ವೈದ್ಯನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರ

ಅಚಿಕಿತ್ಸಚಿಕಿತ್ಸಾಯ ಆದ್ಯಂತರಹಿತಾಯ ಚ.
ಸರ್ವಲೋಕೈಕವಂದ್ಯಾಯ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ಅಪ್ರೇಮೇಯಾಯ ಮಹತೇ ಸುಪ್ರಸನ್ನಮುಖಾಯ ಚ.
ಅಭೀಷ್ಟದಾಯಿನೇ ನಿತ್ಯಂ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮೃಡಾನೀವಾಮಭಾಗಿನೇ.
ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ಶ್ರೀರಾಮಭದ್ರವಂದ್ಯಾಯ ಜಗತಾಂ ಹಿತಕಾರಿಣೇ.
ಸೋಮಾರ್ಧಧಾರಿಣೇ ನಿತ್ಯಂ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ನೀಲಕಂಠಾಯ ಸೌಮಿತ್ರಿಪೂಜಿತಾಯ ಮೃಡಾಯ ಚ.
ಚಂದ್ರವಹ್ನ್ಯರ್ಕನೇತ್ರಾಯ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ಶಿಖಿವಾಹನವಂದ್ಯಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಿಣೇ.
ಮಣಿಮಂತ್ರೌಷಧೀಶಾಯ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ಗೃಧ್ರರಾಜಾಭಿವಂದ್ಯಾಯ ದಿವ್ಯಗಂಗಾಧರಾಯ ಚ.
ಜಗನ್ಮಯಾಯ ಶರ್ವಾಯ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ಕುಜವೇದವಿಧೀಂದ್ರಾದ್ಯೈಃ ಪೂಜಿತಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ.
ಆದಿತ್ಯಚಂದ್ರವಂದ್ಯಾಯ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ವೇದವೇದ್ಯ ಕೃಪಾಧಾರ ಜಗನ್ಮೂರ್ತೇ ಶುಭಪ್ರದ.
ಅನಾದಿವೈದ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾದೇವ ಚಂದ್ರವಹ್ನ್ಯರ್ಕಲೋಚನ.
ಪಿನಾಕಪಾಣೇ ವಿಶ್ವೇಶ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ವೃಷವಾಹನ ದೇವೇಶ ಅಚಿಕಿತ್ಸಚಿಕಿತ್ಸಕ.
ಕರುಣಾಕರ ಗೌರೀಶ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಮುಖೈರ್ದೇವೈರರ್ಚ್ಯ- ಮಾನಪದಾಂಬುಜ.
ಅಪ್ರಮೇಯ ಹರೇಶಾನ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಸೂರ್ಯೇಂದು- ಜಟಾಯುಶ್ರುತಿಪೂಜಿತ.
ಮದನಾಂತಕ ಸರ್ವೇಶ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ಪ್ರಪಂಚಭಿಷಗೀಶಾನ ನೀಲಕಂಠ ಮಹೇಶ್ವರ.
ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಹಾದೇವ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ಉಮಾಪತೇ ಲೋಕನಾಥ ಮಣಿಮಂತ್ರೌಷಧೇಶ್ವರ.
ದೀನಬಂಧೋ ದಯಾಸಿಂಧೋ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ಚಿದ್ರೂಪ ತಾಪತ್ರಯವಿಮೋಚನ.
ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದೇ- ರುಚ್ಚಾಟನವಿಚಕ್ಷಣ.
ಕುಷ್ಠಾದಿಸರ್ವರೋಗಾಣಾಂ ಸಂಹರ್ತ್ರೇ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ.
ಜಾಡ್ಯಂಧಕುಬ್ಜಾದೇ- ರ್ದಿವ್ಯರೂಪಪ್ರದಾಯಿನೇ.
ಅನೇಕಮೂಕಜಂತೂನಾಂ ದಿವ್ಯವಾಗ್ದಾಯಿನೇ ನಮಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |