ಕಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕಕಾರರೂಪಾಯ ಕರಾತ್ತಪಾಶಸೃಣೀಕ್ಷುಪುಷ್ಪಾಯ ಕಲೇಶ್ವರಾಯ.
ಕಾಕೋದರಸ್ರಗ್ವಿಲಸದ್ಗಲಾಯ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಂ.
ಕನತ್ಸುವರ್ಣಾಭಜಟಾಧರಾಯ ಸನತ್ಕುಮಾರಾದಿಸುನೀಡಿತಾಯ.
ನಮತ್ಕಲಾದಾನಧುರಂಧರಾಯ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಂ.
ಕರಾಂಬುಜಾತಮ್ರದಿಮಾವಧೂತಪ್ರವಾಲಗರ್ವಾಯ ದಯಾಮಯಾಯ.
ದಾರಿದ್ರ್ಯದಾವಾಮೃತವೃಷ್ಟಯೇ ತೇ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಂ.
ಕಲ್ಯಾಣಶೈಲೇಷುಧಯೇಽಹಿರಾಜಗುಣಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧವಸಾಯಕಾಯ.
ಪೃಥ್ವೀರಥಾಯಾಗಮಸೈಂಧವಾಯ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಂ.
ಕಲ್ಯಾಯ ಬಲ್ಯಾಶರಸಂಘಭೇದೇ ತುಲ್ಯಾ ನ ಸಂತ್ಯೇವ ಹಿ ಯಸ್ಯ ಲೋಕೇ.
ಶಲ್ಯಾಪಹರ್ತ್ರೈ ವಿನತಸ್ಯ ತಸ್ಮೈ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಂ.
ಕಾಂತಾಯ ಶೈಲಾಧಿಪತೇಃ ಸುತಾಯಾಃ ಧಟೋದ್ಭವಾತ್ರೇಯಮುಖಾರ್ಚಿತಾಯ.
ಅಘೌಘವಿಧ್ವಂಸನಪಂಡಿತಾಯ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಂ.
ಕಾಮಾರಯೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತದಾಯ ಶೀಘ್ರಂ ತ್ರಾತ್ರೇ ಸುರಾಣಾಂ ನಿಖಿಲಾದ್ಭಯಾಚ್ಚ.
ಚಲತ್ಫಣೀಂದ್ರಶ್ರಿತಕಂಧರಾಯ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಂ.
ಕಾಲಾಂತಕಾಯ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹಂತ್ರೇ ತುಲಾವಿಹೀನಾಸ್ಯಸರೋರುಹಾಯ.
ನಿಜಾಂಗಸೌಂದರ್ಯಜಿತಾಂಗಜಾಯ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಂ.
ಕೈಲಾಸವಾಸಾದರಮಾನಸಾಯ ಕೈವಲ್ಯದಾಯ ಪ್ರಣತವ್ರಜಸ್ಯ.
ಪದಾಂಬುಜಾನಮ್ರಸುರೇಶ್ವರಾಯ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಂ.
ಹತಾರಿಷಟ್ಕೈರನುಭೂಯಮಾನನಿಜಸ್ವರೂಪಾಯ ನಿರಾಮಯಾಯ.
ನಿರಾಕೃತಾನೇಕವಿಧಾಮಯಾಯ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಂ.
ಹತಾಸುರಾಯ ಪ್ರಣತೇಷ್ಟದಾಯ ಪ್ರಭಾವಿನಿರ್ಧೂತಜಪಾಸುಮಾಯ.
ಪ್ರಕರ್ಷದಾಯ ಪ್ರಣಮಜ್ಜನಾನಾಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಂ.
ಹರಾಯ ತಾರಾಧಿಪಶೇಖರಾಯ ತಮಾಲಸಂಕಾಶಗಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ.
ತಾಪತ್ರಯಾಂಭೋನಿಧಿವಾಡವಾಯ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಂ.
ಹೃದ್ಯಾನಿ ಪದ್ಯಾನಿ ವಿನಿಃಸರಂತಿ ಮುಖಾಂಬುಜಾದ್ಯತ್ಪದಪೂಜಕಾನಾಂ.
ವಿನಾ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕಮಪೀಹ ತಸ್ಮೈ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |