ಮಹಾ ಭೈರವ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

యం యం యం యక్షరూపం దిశి దిశి విదితం భూమికంపాయమానం
సం సం సమ్హారమూర్తిం శిరముకుటజటాశేఖరం చంద్రభూషం.
దం దం దం దీర్ఘకాయం వికృతనఖముఖం చోర్ధ్వరోమం కరాలం
పం పం పం పాపనాశం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలం.
రం రం రం రక్తవర్ణం కటికటితతనుం తీక్ష్ణదంష్ట్రాకరాలం
ఘం ఘం ఘం ఘోషఘోషం ఘఘఘఘఘటితం ఘర్ఝరం ఘోరనాదం.
కం కం కం కాలపాశం దృఢదృఢదృఢితం జ్వాలితం కామదాహం
తం తం తం దివ్యదేహం ప్రణామత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలం.
లం లం లం లం వదంతం లలితలలితకం దీర్ఘజిహ్వాకరాలం
ధూం ధూం ధూం ధూమ్రవర్ణం స్ఫుటవికటముఖం భాస్కరం భీమరూపం.
రుం రుం రుం రుండమాలం రవితమనియతం తామ్రనేత్రం కరాలం
నం నం నం నగ్నభూషం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలం.
వం వం వం వాయువేగం నతజనసదయం బ్రహ్మసారం పరం తం
ఖం ఖం ఖం ఖడ్గహస్తం త్రిభువనవిలయం తీక్ష్ణరూపం త్రినేత్రం.
చం చం చం చం చలిత్వాఽచలచల- చలితాచాలితం భూమిచక్రం
మం మం మం మాయిరూపం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలం.
శం శం శం శంఖహస్తం శశికరధవలం మోక్షసంపూర్ణమూర్తిం
మం మం మం మం మహాంతం కులమకులకులం మంత్రగుప్తం సునిత్యం.
భం భం భం భూతనాథం కిలికిలికిలితం బాలకేలిప్రదాహ-
మామామామంతరిక్షం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలం.
ఖం ఖం ఖం ఖడ్గభేదం విషమమృతమయం కాలకాలం కరాలం
క్షం క్షం క్షం క్షిప్రవేగం దహదహదహనం తప్తసందీప్యమానం.
హౌం హౌం హౌంకారనాదం ప్రకటితగహనం గర్జితైర్భూమికంపం
బం బం బం బాలలీలం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలం.
పం పం పం పంచవక్త్రం సకలగుణమయం దేవదేవం ప్రసన్నం
సం సం సం సిద్ధియోగం హరిహరమయనం చంద్రసూర్యాగ్నినేత్రం.
ఐమైమైశ్వర్యనాథం సతతభయహరం సర్వదేవస్వరూపం
రౌం రౌం రౌం రౌద్రరూపం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలం.
హం హం హం హంసయానం హసితకలహకం ముక్తయోగాట్టహాసం
ధం ధం ధం ధీరరూపం పృథుముకుటజటా- బంధబంధాగ్రహస్తం.
తం తం తంకానినాదం త్రిదశలటలటం కామగర్వాపహారం
భ్రుం భ్రుం భ్రుం భూతనాథం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾಯಕ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾಯಕ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ದೇವೋತ್ತಮೇಶ್ವರ ವರಾಭಯಚಾಪಹಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣರಾಮ ಕರುಣಾಮಯ ದಿವ್ಯಕೀರ್ತೇ. ಸೀತಾಪತೇ ಜನಕನಾಯಕ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತೇ ಹೇ ರಾಮ ತೇ ಕರಯುಗಂ ವಿದಧಾತು ಭಾಗ್ಯಂ. ಭೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಮಹಾಮನಸಾಽಪಿ ಯುಕ್ತ ಯೋಗೀಂದ್ರವೃಂದ- ಮಹಿತೇಶ್ವರ ಧನ್ಯ ದೇವ. ವೈವಸ್ವತೇ ಶುಭಕುಲೇ ಸಮುದೀಯಮಾನ ಹೇ ರಾಮ ತೇ ಕರಯುಗಂ ವಿದಧಾತು ಭಾಗ್ಯಂ. ದೀನಾತ್ಮಬಂ

Click here to know more..

ದುರ್ಗಾ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

ದುರ್ಗಾ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

ತೇ ಧ್ಯಾನಯೋಗಾನುಗತಾಃ ಅಪಶ್ಯನ್ ತ್ವಾಮೇವ ದೇವೀಂ ಸ್ವಗುಣೈರ್ನಿಗೂಢಾಂ. ತ್ವಮೇವ ಶಕ್ತಿಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರಿ. ದೇವಾತ್ಮಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗೀತಾ ಮಹರ್ಷಿಲೋಕಸ್ಯ ಪುರಃ ಪ್ರಸನ್ನಾ. ಗುಹಾ ಪರಂ ವ್ಯೋಮ ಸತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರಿ. ಪರಾಸ್ಯ ಶಕ್ತಿರ್ವಿವ

Click here to know more..

ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾಥ೯ನೆ

ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾಥ೯ನೆ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |