ಶಿವಲಿಂಗ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ

ಓಂ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಿವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅದ್ಭುತಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅನುಗತಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅರ್ಥಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅನಂತಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅನೇಕಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅನೇಕಸ್ವರೂಪಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅನಾದಿಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಆದಿಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಆನಂದಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಆತ್ಮಾನಂದಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅರ್ಜಿತಪಾಪವಿನಾಶಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಕಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಇಂದುಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಇಂದ್ರಿಯಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಇಂದ್ರಾದಿಪ್ರಿಯಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಈಶ್ವರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಊರ್ಜಿತಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಋಗ್ವೇದಶ್ರುತಿಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಕಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಓಂಕಾರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಹ್ರೀನ್ಕಾರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕನಕಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವೇದಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪರಮಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವ್ಯೋಮಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಮೃತಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಹ್ನಿಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪುರಾಣಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಾತಾಲಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ರಹಸ್ಯಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೋರ್ಧ್ವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನಾಗಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ತೇಜೋಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಥರ್ವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಾಮಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಯಜ್ಞಾಂಗಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಯಜ್ಞಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ತತ್ತ್ವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದೇವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಗ್ರಹಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಾವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ರಜೋಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸತ್ವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸ್ಫಟಿಕಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ತ್ರೈಗುಣ್ಯಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಂತ್ರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪುರುಷಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಾಂಗಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಹಂಕಾರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭೂತಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುಂದರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುರೇಶಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹೇಶಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಂಕರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದಾನವನಾಶಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ರವಿಚಂದ್ರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ರೂಪಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಲಕ್ಷಣಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ತಾಪನಿವಾರಣಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸ್ವರೂಪಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರಿಯಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ರಾಮಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮೂರ್ತಿಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹೋನ್ನತಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವೇದಾಂತಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಯೋಗಿಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಹೃದಯಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಚಿದ್ಘನಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾದೇವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಂಕಾಪುರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಲಿತಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಚಿದಂಬರಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನಾರದಸೇವಿತಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಮಲಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕೈಲಾಶಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕರುಣಾರಸಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಾಂತಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಗಿರಿಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಲ್ಲಭಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಜನಪೂಜಿತಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಪಾತಕನಾಶನಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಗೌರಿಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವೇದಸ್ವರೂಪಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಕಲಜನಪ್ರಿಯಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಕಲಜಗದ್ರಕ್ಷಕಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಫಲಸಿದ್ಧಿಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶೋಭಿತಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಂಗಲಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |