ದುಖತಾರಣ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರ

ತ್ವಂ ಸ್ರಷ್ಟಾಪ್ಯವಿತಾ ಭುವೋ ನಿಗದಿತಃ ಸಂಹಾರಕರ್ತಚಾಪ್ಯಸಿ
ತ್ವಂ ಸರ್ವಾಶ್ರಯಭೂತ ಏವ ಸಕಲಶ್ಚಾತ್ಮಾ ತ್ವಮೇಕಃ ಪರಃ.
ಸಿದ್ಧಾತ್ಮನ್ ನಿಧಿಮನ್ ಮಹಾರಥ ಸುಧಾಮೌಲೇ ಜಗತ್ಸಾರಥೇ
ಶಂಭೋ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಭವಾಲಯಪತೇ ಸಂಸಾರದುಃಖಾರ್ಣವಾತ್.
ಭೂಮೌ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪುನಃಪುನರ್ಜನಿಮಥ ಪ್ರಾಗ್ಗರ್ಭದುಃಖಾತುರಂ
ಪಾಪಾದ್ರೋಗಮಪಿ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಸಹಸಾ ಕಷ್ಟೇನ ಸಂಪೀಡಿತಂ.
ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ ಭಗವನ್ ದಯಾಕರ ವಿಭೋ ಸ್ಥಾಣೋ ಮಹೇಶ ಪ್ರಭೋ
ಶಂಭೋ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಭವಾಲಯಪತೇ ಸಂಸಾರದುಃಖಾರ್ಣವಾತ್.
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸರ್ವಮಶಾಶ್ವತಂ ಭುವಿ ಫಲಂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಂ ಪುಣ್ಯಜಂ
ತ್ವಾಂ ಸ್ತೌಮೀಶ ವಿಭೋ ಗುರೋ ನು ಸತತಂ ತ್ವಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಶ್ಚಿರಂ.
ದಿವ್ಯಾತ್ಮನ್ ದ್ಯುತಿಮನ್ ಮನಃಸಮಗತೇ ಕಾಲಕ್ರಿಯಾಧೀಶ್ವರ
ಶಂಭೋ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಭವಾಲಯಪತೇ ಸಂಸಾರದುಃಖಾರ್ಣವಾತ್.
ತೇ ಕೀರ್ತೇಃ ಶ್ರವಣಂ ಕರೋಮಿ ವಚನಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ತೇ
ನಿತ್ಯಂ ಚಿಂತನಮರ್ಚನಂ ತವ ಪದಾಂಭೋಜಸ್ಯ ದಾಸ್ಯಂಚ ತೇ.
ಲೋಕಾತ್ಮನ್ ವಿಜಯಿನ್ ಜನಾಶ್ರಯ ವಶಿನ್ ಗೌರೀಪತೇ ಮೇ ಗುರೋ
ಶಂಭೋ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಭವಾಲಯಪತೇ ಸಂಸಾರದುಃಖಾರ್ಣವಾತ್.
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವ- ಶೋಕಪೂರ್ಣಜಲಧೌ ನೌಕಾ ಭವೇಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ಮೇ
ಭಾಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ವಿಧೇಹಿ ಸಕಲಂ ಭಕ್ತಸ್ಯ ತೇ ಸಂತತಂ.
ಭೂತಾತ್ಮನ್ ಕೃತಿಮನ್ ಮುನೀಶ್ವರ ವಿಧೇ ಶ್ರೀಮನ್ ದಯಾಶ್ರೀಕರ
ಶಂಭೋ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಭವಾಲಯಪತೇ ಸಂಸಾರದುಃಖಾರ್ಣವಾತ್.
ನಾಚಾರೋ ಮಯಿ ವಿದ್ಯತೇ ನ ಭಗವನ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ನ ಶೀಲಂ ತಪೋ
ನೈವಾಸ್ತೇ ಮಯಿ ಭಕ್ತಿರಪ್ಯವಿದಿತಾ ನೋ ವಾ ಗುಣೋ ನ ಪ್ರಿಯಂ.
ಮಂತ್ರಾತ್ಮನ್ ನಿಯಮಿನ್ ಸದಾ ಪಶುಪತೇ ಭೂಮನ್ ಧ್ರುವಂ ಶಂಕರ
ಶಂಭೋ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಭವಾಲಯಪತೇ ಸಂಸಾರದುಃಖಾರ್ಣವಾತ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

71.8K
1.1K

Comments Kannada

pf6fz
ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 🌼 -ನಂದಿನಿ ಜೋಶಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ -ಉದಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ 🌸 -ಕೀರ್ತನಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ವೇದಧಾರದಿಂದ ದೊರೆತ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 🙏🏻 -Suryanarayana T

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |