హరి పంచక స్తుతి

రవిసోమనేత్రమఘనాశనం విభుం
మునిబుద్ధిగమ్య- మహనీయదేహినం.
కమలాధిశాయి- రమణీయవక్షసం
సతతం నతోఽస్మి హరిమేకమవ్యయం.
ధృతశంఖచక్రనలినం గదాధరం
ధవలాశుకీర్తిమతిదం మహౌజసం.
సురజీవనాథ- మఖిలాభయప్రదం
సతతం నతోఽస్మి హరిమేకమవ్యయం.
గుణగమ్యముగ్రమపరం స్వయంభువం
సమకామలోభ- మదదుర్గుణాంతకం.
కలికాలరక్షణ- నిమిత్తికారణం
సతతం నతోఽస్మి హరిమేకమవ్యయం.
ఝషకూర్మసింహ- కిరికాయధారిణం
కమలాసురమ్య- నయనోత్సవం ప్రభుం.
అతినీలకేశ- గగనాప్తవిగ్రహం
సతతం నతోఽస్మి హరిమేకమవ్యయం.
భవసింధుమోక్షదమజం త్రివిక్రమం
శ్రితమానుషార్తిహరణం రఘూత్తమం.
సురముఖ్యచిత్తనిలయం సనాతనం
సతతం నతోఽస్మి హరిమేకమవ్యయం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |