ಅಂಜನಾ ಶೈಲನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪುಲಕಿನಿ ಭುಜಮಧ್ಯೇ ಪೂಜಯಂತಂ ಪುರಂಧ್ರೀಂ
ಭುವನನಯನಪುಣ್ಯಂ ಪೂರಿತಾಶೇಷಕಾಮಂ.
ಪುನರಪಿ ವೃಷಶೈಲೇ ಫುಲ್ಲನೀಲೋತ್ಪಲಾಭಂ
ಪುರುಷಮನುಭವೇಯಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯತಾಕ್ಷಂ.
ಆಜಾನಸೌಹೃದಮಪಾರಕೃಪಾಮೃತಾಬ್ಧಿ-
ಮವ್ಯಾಜವತ್ಸಲಮವೇಲಸುಶೀಲಮಾದ್ಯಂ.
ಆನಂದರಾಶಿಮನುರಾಗಮಯಾವರೋಧ-
ಮಾರಾಧಯಾಮಿ ಹರಿಮಂಜನಶೈಲನಾಥಂ.
ಆತಾಮ್ರಪಾದಮವದಾತಸುವರ್ಣಚೇಲ-
ಮಾಪೀನಬಾಹುಶಿಖರೋಜ್ಜ್ವಲಶಂಖಚಕ್ರಂ.
ಆವಿಸ್ಸ್ಮಿತಾನನಮಮಂದದಯಾಕಟಾಕ್ಷ-
ಮಾರಾಧಯಾಮಿ ಹರಿಮಂಜನಶೈಲನಾಥಂ.
ಅಪ್ರಾಕೃತಾವಯವಸಂಹಿತಸಂನಿವೇಶ-
ಮಾರೂಢಯೌವನಮಹೀನಕುಮಾರಭಾವಂ.
ಅಮ್ಲಾನಕಾಂತಿಮತಿವಾಙ್ಮನಸಾನುಭಾವ-
ಮಾರಾಧಯಾಮಿ ಹರಿಮಂಜನಶೈಲನಾಥಂ.
ಆಶಾವಕಾಶಸಮುದಿತ್ವರಸರ್ವಗಂಧ-
ಮಾಸ್ವಾದಯತ್ಸುಗಮಸರ್ವರಸಸ್ವಭಾವಂ.
ಆಶ್ಲೇಷಗಮ್ಯಸುಖಸಂಸ್ಪೃಶನಾತಿರೇಕ-
ಮಾರಾಧಯಾಮಿ ಹರಿಮಂಜನಶೈಲನಾಥಂ.
ಆದರ್ಶಯಂತಮತಿಸಂಕುಚಿತಾಕ್ಷಿಶಕ್ತಿ-
ಮಾಶ್ರಾವಯಂತಮಖಿಲಾನ್ ಬಧಿರಾನ್ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ.
ಆಭಾಷಯಂತಮಭಿತೋ ನತಮೂಕವರ್ಗ-
ಮಾರಾಧಯಾಮಿ ಹರಿಮಂಜನಶೈಲನಾಥಂ.
ಆಧಾವಯಂತಮತಿಮಾರುತಮೇವ ಪಂಗೂ-
ನಾಜಾನುಲಂಬಿಭುಜಯಂತಮಹೋ ಕುಬಾಹೂನ್.
ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಕೃತಶಿರಸಃ ಪ್ರತಿಜೀವಯಂತ-
ಮಾರಾಧಯಾಮಿ ಹರಿಮಂಜನಶೈಲನಾಥಂ.
ಆಜನ್ಮನಿರ್ಧನಜನಾನಲಕೇಶಯಂತ-
ಮಜ್ಞಾನಪಿ ತ್ರಿದಶದೇಶಿಕದೇಶ್ಯಯಂತಂ.
ಅಹ್ನಾಯ ವಂಧ್ಯಮಪಿ ಮರ್ತ್ಯಮವಂಧ್ಯಯಂತ-
ಮಾರಾಧಯಾಮಿ ಹರಿಮಂಜನಶೈಲನಾಥಂ.
ಆಬದ್ಧಕಂಕಣಮಶೇಷಶರಣ್ಯತಾಯಾ-
ಮಾಪತ್ಸಹಾಯಮಪರಾಧಸಹಂ ನತಾನಾಂ .
ಆಸನ್ನಸಾಮಗಸುಖಾಲಸಸೂರಿವರ್ಗ-
ಮಾರಾಧಯಾಮಿ ಹರಿಮಂಜನಶೈಲನಾಥಂ.
ಅಧ್ಯಾಸಿತಾಸನಸರೋಜಸನೂಪುರಾಂಘ್ರಿ-
ಮಾಮುಕ್ತವೀರಕಟಕಾಯತವೃತ್ತಜಂಘಂ .
ಆಶ್ಚರ್ಯಜಾನುಯುಗಮಪ್ರತಿಮೋರುಕಾಂಡ-
ಮಾರಾಧಯಾಮಿ ಹರಿಮಂಜನಶೈಲನಾಥಂ.
ಆವರ್ತಿನಿಮ್ನನಿಖಿಲಾಂಡನಿದಾನನಾಭಿ
ಮಾಯಾಮಿದೋರ್ವಿವರಕೇಲಿಗೃಹಾವರೋಧಂ.
ಆಬದ್ಧರತ್ನಮಯಭೂಷಭುಜಾಚತುಷ್ಕ-
ಮಾರಾಧಯಾಮಿ ಹರಿಮಂಜನಶೈಲನಾಥಂ.
ಅಂಸಾವಲಂಬಿಮಣಿಕುಂಡಲಕಾಂತಗಂಡ-
ಮಾವಿಸ್ಸ್ಮಿತಾಂಶುಮಧುರಾಧರಬಂಧುಜೀವಂ.
ಆಸ್ಯಾಬ್ಜಸೌರಭಸಮುತ್ಸುಕದೀರ್ಘನಾಸ-
ಮಾರಾಧಯಾಮಿ ಹರಿಮಂಜನಶೈಲನಾಥಂ.
ಅರ್ಧೇಂದುಭಾಸ್ವದಲಿಕೋಲ್ಲಸದೂರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ-
ಮಾಲೋಲನೀಲಕುಟಿಲಾಲಕಚಾರುವಕ್ತ್ರಂ.
ಆವಿರ್ಮಯೂಖಮಣಿಚೂಡಮಹಾಕಿರೀಟ-
ಮಾರಾಧಯಾಮಿ ಹರಿಮಂಜನಶೈಲನಾಥಂ.
ವಾದಿಭೀತಿಕರಾರ್ಯೇಣ ರಚಿತಾ ಭಾವಬಂಧ ತಃ
ಶೋಭತೇ ವೇಂಕಟಾದ್ರೀಶವಿಷಯಾ ಸ್ತುತಿರದ್ಭುತಾ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other languages: English

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |