జంబుకేశ్వరీ స్తోత్రం

అపరాధసహస్రాణి హ్యపి కుర్వాణే మయి ప్రసీదాంబ.
అఖిలాండదేవి కరుణావారాశే జంబుకేశపుణ్యతతే.
ఊర్ధ్వస్థితాభ్యాం కరపంకజాభ్యాం
గాంగేయపద్మే దధతీమధస్తాత్.
వరాభయే సందధతీం కరాభ్యాం
నమామి దేవీమఖిలాండపూర్వాం.
జంబూనాథమనోఽమ్బుజాత- దినరాడ్బాలప్రభాసంతతిం
శంబూకాదివృషావలిం కృతవతీం పూర్వం కృతార్థామపి.
కంబూర్వీధరధారిణీం వపుషి చ గ్రీవాకుచవ్యాజతో
హ్యంబూర్వీధరరూపిణీం హృది భజే దేవీం క్షమాసాగరీం.
జంబూమూలనివాసం కంబూజ్జ్వలగర్వ- హరణచణకంఠం.
అంబూర్వీధరరూపం శంబూకాదేర్వరప్రదం వందే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

83.4K

Comments Telugu

3bwiw

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |