ತ್ಯಾಗರಾಜ ಶಿವ ಸ್ತುತಿ

ನೀಲಕಂಧರ ಭಾಲಲೋಚನ ಬಾಲಚಂದ್ರಶಿರೋಮಣೇ
ಕಾಲಕಾಲ ಕಪಾಲಮಾಲ ಹಿಮಾಲಯಾಚಲಜಾಪತೇ.
ಶೂಲದೋರ್ಧರ ಮೂಲಶಂಕರ ಮೂಲಯೋಗಿವರಸ್ತುತ
ತ್ಯಾಗರಾಜ ದಯಾನಿಧೇ ಕಮಲಾಪುರೀಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ.
ಹಾರಕುಂಡಲಮೌಲಿಕಂಕಣ ಕಿಂಕಿಣೀಕೃತಪನ್ನಗ
ವೀರಖಡ್ಗ ಕುಬೇರಮಿತ್ರ ಕಲತ್ರಪುತ್ರಸಮಾವೃತ.
ನಾರದಾದಿ ಮುನೀಂದ್ರಸನ್ನುತ ನಾಗಚರ್ಮಕೃತಾಂಬರ
ತ್ಯಾಗರಾಜ ದಯಾನಿಧೇ ಕಮಲಾಪುರೀಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ.
ಭೂತನಾಥ ಪುರಾಂತಕಾತುಲ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಸುಖಪ್ರದ
ಶೀತಲಾಮೃತಮಂದಮಾರುತ ಸೇವ್ಯದಿವ್ಯಕಲೇವರ.
ಲೋಕನಾಯಕ ಪಾಕಶಾಸನ ಶೋಕವಾರಣ ಕಾರಣ
ತ್ಯಾಗರಾಜ ದಯಾನಿಧೇ ಕಮಲಾಪುರೀಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ.
ಶುದ್ಧಮದ್ಧಲತಾಲಕಾಹಲಶಂಖದಿವ್ಯರವಪ್ರಿಯ
ನೃತ್ತಗೀತರಸಜ್ಞ ನಿತ್ಯಸುಗಂಧಿಗೌರಶರೀರ ಭೋ.
ಚಾರುಹಾರ ಸುರಾಸುರಾಧಿಪಪೂಜನೀಯಪದಾಂಬುಜ
ತ್ಯಾಗರಾಜ ದಯಾನಿಧೇ ಕಮಲಾಪುರೀಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ.
ಘೋರಮೋಹಮಹಾಂಧಕಾರದಿವಾಕರಾಖಿಲಶೋಕಹನ್
ಏಕನಾಯಕ ಪಾಕಶಾಸನಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹ.
ಪಾಪತೂಲಹುತಾಶನಾಖಿಲಲೋಕಜನ್ಮಸುಪೂಜಿತ
ತ್ಯಾಗರಾಜ ದಯಾನಿಧೇ ಕಮಲಾಪುರೀಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ.
ಸರ್ಪರಾಜವಿಭೂಷ ಚಿನ್ಮಯ ಹೃತ್ಸಭೇಶ ಸದಾಶಿವ
ನಂದಿಭೃಂಗಿಗಣೇಶವಂದಿತಸುಂದರಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹ.
ವೇದಶೇಖರಸೌಧಸುಗ್ರಹ ನಾದರೂಪ ದಯಾಕರ
ತ್ಯಾಗರಾಜ ದಯಾನಿಧೇ ಕಮಲಾಪುರೀಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ.
ಪಂಕಜಾಸನಸೂತ ವೇದತುರಂಗ ಮೇರುಶರಾಸನ
ಭಾನುಚಂದ್ರರಥಾಂಗ ಭೂರಥ ಶೇಷಶಾಯಿಶಿಲೀಮುಖ.
ಮಂದಹಾಸಖಿಲೀಕೃತತ್ರಿಪುರಾಂತಕೃದ್ ಬಡವಾನಲ
ತ್ಯಾಗರಾಜ ದಯಾನಿಧೇ ಕಮಲಾಪುರೀಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ.
ದಿವ್ಯರತ್ನಮಹಾಸನಾಶಯ ಮೇರುತುಲ್ಯಮಹಾರಥ
ಛತ್ರಚಾಮರಬರ್ಹಿಬರ್ಹಸಮೂಹ ದಿವ್ಯಶಿರೋಮಣೇ.
ನಿತ್ಯಶುದ್ಧ ಮಹಾವೃಷಧ್ವಜ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ನಿರಂಜನ
ತ್ಯಾಗರಾಜ ದಯಾನಿಧೇ ಕಮಲಾಪುರೀಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ.
ಸರ್ವಲೋಕವಿಮೋಹನಾಸ್ಪದತತ್ಪದಾರ್ಥ ಜಗತ್ಪತೇ
ಶಕ್ತಿವಿಗ್ರಹ ಭಕ್ತದೂತ ಸುವರ್ಣವರ್ಣ ವಿಭೂತಿಮನ್.
ಪಾವಕೇಂದುದಿವಾಕರಾಕ್ಷ ಪರಾತ್ಪರಾಮಿತಕೀರ್ತಿಮನ್
ತ್ಯಾಗರಾಜ ದಯಾನಿಧೇ ಕಮಲಾಪುರೀಶ್ವರ ಪಾಹಿಮಾಂ.
ತಾತ ಮತ್ಕೃತಪಾಪವಾರಣಸಿಂಹ ದಕ್ಷಭಯಂಕರ
ದಾರುಕಾವನತಾಪಸಾಧಿಪಸುಂದರೀಜನಮೋಹಕ.
ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಪತಂಜಲಿಸ್ತುತ ಸಾರ್ಧಚಂದ್ರ ಸಶೈಲಜ
ತ್ಯಾಗರಾಜ ದಯಾನಿಧೇ ಕಮಲಾಪುರೀಶ್ವರ ಪಾಹಿಮಾಂ.
ಶ್ರೀಮೂಲಾಭಿಧಯೋಗಿವರ್ಯರಚಿತಾಂ ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ತುತಿಂ
ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪಠತಿ ಪ್ರದೋಷಸಮಯೇ ಪ್ರಾತರ್ಮುಹುಸ್ಸಾದರಂ.
ಸೋಮಾಸ್ಕಂದಕೃಪಾವಲೋಕನವಶಾದಿಷ್ಟಾನಿಹಾಪ್ತ್ವಾಽನ್ತಿಮೇ
ಕೈಲಾಸೇ ಪರಮೇ ಸುಧಾಮ್ನಿ ರಮತೇ ಪತ್ಯಾ ಶಿವಾಯಾಃ ಸುಧೀಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

82.1K

Comments

2ief4

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |