ఏక శ్లోకి దుర్గా సప్తశతి

 

యా హ్యంబా మధుకైటభప్రమథినీ యా మాహిషోన్మూలినీ
యా ధూమ్రేక్షణచండముండమథినీ యా రక్తబీజాశినీ.
శక్తిః శుంభనిశుంభదైత్యదలినీ యా సిద్ధిలక్ష్మీః పరా
సా దుర్గా నవకోటివిశ్వసహితా మాం పాతు విశ్వేశ్వరీ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

90.2K
1.1K

Comments

iuhhv
Truly grateful for your dedication to preserving our spiritual heritage😇 -Parul Gupta

Marvelous! 💯❤️ -Keshav Divakar

Fantastic! 🎉🌟👏 -User_se91ec

Superrrrrr..thanks.. -Sakshi Sthul

Vedadhara is really a spiritual trasure as you call it. But for efforts of people like you the greatness of our scriptures will not ve aavailable for future gennerations. Thanks for the admirable work -Prabhat Srivastava

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |