శారదా భుజంగ స్తోత్రం

 

Video - Sharada Bhujanga Stotram 

 

Sharada Bhujanga Stotram

 

సువక్షోజకుంభాం సుధాపూర్ణకుంభాం
ప్రసాదావలంబాం ప్రపుణ్యావలంబాం.
సదాస్యేందుబింబాం సదానోష్ఠబింబాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబాం.
కటాక్షే దయార్ద్రాం కరే జ్ఞానముద్రాం
కలాభిర్వినిద్రాం కలాపైః సుభద్రాం.
పురస్త్రీం వినిద్రాం పురస్తుంగభద్రాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబాం.
లలామాంకఫాలాం లసద్గానలోలాం
స్వభక్తైకపాలాం యశఃశ్రీకపోలాం.
కరే త్వక్షమాలాం కనత్ప్రత్నలోలాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబాం.
సుసీమంతవేణీం దృశా నిర్జితైణీం
రమత్కీరవాణీం నమద్వజ్రపాణీం.
సుధామంథరాస్యాం ముదా చింత్యవేణీం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబాం.
సుశాంతాం సుదేహాం దృగంతే కచాంతాం
లసత్సల్లతాంగీ-
మనంతామచింత్యాం.
స్మరేత్తాపసైః సర్గపూర్వస్థితాం తాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబాం.
కురంగే తురంగే మృగేంద్రే ఖగేంద్రే
మరాలే మదేభే మహోక్షేఽధిరూఢాం.
మహత్యాం నవమ్యాం సదా సామరూఢాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబాం.
జ్వలత్కాంతివహ్నిం జగన్మోహనాంగీం
భజే మానసాంభోజ-
సుభ్రాంతభృంగీం.
నిజస్తోత్రసంగీత-
నృత్యప్రభాంగీం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబాం.
భవాంభోజనేత్రాజ-
సంపూజ్యమానాం
లసన్మందహాస-
ప్రభావక్త్రచిహ్నాం.
చలచ్చంచలా-
చారుతాటంకకర్ణాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబాం.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

దుర్గా ప్రార్థనా

దుర్గా ప్రార్థనా

ఏతావంతం సమయం సర్వాపద్భ్యోఽపి రక్షణం కృత్వా. గ్రామస్య పరమిదానీం తాటస్థ్యం కేన వహసి దుర్గాంబ. అపరాధా బహుశః ఖలు పుత్రాణాం ప్రతిపదం భవంత్యేవ. కో వా సహతే లోకే సర్వాంస్తాన్ మాతరం విహాయైకాం. మా భజ మా భజ దుర్గే తాటస్థ్యం పుత్రకేషు దీనేషు. కే వా గృహ్ణంతి సుతాన్ మా

Click here to know more..

జానకీ స్తోత్రం

జానకీ స్తోత్రం

సర్వజీవశరణ్యే శ్రీసీతే వాత్సల్యసాగరే. మాతృమైథిలి సౌలభ్యే రక్ష మాం శరణాగతం. కోటికందర్పలావణ్యాం సౌందర్య్యైకస్వరూపిణీం. సర్వమంగలమాంగల్యాం భూమిజాం శరణం వ్రజే. శరణాగతదీనార్త్త- పరిత్రాణపరాయణాం. సర్వస్యార్తిహరాం రామవ్రతాం తాం శరణం వ్రజే. సీతాం విదేహతనయాం రామస్య

Click here to know more..

పురుష సూక్తం

పురుష సూక్తం

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |