శనైశ్చర స్తోత్రం

అథ దశరథకృతం శనైశ్చరస్తోత్రం.
నమః కృష్ణాయ నీలాయ శితికంఠనిభాయ చ.
నమః కాలాగ్నిరూపాయ కృతాంతాయ చ వై నమః.
నమో నిర్మాంసదేహాయ దీర్ఘశ్మశ్రుజటాయ చ.
నమో విశాలనేత్రాయ శుష్కోదర భయాకృతే.
నమః పుష్కలగాత్రాయ స్థూలరోమ్ణేఽథ వై నమః.
నమో దీర్ఘాయ శుష్కాయ కాలదంష్ట్ర నమోఽస్తు తే.
నమస్తే కోటరాక్షాయ దుర్నిరీక్ష్యాయ వై నమః.
నమో ఘోరాయ రౌద్రాయ భీషణాయ కపాలినే.
నమస్తే సర్వభక్షాయ వలీముఖ నమోఽస్తు తే.
సూర్యపుత్ర నమస్తేఽస్తు భాస్కరే భయదాయ చ.
అధోదృష్టే నమస్తేఽస్తు సంవర్తక నమోఽస్తు తే.
నమో మందగతే తుభ్యం నిస్త్రింశాయ నమోఽస్తు తే.
తపసా దగ్ధదేహాయ నిత్యం యోగరతాయ చ.
నమో నిత్యం క్షుధార్తాయ హ్యతృప్తాయ చ వై నమః.
జ్ఞానచక్షుర్నమస్తేఽస్తు కశ్యపాత్మజసూనవే.
తుష్టో దదాసి వై రాజ్యం రుష్టో హరసి తత్క్షణాత్.
దేవాసురమనుష్యాశ్చ సిద్ధవిద్యాధరోరగాః.
త్వయా విలోకితాః సర్వే నాశం యాంతి సమూలతః.
ప్రసాదం కురు మే దేవ వరార్హోఽహముపాగతః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

కామాక్షీ స్తోత్రం

కామాక్షీ స్తోత్రం

కామాక్షి మాతర్నమస్తే। కామదానైకదక్షే స్థితే భక్తపక్షే। కామాక్షిమాతర్నమస్తే। కామారికాంతే కుమారి। కాలకాలస్య భర్తుః కరే దత్తహస్తే। కామాయ కామప్రదాత్రి। కామకోటిస్థపూజ్యే గిరం దేహి మహ్యం। కామాక్షి మాతర్నమస్తే। శ్రీచక్రమధ్యే వసంతీం। భూతరక్షఃపిశాచాదిదుఃఖాన్ హరంతీం

Click here to know more..

వేంకటేశ అష్టక స్తుతి

వేంకటేశ అష్టక స్తుతి

యో లోకరక్షార్థమిహావతీర్య వైకుంఠలోకాత్ సురవర్యవర్యః. శేషాచలే తిష్ఠతి యోఽనవద్యే తం వేంకటేశం శరణం ప్రపద్యే. పద్మావతీమానసరాజహంసః కృపాకటాక్షానుగృహీతహంసః. హంసాత్మనాదిష్ట- నిజస్వభావస్తం వేంకటేశం శరణం ప్రపద్యే. మహావిభూతిః స్వయమేవ యస్య పదారవిందం భజతే చిరస్య. తథాపి

Click here to know more..

ధన్వంతరి గాయత్రి

ధన్వంతరి గాయత్రి

ఆదివైద్యాయ విద్మహే సుధాహస్తాయ ధీమహి . తన్నో ధన్వంతరిః ప్రచోదయాత్ ..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |