విద్యా ప్రద సరస్వతీ స్తోత్రం

 

విశ్వేశ్వరి మహాదేవి వేదజ్ఞే విప్రపూజితే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
సిద్ధిప్రదాత్రి సిద్ధేశి విశ్వే విశ్వవిభావని.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
వేదత్రయాత్మికే దేవి వేదవేదాంతవర్ణితే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
వేదదేవరతే వంద్యే విశ్వామిత్రవిధిప్రియే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
వల్లభే వల్లకీహస్తే విశిష్టే వేదనాయికే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
శారదే సారదే మాతః శరచ్చంద్రనిభాననే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
శ్రుతిప్రియే శుభే శుద్ధే శివారాధ్యే శమాన్వితే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
రసజ్ఞే రసనాగ్రస్థే రసగంగే రసేశ్వరి.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
రసప్రియే మహేశాని శతకోటిరవిప్రభే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
పద్మప్రియే పద్మహస్తే పద్మపుష్పోపరిస్థితే.
బాలేందుశేఖరే బాలే భూతేశి బ్రహ్మవల్లభే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
బీజరూపే బుధేశాని బిందునాదసమన్వితే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
జగత్ప్రియే జగన్మాతర్జన్మకర్మవివర్జితే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
జగదానందజనని జనితజ్ఞానవిగ్రహే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
త్రిదివేశి తపోరూపే తాపత్రితయహారిణి.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
జగజ్జ్యేష్ఠే జితామిత్రే జప్యే జనని జన్మదే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
భూతిభాసితసర్వాంగి భూతిదే భూతనాయికే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
బ్రహ్మరూపే బలవతి బుద్ధిదే బ్రహ్మచారిణి.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
యోగసిద్ధిప్రదే యోగయోనే యతిసుసంస్తుతే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
యజ్ఞస్వరూపే యంత్రస్థే యంత్రసంస్థే యశస్కరి.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
మహాకవిత్వదే దేవి మూకమంత్రప్రదాయిని.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
మనోరమే మహాభూషే మనుజైకమనోరథే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
మణిమూలైకనిలయే మనఃస్థే మాధవప్రియే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
మఖరూపే మహామాయే మానితే మేరురూపిణి.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
మహానిత్యే మహాసిద్ధే మహాసారస్వతప్రదే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
మంత్రమాతర్మహాసత్త్వే ముక్తిదే మణిభూషితే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
సారరూపే సరోజాక్షి సుభగే సిద్ధిమాతృకే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
సావిత్రి సర్వశుభదే సర్వదేవనిషేవితే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
సహస్రహస్తే సద్రూపే సహస్రగుణదాయిని.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
సర్వపుణ్యే సహస్రాక్షి సర్గస్థిత్యంతకారిణి.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
సర్వసంపత్కరే దేవి సర్వాభీష్టప్రదాయిని.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
విద్యేశి సర్వవరదే సర్వగే సర్వకామదే.
విద్యాం ప్రదేహి సర్వజ్ఞే వాగ్దేవి త్వం సరస్వతి.
య ఇమం స్తోత్రసందోహం పఠేద్వా శృణుయాదథ.
స ప్రాప్నోతి హి నైపుణ్యం సర్వవిద్యాసు బుద్ధిమాన్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |