ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ

ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಶಿಶೇಖರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ . 10
ಓಂ ಶೂಲಪಾಣಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ . 20
ಓಂ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಿವಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಪಾಲಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಾಮಾರಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಂಧಕಾಸುರಸೂದನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕೃಪಾನಿಧಯೇ ನಮಃ . 30
ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪರಶುಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮೃಗಪಾಣಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಕವಚಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಠೋರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವೃಷಾಂಗಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವೃಷಭಾರೂಢಾಯ ನಮಃ . 40
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸ್ವರಮಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಅನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಸೋಮಲೋಚನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸೂರ್ಯಲೋಚನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ . 50
ಓಂ ಹವಿರ್ಯಜ್ಞಮಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಗಣನಾಥಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ ನಮಃ .
ಓಂ ದುರ್ಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಗಿರಿಶಾಯ ನಮಃ . 60
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭುಜಂಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಗಿರಿಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಪುರಾರಾತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ . 70
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನವೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರುವೇ ನಮಃ .
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಹಾಸೇನಜನಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಚಾರುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭೂತಪತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಾಯ ನಮಃ . 80
ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಅನೇಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶುದ್ಧವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಖಂಡಪರಶವೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಜಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮೃಡಾಯ ನಮಃ . 90
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಪೂಷಾದಂತಭಿದೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಅವ್ಯಗ್ರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ . 100
ಓಂ ಭಗನೇತ್ರಭಿದೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ . 108

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |