లక్ష్మీ నారాయణ హృదయం

స్వర్గలోకంలో ఎవరైనా ఎంతకాలం ఉండగలరు?

మహాభారతం 3.191 ప్రకారం, స్వర్గలోకంలో ఉండే కాలం వ్యక్తి భూమిపై చేసిన మంచి పనుల పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భూమిపై ఉన్న వ్యక్తులు ఆ వ్యక్తి చేసిన మంచి పనులను గుర్తు చేసుకోవడం మర్చిపోయినప్పుడు, అతన్ని స్వర్గలోకం నుండి బయటకు పంపించేస్తారు.

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః. శ్రీగురుభ్యో నమః. ఓం అస్య శ్రీలక్ష్మీహృదయమాలామంత్రస్య. భార్గవ-ఋషిః. ఆద్యాదిశ్రీమహాలక్ష్మీర్దేవతా. అనుష్టుభాదినానాఛందాంసి శ్రీం బీజంం. హ్రీం శక్తిః. ఐం కీలకం . శ్రీమహాలక్ష్మీ-ప్రసాదసిద్ధ్యర్థ....

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః. శ్రీగురుభ్యో నమః.
ఓం అస్య శ్రీలక్ష్మీహృదయమాలామంత్రస్య. భార్గవ-ఋషిః.
ఆద్యాదిశ్రీమహాలక్ష్మీర్దేవతా. అనుష్టుభాదినానాఛందాంసి
శ్రీం బీజంం. హ్రీం శక్తిః. ఐం కీలకం .
శ్రీమహాలక్ష్మీ-ప్రసాదసిద్ధ్యర్థం జపే వినియోగః.
ఓం భార్గవ-ఋషయే నమః శిరసి. అనుష్టుభాదినానాఛందోభ్యో నమో ముఖే.
ఆద్యాదిశ్రీమహాలక్ష్మ్యై దేవతయై నమో హృదయే. శ్రీం బీజాయ నమో గుహ్యే.
హ్రీం శక్తయే నమః పాదయోః. ఐం కీలకాయ నమః సర్వాంగే.
ఓం శ్రీం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః. ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః. ఓం ఐం మధ్యమాభ్యాం నమః. ఓం శ్రీం అనామికాభ్యాం నమః. ఓం హ్రీం కనిష్టికాభ్యాం నమః. ఓం ఐం కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః.
ఓం శ్రీం హృదయాయ నమః. ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా. ఓం ఐం శిఖాయై వషట్.
ఓం శ్రీం కవచాయ హుం. ఓం హ్రీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్. ఓం ఐం అస్త్రాయ ఫట్. ఓం శ్రీం హ్రీం ఐం ఇతి దిగ్బంధః.
ధ్యానం-
హస్తద్వయేన కమలే ధారయంతీం స్వలీలయా.
హారనూపురసంయుక్తాం లక్ష్మీం దేవీం విచింతయేత్.
శంఖచక్రగదాహస్తే శుభ్రవర్ణే సువాసిని.
మమ దేహి వరం లక్ష్మి సర్వసిద్ధిప్రదాయిని.
ఓం శ్రీం హ్రీం ఐం మహాలక్ష్మ్యై కమలధారిణ్యై సింహవాహిన్యై స్వాహా.
వందే లక్ష్మీం పరశివమయీం శుద్ధజాంబూనదాభాం
తేజోరూపాం కనకవసనాం సర్వభూషోజ్జ్వలాంగీం.
బీజాపూరం కనకకలశం హేమపద్మం దధానా-
మాద్యాం శక్తిం సకలజననీం విష్ణువామాంకసంస్థాం.
శ్రీమత్సౌభాగ్యజననీం స్తౌమి లక్ష్మీం సనాతనీం.
సర్వకామఫలావాప్తిసాధనైకసుఖావహాం.
స్మరామి నిత్యం దేవేశి త్వయా ప్రేరితమానసః.
త్వదాజ్ఞాం శిరసా ధృత్వా భజామి పరమేశ్వరీం.
సమస్తసంపత్సుఖదాం మహాశ్రియం
సమస్తసౌభాగ్యకరీం మహాశ్రియం.
సమస్తకల్యాణకరీం మహాశ్రియం
భజామ్యహం జ్ఞానకరీం మహాశ్రియం.
విజ్ఞానసంపత్సుఖదాం మహాశ్రియం
విచిత్రవాగ్భూతికరీం మనోహరాం.
అనంతసమ్మోదసుఖప్రదాయినీం
నమామ్యహం భూతికరీం హరిప్రియాం.
సమస్తభూతాంతరసంస్థితా త్వం
సమస్తభోక్త్రీశ్శ్వరి విశ్వరూపే.
తన్నాస్తి యత్త్వద్వ్యతిరిక్తవస్తు
త్వత్పాదపద్మం ప్రణమామ్యహం శ్రీః.
దారిద్ర్యదుఃఖౌఘతమోఽపహంత్రి త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ.
దీనార్తివిచ్ఛేదనహేతుభూత్యైః కృపాకటాక్షైరభిషించ మాం శ్రీః.
అంబ ప్రసీద కరుణాపరిపూర్ణదృష్ట్యా
మాం త్వత్కృపాద్రవిణగేహమిమం కురుష్వ .
ఆలోకయ ప్రణతహృద్గతశోకహంత్రి
త్వత్పాదపద్మయుగలం ప్రణమామ్యహం శ్రీః.
శాంత్యై నమోఽస్తు శరణాగతరక్షణాయై
కాంత్యై నమోఽస్తు కమనీయగుణాశ్రయాయై.
క్షాంత్యై నమోఽస్తు దురితక్షయకారణాయై
దాత్ర్యై నమోఽస్తు ధన-ధాన్య-సమృద్ధిదాయై.
శక్త్యై నమోఽస్తు శశిశేఖరసంస్తుతాయై
రత్యై నమోఽస్తు రజనీకరసోదరాయై.
భక్త్యై నమోఽస్తు భవసాగరతారికాయై
మత్యై నమోఽస్తు మధుసూదనవల్లభాయై.
లక్ష్మ్యై నమోఽస్తు శుభలక్షణలక్షితాయై
సిద్ధ్యై నమోఽస్తు శివసిద్ధసుపూజితాయై.
ధృత్యై నమోఽస్త్వమితదుర్గతిభంజనాయై
గత్యై నమోఽస్తు వరసద్గతిదాయకాయై.
దేవ్యై నమోఽస్తు దివి దేవగణార్చితాయై
భూత్యై నమోఽస్తు భువనార్తివినాశనాయై.
ధాత్ర్యై నమోఽస్తు ధరణీధరవల్లభాయై
పుష్ట్యై నమోఽస్తు పురుషోత్తమవల్లభాయై.
సుతీవ్రదారిద్ర్యతమోఽపహంత్ర్యై నమోఽస్తు తే సర్వభయాపహంత్ర్యై .
శ్రీవిష్ణువక్షఃస్థలసంస్థితాయై నమో నమః సర్వవిభూతిదాయై .
జయతు జయతు లక్ష్మీర్లక్షణాలంకృతాంగీ
జయతు జయతు పద్మా పద్మసద్మాభివంద్యా.
జయతు జయతు విద్యా విష్ణువామాంకసంస్థా
జయతు జయతు సమ్యక్ సర్వసంపత్కరిశ్రీః.
జయతు జయతు దేవీ దేవసంఘాభిపూజ్యా
జయతు జయతు భద్రా భార్గవీ భాగ్యరూపా.
జయతు జయతు నిత్యా నిర్మలజ్ఞానవేద్యా
జయతు జయతు సత్యా సర్వభూతాంతరస్థా.
జయతు జయతు రమ్యా రత్నగర్భాంతరస్థా
జయతు జయతు శుద్ధా శుద్ధజాంబూనదాభా.
జయతు జయతు కాంతా కాంతిమద్భాసితాంగీ
జయతు జయతు శాంతా శీఘ్రమాగచ్ఛ సౌమ్యే.
యస్యాః కలాయాః కమలోద్భవాద్యా రుద్రాశ్చ శక్రప్రముఖాశ్చ దేవాః.
జీవంతి సర్వా పి సశక్తయస్తే ప్రభుత్వమాప్తాః పరమాయుషస్తే.
లిలేఖ నిటిలే విధిర్మమ లిపిం విసృజ్యాంతరం
త్వయా విలిఖితవ్యమేతదితి తత్ఫలప్రాప్తయే.
తదంతికఫలస్ఫుటం కమలవాసిని శ్రీరిమాం
సమర్పయ స్వముద్రికాం సకలభాగ్యసంసూచికాం.
తదిదం తిమిరం భారే స్ఫుటం కమలవాసిని.
శ్రియం సముద్రికాం దేహి సర్వభాగ్యస్య సూచికాం.
కలయా తే యథా దేవి జీవంతి సచరాచరాః.
తథా సంపత్కరీ లక్ష్మి సర్వదా సంప్రసీద మే.
యథా విష్ణుర్ధ్రువం నిత్యం స్వకలాం సంన్యవేశయత్.
తథైవ స్వకలాం లక్ష్మి మయి సమ్యక్ సమర్పయ.
సర్వసౌఖ్యప్రదే దేవి భక్తానామభయప్రదే.
అచలాం కురు యత్నేన కలాం మయి నివేశితాం.
ముదాస్తాం మత్ఫాలే పరమపదలక్ష్మీః స్ఫుటకలా
సదా వైకుంఠశ్రీర్నివసతు కలా మే నయనయోః.
వసేత్సత్యే లోకే మమ వచసి లక్ష్మీర్వరకలా
శ్రియశ్వేతద్వీపే నివసతు కలా మే స్వకరయోః.
తావన్నిత్యం మమాంగేషు క్షీరాబ్ధౌ శ్రీకలా వసేత్.
సూర్యాచంద్రమసౌ యావద్యావల్లక్ష్మీపతిః శ్రియా.
సర్వమంగలసంపూర్ణా సర్వైశ్వర్యసమన్వితా.
ఆద్యాఽఽదిశ్రీర్మహాలక్ష్మీస్త్వత్కలా మయి తిష్ఠతు.
అజ్ఞానతిమిరం హంతుం శుద్ధజ్ఞానప్రకాశికా.
సర్వైశ్వర్యప్రదా మేఽస్తు త్వత్కలా మయి సంస్థితా.
అలక్ష్మీం హరతు క్షిప్రం తమః సూర్యప్రభా యథా.
వితనోతు మమ శ్రేయస్త్వత్కలా మయి సంస్థితా.
ఐశ్వర్యమంగలోత్పత్తిః త్వత్కలాయాం నిధీయతే.
మయి తస్మాత్కృతార్థోఽస్మి పాత్రమస్మి స్థితేస్తవ.
భవదావేశభాగ్యార్హో భాగ్యవానస్మి భార్గవి.
త్వత్ప్రసాదాత్పవిత్రోఽహం లోకమాతర్నమోఽస్తు తే.
పునాసి మాం త్వత్కలయైవ యస్మా-
దతస్సమాగచ్ఛ మమాగ్రతస్త్వం .
పరం పదం శ్రీర్భవ సుప్రసన్నా
మయ్యచ్యుతేన ప్రవిశాదిలక్ష్మీః.
శ్రీవైకుంఠస్థితే లక్ష్మి సమాగచ్ఛ మమాగ్రతః .
నారాయణేన సహ మాం కృపాదృష్ట్యాఽవలోకయ.
సత్యలోకస్థితే లక్ష్మి త్వం మమాగచ్ఛ సన్నిధిం.
వాసుదేవేన సహితా ప్రసీద వరదా భవ.
శ్వేతద్వీపస్థితే లక్ష్మి శీఘ్రమాగచ్ఛ సువ్రతే .
విష్ణునా సహితే దేవి జగన్మాతః ప్రసీద మే.
క్షీరాంబుధిస్థితే లక్ష్మి సమాగచ్ఛ సమాధవే.
త్వత్కృపాదృష్టిసుధయా సతతం మాం విలోకయ.
రత్నగర్భస్థితే లక్ష్మి పరిపూర్ణహిరణ్మయి.
సమాగచ్ఛ సమాగచ్ఛ స్థిత్వాఽఽశు పురతో మమ.
స్థిరా భవ మహాలక్ష్మి నిశ్చలా భవ నిర్మలే.
ప్రసన్నేల కమలే దేవి ప్రసన్నహృదయా భవ.
శ్రీధరే శ్రీమహాభూతే త్వదంతఃస్థం మహానిధిం.
శీఘ్రముద్ధృత్య పురతః ప్రదర్శయ సమర్పయ.
వసుంధరే శ్రీవసుధే వసుదోగ్ధ్రి కృపాం మయి.
త్వత్కుక్షిగతసర్వస్వం శీఘ్రం మే సంప్రదర్శయ.
విష్ణుప్రియే రత్నగర్భే సమస్తఫలదే శివే.
త్వద్గర్భగతహేమాదీన్ సంప్రదర్శయ దర్శయ.
రసాతలగతే లక్ష్మి శీఘ్రమాగచ్ఛ మే పురః.
న జానే పరమం రూపం మాతర్మే సంప్రదర్శయ.
ఆవిర్భవ మనోవేగాత్ శీఘ్రమాగచ్ఛ మే పురః.
మా వత్స భైరిహేత్యుక్త్వా కామం గౌరివ రక్ష మాం.
దేవి శీఘ్రం సమాగచ్ఛ ధరణీగర్భసంస్థితే.
మాతస్త్వద్భృత్యభృత్యోఽహం మృగయే త్వాం కుతూహలాత్.
ఉత్తిష్ఠ జాగృహి త్వం మే సముత్తిష్ఠ సుజాగృహి.
అక్షయాన్ హేమకలశాన్ సువర్ణేన సుపూరితాన్.
నిక్షేపాన్మే సమాకృష్య సముద్ధృత్య మమాగ్రతః.
సమున్నతాననా భూత్వా సమాధేహి ధరాంతరాత్.
మత్సన్నిధిం సమాగచ్ఛ మదాహితకృపారసాత్.
ప్రసీద శ్రేయసాం దోగ్ధ్రి లక్ష్మి మే నయనాగ్రతః.
అత్రోపవిశ లక్ష్మి త్వం స్థిరా భవ హిరణ్మయీ.
సుస్థిరా భవ సంప్రీత్యా ప్రసన్నా వరదా భవ.
ఆనీయ త్వం దేవి నిధీన్మే సంప్రదర్శయ.
అద్య క్షణేన సహసా దత్త్వా సంరక్ష మాం సదా.
మయి తిష్ఠ తథా నిత్యం యథేంద్రాదిషు తిష్ఠసి.
అభయం కురు మే దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే.
సమాగచ్ఛ మహాలక్ష్మి శుద్ధజాంబూనదప్రభే.
ప్రసీద పురతః స్థిత్వా ప్రణతం మాం విలోకయ.
లక్ష్మీర్భువం గతా భాసి యత్ర యత్ర హిరణ్మయీ.
తత్ర తత్ర స్థితా త్వం మే తవ రూపం ప్రదర్శయ.
క్రీడసే బహుధా భూమౌ పరిపూర్ణా హిరణ్మయి.
మమ మూర్ధని తే హస్తమవిలంబితమర్పయ.
ఫలద్భాగ్యోదయే లక్ష్మి సమస్తపురవాసిని.
ప్రసీద మే మహాలక్ష్మి పరిపూర్ణమనోరథే.
అయోధ్యాదిషు సర్వేషు నగరేషు సమాస్థితే.
విభవైర్వివిధైర్యుక్తా సమాగచ్ఛ పరాన్వితే.
సమాగచ్ఛ సమాగచ్ఛ మమాగ్రే భవ సుస్థిరా.
కరుణారసనిష్యందనేత్రద్వయవిలాసిని.
సన్నిధత్స్వ మహాలక్ష్మి త్వత్పాణిం మమ మస్తకే.
కరుణాసుధయా మాం త్వమభిషించ స్థిరీకురు.
సర్వరాజగృహే లక్ష్మి సమాగచ్ఛ ముదాన్వితే .
స్థిత్వాఽఽశు పురతో మేఽద్య ప్రసాదేనాభయం కురు.
సాదరం మస్తకే హస్తం మమ త్వం కృపయాఽర్పయ.
సర్వరాజస్థితే లక్ష్మి త్వత్కలా మయి తిష్ఠతు.
ఆద్యాదిశ్రీర్మహాలక్ష్మి విష్ణువామాంకసంస్థితే.
ప్రత్యక్షం కురు మే రూపం రక్ష మాం శరణాగతం.
ప్రసీద మే మహాలక్ష్మి సుప్రసీద మహాశివే.
అచలా భవ సంప్రీతా సుస్థిరా భవ మద్గృహే.
యావత్తిష్ఠంతి వేదాశ్చ యావత్త్వన్నామ తిష్ఠతి.
యావద్విష్ణుశ్చ యావత్త్వం తావత్కురు కృపాం మయి.
చాంద్రీ కలా యథా శుక్లే వర్ధతే సా దినే దినే.
తథా దయా తే మయ్యేవ వర్ధతామభివర్ధతాం.
యథా వైకుంఠనగరే యథా వై క్షీరసాగరే.
తథా మద్భవనే తిష్ఠ స్థిరం శ్రీవిష్ణునా సహ.
యోగినాం హృదయే నిత్యం యథా తిష్ఠసి విష్ణునా.
తథా మద్భవనే తిష్ఠ స్థిరం శ్రీవిష్ణునా సహ.
నారాయణస్య హృదయే భవతీ యథాఽఽస్తే
నారాయణోఽపి తవ హృత్కమలే యథాఽఽస్తే .
నారాయణస్త్వమపి నిత్యవిభూ తథైవ
తౌ తిష్ఠతాం హృది మమాపి దయాన్వితౌ శ్రీః.
విజ్ఞానవృద్ధిం హృదయే కురు శ్రీః సౌభాగ్యవృద్ధిం కురు మే గృహే శ్రీః .
దయాసువృద్ధిం కురుతాం మయి శ్రీః సువర్ణవృద్ధిం కురు మే గృహే శ్రీః.
న మాం త్యజేథాః శ్రితకల్పవల్లి సద్భక్త-చింతామణి-కామధేనో .
న మాం త్యజేథా భవ సుప్రసన్నే గృహే కలత్రేషు చ పుత్రవర్గే.
ఆద్యాదిమాయే త్వమజాండబీజం త్వమేవ సాకార-నిరాకృతిస్త్వం .
త్వయా ధృతాశ్చాబ్జభవాండసంఘాశ్చిత్రం చరిత్రం తవ దేవి విష్ణోః.
బ్రహ్మరుద్రాదయో దేవా వేదాశ్చాపి న శక్నుయుః.
మహిమానం తవ స్తోతుం మందోఽహం శక్నుయాం కథం.
అంబ త్వద్వత్సవాక్యాని సూక్తాసూక్తాని యాని చ.
తాని స్వీకురు సర్వజ్ఞే దయాలుత్వేన సాదరం.
భవతీం శరణం గత్వా కృతార్థాః స్యుః పురాతనాః.
ఇతి సంచింత్య మనసా త్వామహం శరణం వ్రజే.
అనంతా నిత్యసుఖినస్త్వద్భక్తాస్త్వత్పరాయణాః.
ఇతి వేదప్రమాణాద్ధి దేవి త్వాం శరణం వ్రజే.
తవ ప్రతిజ్ఞా మద్భక్తా న నశ్యంతీత్యపి క్వచిత్.
ఇతి సంచింత్య సంచింత్య ప్రాణాన్ సంధారయామ్యహం.
త్వదధీనస్త్వహం మాతస్త్వత్కృపా మయి విద్యతే.
యావత్సంపూర్ణకామః స్యాం తావద్దేహి దయానిధే.
క్షణమాత్రం న శక్నోమి జీవితుం త్వత్కృపాం వినా.
న హి జీవంతీహ జలజా జలం త్యక్త్వా జలాశ్రయాః.
యథా హి పుత్రవాత్సల్యాత్ జననీ ప్రస్నుతస్తనీ.
వత్సం త్వరితమాగత్య సంప్రీణయతి వత్సలా.
యది స్యాం తవ పుత్రోఽహం మాతా త్వం యది మామకీ.
దయాపయోధరస్తన్యసుధాభిరభిషించ మాం.
మృగ్యో న గుణలేశోఽపి మయి దోషైకమందిరే.
పాంసూనాం వృష్టిబిందూనాం దోషాణాం చ న మే మితిః.
పాపినామహమేకాగ్రో దయాలూనాం త్వమగ్రణీః.
దయనీయో మదన్యోఽస్తి తవ కోఽత్ర జగత్త్రయే.
విధినాహం న సృష్టశ్చేత్ న స్యాత్తవ దయాలుతా .
ఆమయో వా న సృష్టశ్చేదౌషధస్య వృథోదయః.
కృపా మదగ్రజా కిం తే అహం కిం వా తదగ్రజః .
విచార్య దేహి మే విత్తం తవ దేవి దయానిధే.
మాతా పితా త్వం గురుః సద్గతిః శ్రీః
త్వమేవ సంజీవనహేతుభూతా.
అన్యం న మన్యే జగదేకనాథే
త్వమేవ సర్వం మమ దేవి సత్యం.
ఆద్యాదిలక్ష్మీర్భవ సుప్రసన్నా విశుద్ధవిజ్ఞానసుఖైకదోగ్ధ్రి.
అజ్ఞానహంత్రీ త్రిగుణాతిరిక్తా ప్రజ్ఞాననేత్రీ భవ సుప్రసన్నా.
అశేషవాగ్జాడ్యమలాపహంత్రీ నవం నవం స్పష్టసువాక్ప్రదాయినీ.
మమైవ జిహ్వాగ్రసురంగవర్తకీ భవ ప్రసన్నా వదనే చ మే శ్రీః.
సమస్తసంపత్సు విరాజమానా సమస్తతేజశ్చయభాసమానా.
విష్ణుప్రియే త్వం భవ దీప్యమానా వాగ్దేవతా మే నయనే ప్రసన్నా.
సర్వప్రదర్శే సకలార్థదే త్వం ప్రభాసులావణ్యదయాప్రదోగ్ధ్రి.
సువర్ణదే త్వం సుముఖీ భవ శ్రీర్హిరణ్మయీ మే నయనే ప్రసన్నా.
సర్వార్థదా సర్వజగత్ప్రసూతిః సర్వేశ్వరీ సర్వభయాపహంత్రీ.
సర్వోన్నతా త్వం సుముఖీ భవ శ్రీర్హిరణ్మయీ మే భవ సుప్రసన్నా.
సమస్తవిఘ్నౌఘవినాశకారిణీ సమస్తభక్తోద్ధరణే విచక్షణా.
అనంతసౌభాగ్యసుఖప్రదాయినీ హిరణ్మయీ మే నయనే ప్రసన్నా.
దేవి ప్రసీద దయనీయతమాయ మహ్యం
దేవాధినాథభవదేవగణాభివంద్యే.
మాతస్తథైవ భవ సన్నిహితా దృశోర్మే
పత్యా సమం మమ ముఖే భవ సుప్రసన్నా.
మా వత్స భైరభయదానకరోఽర్పితస్తే
మౌలౌ మమేతి మయి దీనదయానుకంపే.
మాతః సమర్పయ ముదా కరుణాకటాక్షం
మాంగల్యబీజమిహ నః సృజ జన్మమాతః.
కటాక్ష ఇహ కామధుక్ తవ మనస్తు చింతామణిః
కరః సురతరుః సదా నవనిధిస్త్వమేవేందిరే.
భవేత్తవ దయారసో మమ రసాయనం చాన్వహం
ముఖం తవ కలానిధిర్వివిధవాంఛితార్థప్రదం.
యథా రసస్పర్శనతోఽయసోఽపి సువర్ణతా స్యాత్కమలే తథా తే.
కటాక్షసంస్పర్శనతో జనానామమంగలానామపి మంగలత్వం.
దేహీతి నాస్తీతి వచః ప్రవేశాద్ భీతో రమే త్వాం శరణం ప్రపద్యే .
అతః సదాస్మిన్నభయప్రదా త్వం సహైవ పత్యా మయి సన్నిధేహి.
కల్పద్రుమేణ మణినా సహితా సురమ్యా
శ్రీస్తే కలా మయి రసేన రసాయనేన.
ఆస్తాం యతో మమ చ దృక్ఛిరపాణిపాద-
స్పష్టాః సువర్ణవపుషః స్థిరజంగమాః స్యుః.
ఆద్యాదివిష్ణోః స్థిరధర్మపత్నీ త్వమేవ పత్యా మమ సన్నిధేహి.
ఆద్యాదిలక్ష్మి త్వదనుగ్రహేణ పదే పదే మే నిధిదర్శనం స్యాత్.
ఆద్యాదిలక్ష్మీర్హృదయం పఠేద్యః స రాజ్యలక్ష్మీమచలాం తనోతి.
మహాదరిద్రోఽపి భవేద్ధనాఢయః తదన్వయే శ్రీః స్థిరతాం ప్రయాతి.
యస్య స్మరణమాత్రేణ తుష్టా స్యాద్విష్ణువల్లభా.
తస్యాభీష్టం దదత్యాశు తం పాలయతి పుత్రవత్.
ఇదం రహస్యం హృదయం సర్వకామఫలప్రదం.
జపః పంచసహస్రం తు పురశ్చరణముచ్యతే.
త్రికాలమేకకాలం వా నరో భక్తిసమన్వితః.
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి స యాతి పరమాం శ్రియం.
మహాలక్ష్మీం సముద్దిశ్య నిశి భార్గవవాసరే.
ఇదం శ్రీహృదయం జప్త్వా పంచవారం ధనీ భవేత్.
అనేన హృదయేనాన్నం గర్భిణ్యా అభిమంత్రితం.
దదాతి తత్కులే పుత్రో జాయతే శ్రీపతిః స్వయం.
నరేణాప్యథవా నార్యా లక్ష్మీహృదయమంత్రితే .
జలే పీతే చ తద్వంశే మందభాగ్యో న జాయతే.
య ఆశ్వినే మాసి చ శుక్లపక్షే రమోత్సవే సన్నిహితే చ భక్త్యా.
పఠేత్తథైకోత్తరవారవృద్ధ్యా లభేత్స సౌవర్ణమయీం సువృష్టిం.
య ఏకభక్త్యాఽన్వహమేకవర్షం విశుద్ధధీః సప్తతివారజాపీ.
స మందభాగ్యోఽపి రమాకటాక్షాత్ భవేత్సహస్రాక్షశతాధికశ్రీః.
శ్రీశాంఘ్రిభక్తిం హరిదాసదాస్యం ప్రపన్నమంత్రార్థదృఢైకనిష్ఠాం.
గురోః స్మృతిం నిర్మలబోధబుద్ధిం ప్రదేహి మాతః పరమం పదం శ్రీః.
పృథ్వీపతిత్వం పురుషోత్తమత్వం విభూతివాసం వివిధార్థసిద్ధిం.
సంపూర్ణకీర్తిం బహువర్షభోగం ప్రదేహి మే దేవి పునఃపునస్త్వం.
వాదార్థసిద్ధిం బహులోకవశ్యం వయఃస్థిరత్వం లలనాసు భోగం.
పౌత్రాదిలబ్ధిం సకలార్థసిద్ధిం ప్రదేహి మే భార్గవి జన్మజన్మని.
సువర్ణవృద్ధిం కురు మే గృహే శ్రీః సుధాన్యవృద్ధిం కురు మే గృహే శ్రీః.
కల్యాణవృద్ధిం కురు మే గృహే శ్రీర్విభూతివృద్ధిం కురు మే గృహే శ్రీః.
విద్యాభివృద్ధిం కురు మే హృది శ్రీస్తేజోఽభివృద్ధిం కురు మే ముఖే శ్రీః.
అథ శిరోబీజం. ఓం యం హం కం లం పం శ్రీం.
ధ్యాయేల్లక్ష్మీం ప్రహసితముఖీం కోటిబాలార్కభాసాం
విద్యుద్వర్ణాంబరవరధరాం భూషణాఢ్యాం సుశోభాం.
బీజాపూరం సరసిజయుగం బిభ్రతీం స్వర్ణపాత్రం
భర్త్రా యుక్తాం ముహురభయదాం మహ్యమప్యచ్యుతశ్రీః.
అథ శ్రీనారాయణహృదయం.
ఓం అస్య శ్రీనారాయణహృదయస్తోత్రమంత్రస్య. భార్గవ-ఋషిః.
శ్రీలక్ష్మీనారాయణో దేవతా. అనుష్టుప్ఛందః. ఓం బీజం. నమః శక్తిః. నారాయణాయేతి కీలకం.
శ్రీలక్ష్మీనారాయణప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః.
ఓం నారాయణః పరం జ్యోతిరిత్యంగుష్ఠాభ్యాం నమః.
ఓం నారాయణః పరబ్రహ్మేతి తర్జనీభ్యాం నమః.
ఓం నారాయణః పరో దేవ ఇతి మధ్యమాభ్యాం నమః.
ఓం నారాయణః పరం ధ్యాతేత్యనామికాభ్యాం నమః.
ఓం నారాయణః పరం ధామేతి ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః.
ఓం నారాయణః పరో ధర్మ ఇతి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః.
ఓం నారాయణః పరం జ్యోతిరితి హృదయాయ నమః.
ఓం నారాయణః పరబ్రహ్మా ఇతి శిరసే స్వాహా.
ఓం నారాయణః పరో దేవ ఇతి శిఖాయై వౌషట్.
ఓం నారాయణః పరో ధ్యాతా ఇతి కవచాయ హుం.
ఓం నారాయణః పరం ధామా ఇతి నేత్రత్రయాయ వౌషట్.
ఓం నారాయణః పరో ధర్మ ఇత్యస్త్రాయ ఫట్.
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః.
ధ్యానం-
ఉద్యదాదిత్యసంకాశం పీతవాససమచ్యుతం.
శంఖచక్రగదాపాణిం ధ్యాయేల్లక్ష్మీపతిం హరిం.
ఓం నమో నారాయణాయ.
ఓం నారాయణః పరం జ్యోతిరాత్మా నారాయణః పరః.
నారాయణః పరం బ్రహ్మ నారాయణ నమోఽస్తు తే.
నారాయణః పరో దేవో దాతా నారాయణః పరః.
నారాయణః పరో ధ్యాతా నారాయణ నమోఽస్తు తే.
నారాయణః పరం ధామ ధ్యానం నారాయణః పరః.
నారాయణ పరో ధర్మో నారాయణ నమోఽస్తు తే.
నారాయణః పరో వైద్యో విద్యా నారాయణః పరః.
విశ్వం నారాయణః సాక్షాన్నారాయణ నమోఽస్తు తే.
నారాయణాద్ విధిర్జాతో జాతో నారాయణాచ్ఛివః.
జాతో నారాయణాదింద్రా నారాయణ నమోఽస్తు తే.
రవిర్నారాయణస్తేజః చాంద్రం నారాయణం మహః.
వహ్నిర్నారాయణః సాక్షాత్ నారాయణ నమోఽస్తు తే.
నారాయణ ఉపాస్యః స్యాద్ గురుర్నారాయణః పరః.
నారాయణః పరో బోధో నారాయణ నమోఽస్తు తే.
నారాయణః ఫలం ముఖ్యం సిద్ధిర్నారాయణః సుఖం.
సేవ్యో నారాయణః శుద్ధో నారాయణ నమోఽస్తు తే.
నారాయణస్త్వమేవాసి దహరాఖ్యే హృది స్థితః.
ప్రేరితా ప్రేర్యమాణానాం త్వయా ప్రేరితమానసః.
త్వదాజ్ఞాం శిరసా కృత్వా జపామి జనపావనం.
నామోపాసనమార్గాణాం భవభృద్ భావబోధకః.
భావార్థకృద్ భవాతీతో భవ సౌఖ్యప్రదో మమ .
త్వన్మాయామోహితం విశ్వం త్వయైవ పరికల్పితం.
త్వదధిష్ఠానమాత్రేణ సైవ సర్వార్థకారిణీ.
త్వమేవ తాం పురస్కృత్య మమ కామాన్ సమర్థయ.
న మే త్వదన్యస్త్రాతాస్తి త్వదన్యన్న హి దైవతం.
త్వదన్యం న హి జానామి పాలకం పుణ్యరూపకం.
యావత్సాంసారికో భావో మనస్స్థో భావనాత్మకః.
తావత్సిద్ధిర్భవేత్ సాధ్యా సర్వథా సర్వదా విభో.
పాపినామహమేకాగ్రో దయాలూనాం త్వమగ్రణీః.
దయనీయో మదన్యోఽస్తి తవ కోఽత్ర జగత్త్రయే.
త్వయాప్యహం న సృష్టశ్చేన్న స్యాత్తవ దయాలుతా.
ఆమయో వా న సృష్టశ్చేదౌషధస్య వృథోదయః.
పాపసంఘపరిశ్రాంతః పాపాత్మా పాపరూపధృక్.
త్వదన్యః కోఽత్ర పాపేభ్యస్త్రాతా మే జగతీతలే.
త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ.
త్వమేవ విద్యా చ గురుస్త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవ.
ప్రార్థనాదశకం చైవ మూలాష్టకముదాహృతం.
యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం తస్య లక్ష్మీః స్థిరా భవేత్.
నారాయణస్య హృదయం సర్వాభీష్టఫలప్రదం.
లక్ష్మీహృదయకం స్తోత్రం యది చైతద్వినా కృతం.
తత్సర్వం నిష్ఫలం ప్రోక్తం లక్ష్మీః క్రుధ్యతి సర్వదా.
ఏతత్సంకలితం స్తోత్రం సర్వకర్మఫలప్రదం.
లక్ష్మీహృదయకం చైవ తథా నారాయణాత్మకం.
జపేత్ సంకలీకృత్య సర్వాభీష్టమవాప్నుయాత్.
నారాయణస్య హృదయమాదౌ జప్త్వా తతః పరం.
లక్ష్మీహృదయకం స్తోత్రం జపేన్నారాయణం పునః.
పునర్నారాయణం జప్త్వా పునర్లక్ష్మీకృతం జపేత్.
పునర్నారాయణం జాప్యం సంకలీకరణం భవేత్.
ఏవం మధ్యే ద్వివారేణ జపేత్ సంకలితం తు తత్.
లక్ష్మీహృదయకం స్తోత్రం సర్వకామప్రకాశితం.
తద్వజ్జపాదికం కుర్యాదేతత్ సంకలితం శుభం.
సర్వాన్ కామానవాప్నోతి ఆధివ్యాధిభయం హరేత్.
గోప్యమేతత్ సదా కుర్యాన్న సర్వత్ర ప్రకాశయేత్.
ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ప్రాప్తం బ్రహ్మాదికైః పురా.
తస్మాత్ సర్వప్రయత్నేన గోపయేత్ సాధయేత్ సుధీః.
యత్రైతత్పుస్తకం తిష్ఠేల్లక్ష్మీనారాయణాత్మకం.
భూతపైశాచవైతాలా న స్థిరాస్తత్ర సర్వదా.
లక్ష్మీహృదయకం ప్రోక్తం విధినా సాధయేత్ సుధీః.
భృగువారే తథా రాత్రౌ పూజయేత్ పుస్తకద్వయం.
సర్వథా సర్వదా స్తుత్యం గోపయేత్ సాధయేత్ సుధీః.
గోపనాత్ సాధనాల్లోకే ధన్యో భవతి తత్త్వతః.
అథర్వణరహస్యోత్తరభాగే శ్రీనారాయణహృదయస్తోత్రం సంపూర్ణం.
శ్రీలక్ష్మీనారాయణః ప్రీయతాం. శ్రీజగదంబార్పణమస్తు.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |