ಸ್ಕಂದ ಸ್ತುತಿ

ಷಣ್ಮುಖಂ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರಂ ಕ್ರೌಂಚಶೈಲವಿಮರ್ದನಂ.
ದೇವಸೇನಾಪತಿಂ ದೇವಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಂ.
ತಾರಕಾಸುರಹಂತಾರಂ ಮಯೂರಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಂ.
ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಂ ಚ ದೇವೇಶಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಂ.
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಂ ದೇವಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರತನೂದ್ಭವಂ.
ಕಾಮುಕಂ ಕಾಮದಂ ಕಾಂತಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಂ.
ಕುಮಾರಂ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲಮಾನಸಾನಂದಗೋಚರಂ.
ವಲ್ಲೀಕಾಂತಂ ಜಗದ್ಯೋನಿಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಂ.
ಪ್ರಲಯಸ್ಥಿತಿಕರ್ತಾರಂ ಆದಿಕರ್ತಾರಮೀಶ್ವರಂ.
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂ ಮದೋನ್ಮತ್ತಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಂ.
ವಿಶಾಖಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸ್ವಾಮಿನಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಸುತಂ.
ಸದಾಬಲಂ ಜಟಾಧಾರಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಂ.
ಸ್ಕಂದಷಟ್ಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶೃಣುಯಾನ್ನರಃ.
ವಾಂಛಿತಾನ್ ಲಭತೇ ಸದ್ಯಶ್ಚಾಂತೇ ಸ್ಕಂದಪುರಂ ವ್ರಜೇತ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

86.9K

Comments

umhjp
Amazing efforts by you all in making our scriptures and knowledge accessible to all! -Sulochana Tr

Every pagr isa revelation..thanks -H Purandare

🙏🙏🙏 -Geetha Raman

Spectacular! 🌟🙏🙏🌹 -Aryan Sonwani

Extraordinary! -User_se921z

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |