ದುಖತಾರಣ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರ

ತ್ವಂ ಸ್ರಷ್ಟಾಪ್ಯವಿತಾ ಭುವೋ ನಿಗದಿತಃ ಸಂಹಾರಕರ್ತಚಾಪ್ಯಸಿ
ತ್ವಂ ಸರ್ವಾಶ್ರಯಭೂತ ಏವ ಸಕಲಶ್ಚಾತ್ಮಾ ತ್ವಮೇಕಃ ಪರಃ.
ಸಿದ್ಧಾತ್ಮನ್ ನಿಧಿಮನ್ ಮಹಾರಥ ಸುಧಾಮೌಲೇ ಜಗತ್ಸಾರಥೇ
ಶಂಭೋ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಭವಾಲಯಪತೇ ಸಂಸಾರದುಃಖಾರ್ಣವಾತ್.
ಭೂಮೌ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪುನಃಪುನರ್ಜನಿಮಥ ಪ್ರಾಗ್ಗರ್ಭದುಃಖಾತುರಂ
ಪಾಪಾದ್ರೋಗಮಪಿ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಸಹಸಾ ಕಷ್ಟೇನ ಸಂಪೀಡಿತಂ.
ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ ಭಗವನ್ ದಯಾಕರ ವಿಭೋ ಸ್ಥಾಣೋ ಮಹೇಶ ಪ್ರಭೋ
ಶಂಭೋ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಭವಾಲಯಪತೇ ಸಂಸಾರದುಃಖಾರ್ಣವಾತ್.
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸರ್ವಮಶಾಶ್ವತಂ ಭುವಿ ಫಲಂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಂ ಪುಣ್ಯಜಂ
ತ್ವಾಂ ಸ್ತೌಮೀಶ ವಿಭೋ ಗುರೋ ನು ಸತತಂ ತ್ವಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಶ್ಚಿರಂ.
ದಿವ್ಯಾತ್ಮನ್ ದ್ಯುತಿಮನ್ ಮನಃಸಮಗತೇ ಕಾಲಕ್ರಿಯಾಧೀಶ್ವರ
ಶಂಭೋ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಭವಾಲಯಪತೇ ಸಂಸಾರದುಃಖಾರ್ಣವಾತ್.
ತೇ ಕೀರ್ತೇಃ ಶ್ರವಣಂ ಕರೋಮಿ ವಚನಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ತೇ
ನಿತ್ಯಂ ಚಿಂತನಮರ್ಚನಂ ತವ ಪದಾಂಭೋಜಸ್ಯ ದಾಸ್ಯಂಚ ತೇ.
ಲೋಕಾತ್ಮನ್ ವಿಜಯಿನ್ ಜನಾಶ್ರಯ ವಶಿನ್ ಗೌರೀಪತೇ ಮೇ ಗುರೋ
ಶಂಭೋ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಭವಾಲಯಪತೇ ಸಂಸಾರದುಃಖಾರ್ಣವಾತ್.
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವ- ಶೋಕಪೂರ್ಣಜಲಧೌ ನೌಕಾ ಭವೇಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ಮೇ
ಭಾಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ವಿಧೇಹಿ ಸಕಲಂ ಭಕ್ತಸ್ಯ ತೇ ಸಂತತಂ.
ಭೂತಾತ್ಮನ್ ಕೃತಿಮನ್ ಮುನೀಶ್ವರ ವಿಧೇ ಶ್ರೀಮನ್ ದಯಾಶ್ರೀಕರ
ಶಂಭೋ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಭವಾಲಯಪತೇ ಸಂಸಾರದುಃಖಾರ್ಣವಾತ್.
ನಾಚಾರೋ ಮಯಿ ವಿದ್ಯತೇ ನ ಭಗವನ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ನ ಶೀಲಂ ತಪೋ
ನೈವಾಸ್ತೇ ಮಯಿ ಭಕ್ತಿರಪ್ಯವಿದಿತಾ ನೋ ವಾ ಗುಣೋ ನ ಪ್ರಿಯಂ.
ಮಂತ್ರಾತ್ಮನ್ ನಿಯಮಿನ್ ಸದಾ ಪಶುಪತೇ ಭೂಮನ್ ಧ್ರುವಂ ಶಂಕರ
ಶಂಭೋ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಭವಾಲಯಪತೇ ಸಂಸಾರದುಃಖಾರ್ಣವಾತ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |