రుద్రసూక్తం

 

Rudra suktam

 

పరి ణో రుద్రస్య హేతిర్వృణక్తు పరి త్వేషస్య దుర్మతిరఘాయో:. అవ స్థిరా మఘవద్భ్యస్తనుష్వ మీఢ్వస్తోకాయ తనయాయ మృడయ.. స్తుహి శ్రుతం గర్తసదం యువానమ్మృగం న భీమముపహత్నుముగ్రం. మృడా జరిత్రే రుద్ర స్తవానో అన్యం తే అస్మన్ని వప....

పరి ణో రుద్రస్య హేతిర్వృణక్తు పరి త్వేషస్య దుర్మతిరఘాయో:.
అవ స్థిరా మఘవద్భ్యస్తనుష్వ మీఢ్వస్తోకాయ తనయాయ మృడయ..
స్తుహి శ్రుతం గర్తసదం యువానమ్మృగం న భీమముపహత్నుముగ్రం.
మృడా జరిత్రే రుద్ర స్తవానో అన్యం తే అస్మన్ని వపంతు సేనా:..
మీఢుష్టమ శివతమ శివో న: సుమనా భవ.
పరమే వృక్ష ఆయుధం నిధాయ కృత్తిం వసాన ఆ చర పినా కం బిభ్రదా గహి..
అర్హన్బిభర్షి సాయకాని ధన్వ.
అర్హన్నిష్కం యజతం విశ్వరూపం..
అర్హన్నిదం దయసే విశ్వమబ్భువం.
న వా ఓజీయో రుద్ర త్వదస్తి..
త్వమగ్నే రుద్రో అసురో మహో దివస్త్వఀ శర్ధో మారుతం పృక్ష ఈశిషే.
త్వం వాతైరరుణైర్యాసి శంగయస్త్వం పూషా విధతః పాసి ను త్మనా..
ఆ వో రాజానమధ్వరస్య రుద్రఀ హోతారఀ సత్యయజఀ రోదస్యోః.
అగ్నిం పురా తనయిత్నోరచిత్తాద్ధిరణ్యరూపమవసే కృణుధ్వం..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |