ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ

ಜಟಾಟವೀಗಲಜ್ಜಲ- ಪ್ರವಾಹಪಾವಿತಸ್ಥಲೇ
ಗಲೇಽವಲಂಬ್ಯ ಲಂಬಿತಾಂ ಭುಜಂಗತುಂಗಮಾಲಿಕಾಂ.
ಡಮಡ್ಡಮಡ್ಡಮಡ್ಡಮನ್ನಿನಾದ- ವಡ್ಡಮರ್ವಯಂ
ಚಕಾರ ಚಂಡತಾಂಡವಂ ತನೋತು ನಃ ಶಿವಃ ಶಿವಂ.
ಜಟಾಕಟಾಹಸಂಭ್ರಮ- ಭ್ರಮನ್ನಿಲಿಂಪನಿರ್ಝರೀ-
ವಿಲೋಲವೀಚಿವಲ್ಲರೀ- ವಿರಾಜಮಾನಮೂರ್ಧನಿ.
ಧಗದ್ಧಗದ್ಧಗಜ್ಜ್ವಲಲ್ಲಲಾಟ- ಪಟ್ಟಪಾವಕೇ
ಕಿಶೋರಚಂದ್ರಶೇಖರೇ ರತಿಃ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಮಮ.
ಧರಾಧರೇಂದ್ರನಂದಿನೀ- ವಿಲಾಸಬಂಧುಬಂಧುರ-
ಸ್ಫುರದ್ದಿಗಂತಸಂತತಿ- ಪ್ರಮೋದಮಾನಮಾನಸೇ.
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಧೋರಣೀ- ನಿರುದ್ಧದುರ್ಧರಾಪದಿ
ಕ್ವಚಿದ್ದಿಗಂಬರೇ ಮನೋ ವಿನೋದಮೇತು ವಸ್ತುನಿ.
ಜಟಾಭುಜಂಗಪಿಂಗಲ- ಸ್ಫುರತ್ಫಣಾಮಣಿಪ್ರಭಾ-
ಕದಂಬಕುಂಕುಮದ್ರವ- ಪ್ರಲಿಪ್ತದಿಗ್ವಧೂಮುಖೇ.
ಮದಾಂಧಸಿಂಧುರ- ಸ್ಫುರತ್ತ್ವಗುತ್ತರೀಯಮೇದುರೇ
ಮನೋ ವಿನೋದಮದ್ಭುತಂ ಬಿಭರ್ತು ಭೂತಭರ್ತರಿ.
ಸಹಸ್ರಲೋಚನಪ್ರಭೃತ್ಯಶೇಷ- ಲೇಖಶೇಖರ-
ಪ್ರಸೂನಧೂಲಿಧೋರಣೀ ವಿಧೂಸರಾಂಘ್ರಿಪೀಠಭೂಃ.
ಭುಜಂಗರಾಜಮಾಲಯಾ ನಿಬದ್ಧಜಾಟಜೂಟಕ
ಶ್ರಿಯೈ ಚಿರಾಯ ಜಾಯತಾಂ ಚಕೋರಬಂಧುಶೇಖರಃ.
ಲಲಾಟಚತ್ವರಜ್ವಲದ್ಧನಂಜಯ- ಸ್ಫುಲಿಂಗಭಾ-
ನಿಪೀತಪಂಚಸಾಯಕಂ ನಮನ್ನಿಲಿಂಪನಾಯಕಂ.
ಸುಧಾಮಯೂಖಲೇಖಯಾ ವಿರಾಜಮಾನಶೇಖರಂ
ಮಹಾಕಪಾಲಿಸಂಪದೇ ಶಿರೋಜಟಾಲಮಸ್ತು ನಃ.
ಕರಾಲಭಾಲಪಟ್ಟಿಕಾ- ಧಗದ್ಧಗದ್ಧಗಜ್ಜ್ವಲ-
ದ್ಧನಂಜಯಾಹುತೀಕೃತ- ಪ್ರಚಂಡಪಂಚಸಾಯಕೇ.
ಧರಾಧರೇಂದ್ರನಂದಿನೀ- ಕುಚಾಗ್ರಚಿತ್ರಪತ್ರಕ-
ಪ್ರಕಲ್ಪನೈಕಶಿಲ್ಪಿನಿ ತ್ರಿಲೋಚನೇ ರತಿರ್ಮಮ.
ನವೀನಮೇಘಮಂಡಲೀ- ನಿರುದ್ಧದುರ್ಧರಸ್ಫುರತ್-
ಕುಹೂನಿಶೀಥಿನೀತಮಃ- ಪ್ರಬಂಧಬದ್ಧಕಂಧರಃ.
ನಿಲಿಂಪನಿರ್ಝರೀಧರಸ್ತನೋತು ಕೃತ್ತಿಸಿಂಧುರಃ
ಕಲಾನಿಧಾನಬಂಧುರಃ ಶ್ರಿಯಂ ಜಗದ್ಧುರಂಧರಃ.
ಪ್ರಫುಲ್ಲನೀಲಪಂಕಜ- ಪ್ರಪಂಚಕಾಲಿಮಪ್ರಭಾ-
ವಲಂಬಿಕಂಠಕಂದಲೀರುಚಿಪ್ರಬದ್ಧಕಂಧರಂ.
ಸ್ಮರಚ್ಛಿದಂ ಪುರಚ್ಛಿದಂ ಭವಚ್ಛಿದಂ ಮಖಚ್ಛಿದಂ
ಗಜಚ್ಛಿದಾಂಧಕಚ್ಛಿದಂ ತಮಂತಕಚ್ಛಿದಂ ಭಜೇ.
ಅಖರ್ವಸರ್ವಮಂಗಲಾ- ಕಲಾಕದಂಬಮಂಜರೀ-
ರಸಪ್ರವಾಹಮಾಧುರೀ- ವಿಜೃಂಭಣಾಮಧುವ್ರತಂ.
ಸ್ಮರಾಂತಕಂ ಪುರಾಂತಕಂ ಭವಾಂತಕಂ ಮಖಾಂತಕಂ
ಗಜಾಂತಕಾಂಧಕಾಂತಕಂ ತಮಂತಕಾಂತಕಂ ಭಜೇ.
ಜಯತ್ವದಭ್ರವಿಭ್ರಮ- ಭ್ರಮದ್ಭುಜಂಗಮಶ್ವಸ-
ದ್ವಿನಿರ್ಗಮತ್ಕ್ರಮಸ್ಫುರತ್ಕರಾಲಭಾಲಹವ್ಯವಾಟ್.
ಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿ- ಧ್ವನನ್ಮೃದಂಗತುಂಗಮಂಗಲ
ಧ್ವನಿಕ್ರಮಪ್ರವರ್ತಿತಪ್ರಚಂಡ- ತಾಂಡವಃ ಶಿವಃ.
ದೃಷದ್ವಿಚಿತ್ರತಲ್ಪಯೋರ್ಭುಜಂಗ- ಮೌಕ್ತಿಕಸ್ರಜೋ-
ರ್ಗರಿಷ್ಠರತ್ನಲೋಷ್ಠಯೋಃ ಸುಹೃದ್ವಿಪಕ್ಷಪಕ್ಷಯೋಃ.
ತೃಣಾರವಿಂದಚಕ್ಷುಷೋಃ ಪ್ರಜಾಮಹೀಮಹೇಂದ್ರಯೋಃ
ಸಮಂ ಪ್ರವರ್ತಯನ್ಮನಃ ಕದಾ ಸದಾಶಿವಂ ಭಜೇ.
ಕದಾ ನಿಲಿಂಪನಿರ್ಝರೀ- ನಿಕುಂಜಕೋಟರೇ ವಸನ್
ವಿಮುಕ್ತದುರ್ಮತಿಃ ಸದಾ ಶಿರಃ ಸ್ಥಮಂಜಲಿಂ ವಹನ್.
ವಿಮುಕ್ತಲೋಲಲೋಚನೋ ಲಲಾಮಭಾಲಲಗ್ನಕಃ
ಶಿವೇತಿ ಮಂತ್ರಮುಚ್ಚರನ್ ಕದಾ ಸುಖೀ ಭವಾಮ್ಯಹಂ.
ನಿಲಿಂಪನಾಥನಾಗರೀಕದಂಬ- ಮೌಲಿಮಲ್ಲಿಕಾ-
ನಿಗುಂಫನಿರ್ಭರಕ್ಷರನ್- ಮಧೂಷ್ಣಿಕಾಮನೋಹರಃ.
ತನೋತು ನೋ ಮನೋಮುದಂ ವಿನೋದಿನೀಮಹರ್ನಿಶಂ
ಪರಶ್ರಿಯಃ ಪರಂ ಪದಂತದಂಗಜತ್ವಿಷಾಂ ಚಯಃ.
ಪ್ರಚಂಡವಾಡವಾನಲಪ್ರಭಾ- ಶುಭಪ್ರಚಾರಣೀ
ಮಹಾಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಕಾಮಿನೀ- ಜನಾವಹೂತಜಲ್ಪನಾ.
ವಿಮುಕ್ತವಾಮಲೋಚನಾವಿವಾಹ- ಕಾಲಿಕಧ್ವನಿಃ
ಶಿವೇತಿ ಮಂತ್ರಭೂಷಣೋ ಜಗಜ್ಜಯಾಯ ಜಾಯತಾಂ.
ಇದಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಮೇವಮುಕ್ತಮುತ್ತಮೋತ್ತಮಂ ಸ್ತವಂ
ಪಠನ್ಸ್ಮರನ್ಬ್ರುವನ್ನರೋ ವಿಶುದ್ಧಿಮೇತಿಸಂತತಂ.
ಹರೇ ಗುರೌ ಸುಭಕ್ತಿಮಾಶು ಯಾತಿ ನಾಽನ್ಯಥಾ ಗತಿಂ
ವಿಮೋಹನಂ ಹಿ ದೇಹಿನಾಂ ಸುಶಂಕರಸ್ಯ ಚಿಂತನಂ.
ಪೂಜಾವಸಾನಸಮಯೇ ದಶವಕ್ತ್ರಗೀತಂ
ಯಃ ಶಂಭುಪೂಜನಪರಂ ಪಠತಿ ಪ್ರದೋಷೇ.
ತಸ್ಯ ಸ್ಥಿರಾಂ ರಥಗಜೇಂದ್ರತುರಂಗಯುಕ್ತಾಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸದೈವ ಸುಮುಖೀಂ ಪ್ರದದಾತಿ ಶಂಭು:.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

98.6K

Comments Kannada

r6tm5
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಖಜಾನೆ -ಅಶೋಕ್

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ -ರತ್ನಾ ಮೂರ್ತಿ

ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಮೂಲ -ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮಾ

ಅದ್ಭುತವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ❤️ -ಲೋಹಿತ್

ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ದೇವರಾಜ್

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |