అష్టలక్ష్మీ స్తుతి

విష్ణోః పత్నీం కోమలాం కాం మనోజ్ఞాం
పద్మాక్షీం తాం ముక్తిదానప్రధానాం.
శాంత్యాభూషాం పంకజస్థాం సురమ్యాం
సృష్ట్యాద్యంతామాదిలక్ష్మీం నమామి.
శాంత్యా యుక్తాం పద్మసంస్థాం సురేజ్యాం
దివ్యాం తారాం భుక్తిముక్తిప్రదాత్రీం.
దేవైరర్చ్యాం క్షీరసింధ్వాత్మజాం తాం
ధాన్యాధానాం ధాన్యలక్ష్మీం నమామి.
మంత్రావాసాం మంత్రసాధ్యామనంతాం
స్థానీయాంశాం సాధుచిత్తారవిందే.
పద్మాసీనాం నిత్యమాంగల్యరూపాం
ధీరైర్వంద్యాం ధైర్యలక్ష్మీం నమామి.
నానాభూషారత్నయుక్తప్రమాల్యాం
నేదిష్ఠాం తామాయురానందదానాం.
శ్రద్ధాదృశ్యాం సర్వకావ్యాదిపూజ్యాం
మైత్రేయీం మాతంగలక్ష్మీం నమామి.
మాయాయుక్తాం మాధవీం మోహముక్తాం
భూమేర్మూలాం క్షీరసాముద్రకన్యాం.
సత్సంతానప్రాప్తికర్త్రీం సదా మాం
సత్త్వాం తాం సంతానలక్ష్మీం నమామి.
నిస్త్రైగుణ్యాం శ్వేతపద్మావసీనాం
విశ్వాదీశాం వ్యోమ్ని రారాజ్యమానాం.
యుద్ధే వంద్యవ్యూహజిత్యప్రదాత్రీం
శత్రూద్వేగాం జిత్యలక్ష్మీం నమామి.
విష్ణోర్హృత్స్థాం సర్వభాగ్యప్రదాత్రీం
సౌందర్యాణాం సుందరీం సాధురక్షాం.
సంగీతజ్ఞాం కావ్యమాలాభరణ్యాం
విద్యాలక్ష్మీం వేదగీతాం నమామి.
సంపద్దాత్రీం భార్గవీం సత్సరోజాం
శాంతాం శీతాం శ్రీజగన్మాతరం తాం.
కర్మేశానీం కీర్తిదాం తాం సుసాధ్యాం
దేవైర్గీతాం విత్తలక్ష్మీం నమామి.
స్తోత్రం లోకో యః పఠేద్ భక్తిపూర్ణం
సమ్యఙ్నిత్యం చాష్ష్టలక్ష్మీః ప్రణమ్య.
పుణ్యం సర్వం దేహజం సర్వసౌఖ్యం
భక్త్యా యుక్తో మోక్షమేత్యంతకాలే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |