ಗಿರೀಶ ಸ್ತುತಿ

ಶಿವಶರ್ವಮಪಾರ- ಕೃಪಾಜಲಧಿಂ
ಶ್ರುತಿಗಮ್ಯಮುಮಾದಯಿತಂ ಮುದಿತಂ.
ಸುಖದಂ ಚ ಧರಾಧರಮಾದಿಭವಂ
ಭಜ ರೇ ಗಿರಿಶಂ ಭಜ ರೇ ಗಿರಿಶಂ.
ಜನನಾಯಕಮೇಕ- ಮಭೀಷ್ಟಹೃದಂ
ಜಗದೀಶಮಜಂ ಮುನಿಚಿತ್ತಚರಂ.
ಜಗದೇಕಸುಮಂಗಲ- ರೂಪಶಿವಂ
ಭಜ ರೇ ಗಿರಿಶಂ ಭಜ ರೇ ಗಿರಿಶಂ.
ಜಟಿನಂ ಗ್ರಹತಾರಕವೃಂದಪತಿಂ
ದಶಬಾಹುಯುತಂ ಸಿತನೀಲಗಲಂ.
ನಟರಾಜಮುದಾರ- ಹೃದಂತರಸಂ
ಭಜ ರೇ ಗಿರಿಶಂ ಭಜ ರೇ ಗಿರಿಶಂ.
ವಿಜಯಂ ವರದಂ ಚ ಗಭೀರರವಂ
ಸುರಸಾಧುನಿಷೇವಿತ- ಸರ್ವಗತಿಂ.
ಚ್ಯುತಪಾಪಫಲಂ ಕೃತಪುಣ್ಯಶತಂ
ಭಜ ರೇ ಗಿರಿಶಂ ಭಜ ರೇ ಗಿರಿಶಂ.
ಕೃತಯಜ್ಞಸು- ಮುಖ್ಯಮತುಲ್ಯಬಲಂ
ಶ್ರಿತಮರ್ತ್ಯ- ಜನಾಮೃತದಾನಪರಂ.
ಸ್ಮರದಾಹಕ- ಮಕ್ಷರಮುಗ್ರಮಥೋ
ಭಜ ರೇ ಗಿರಿಶಂ ಭಜ ರೇ ಗಿರಿಶಂ.
ಭುವಿ ಶಂಕರಮರ್ಥದಮಾತ್ಮವಿದಂ
ವೃಷವಾಹನಮಾಶ್ರಮ- ವಾಸಮುರಂ.
ಪ್ರಭವಂ ಪ್ರಭುಮಕ್ಷಯಕೀರ್ತಿಕರಂ
ಭಜ ರೇ ಗಿರಿಶಂ ಭಜ ರೇ ಗಿರಿಶಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |