ಶಂಭು ಸ್ತೋತ್ರ

ಕೈವಲ್ಯಮೂರ್ತಿಂ ಯೋಗಾಸನಸ್ಥಂ
ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣಂ ಕಾರ್ತಸ್ವರಾಭಂ|
ಬಿಲ್ವಾದಿಪತ್ರೈರಭ್ಯರ್ಚಿತಾಂಗಂ
ದೇವಂ ಭಜೇಽಹಂ ಬಾಲೇಂದುಮೌಲಿಂ|
ಗಂಧರ್ವಯಕ್ಷೈಃ ಸಿದ್ಧೈರುದಾರೈ-
ರ್ದೇವೈರ್ಮನುಷ್ಯೈಃ ಸಂಪೂಜ್ಯರೂಪಂ|
ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯೇಶಂ ಸರ್ವಾರ್ತಿನಾಶಂ
ದೇವಂ ಭಜೇಽಹಂ ಯೋಗೇಶಮಾರ್ಯಂ|
ಭಸ್ಮಾರ್ಚ್ಯಲಿಂಗಂ ಕಂಠೇಭುಜಂಗಂ
ನೃತ್ಯಾದಿತುಷ್ಟಂ ನಿರ್ಮೋಹರೂಪಂ|
ಭಕ್ತೈರನಲ್ಪೈಃ ಸಂಸೇವಿಗಾತ್ರಂ
ದೇವಂ ಭಜೇಽಹಂ ನಿತ್ಯಂ ಶಿವಾಖ್ಯಂ|
ಭರ್ಗಂ ಗಿರೀಶಂ ಭೂತೇಶಮುಗ್ರಂ
ನಂದೀಶಮಾದ್ಯಂ ಪಂಚಾನನಂ ಚ|
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಕೃಪಾಲುಂ ಶರ್ವಂ ಜಟಾಲಂ
ದೇವಂ ಭಜೇಽಹಂ ಶಂಭುಂ ಮಹೇಶಂ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

14.9K

Comments Kannada

x7t5h
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Vinod Kulkarni

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |