ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ - ವೈಕೃತಿಕ ರಹಸ್ಯ

ಅಥ ವೈಕೃಂತಿಕಂ ರಹಸ್ಯಂ . ಋಷಿರುವಾಚ . ತ್ರಿಗುಣಾ ತಾಮಸೀ ದೇವೀ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾ ಯಾ ತ್ವಯೋದಿತಾ . ಸಾ ಶರ್ವಾ ಚಂಡಾಕಾ ದುರ್ಗಾ ಭದ್ರಾ ಭಗವತೀರ್ಯತೇ . ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಹರೇರುಕ್ತಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ತಮೋಗುಣಾ . ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಾರ್ಥಂ ಯಾಂ ತುಷ್ಟಾವಾಂಬುಜಾಸನಃ . ದಶವಕ್ತ್ರಾ ದಶ....

ಅಥ ವೈಕೃಂತಿಕಂ ರಹಸ್ಯಂ .
ಋಷಿರುವಾಚ .
ತ್ರಿಗುಣಾ ತಾಮಸೀ ದೇವೀ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾ ಯಾ ತ್ವಯೋದಿತಾ .
ಸಾ ಶರ್ವಾ ಚಂಡಾಕಾ ದುರ್ಗಾ ಭದ್ರಾ ಭಗವತೀರ್ಯತೇ .
ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಹರೇರುಕ್ತಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ತಮೋಗುಣಾ .
ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಾರ್ಥಂ ಯಾಂ ತುಷ್ಟಾವಾಂಬುಜಾಸನಃ .
ದಶವಕ್ತ್ರಾ ದಶಭುಜಾ ದಶಪಾದಾಂಜನಪ್ರಭಾ .
ವಿಶಾಲಯಾ ರಾಜಮಾನಾ ತ್ರಿಂಶಲ್ಲೋಚನಮಾಲಯಾ .
ಸ್ಫುರದ್ದಶನದಂಷ್ಟ್ರಾ ಸಾ ಭೀಮರೂಪಾಽಪಿ ಭೂಮಿಪ .
ರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯಕಾಂತೀನಾಂ ಸಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹಾಶ್ರಿಯಾಂ .
ಖಡ್ಗಬಾಣಗದಾಶೂಲಚಕ್ರಶಂಖಭುಶುಂಡಿಭೃತ್ .
ಪರಿಘಂ ಕಾರ್ಮುಕಂ ಶೀರ್ಷಂ ನಿಶ್ಚ್ಯೋತದ್ರುಧಿರಂ ದಧೌ .
ಏಷಾ ಸಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಮಾಯಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ದುರತ್ಯಯಾ .
ಆರಾಧಿತಾ ವಶೀಕುರ್ಯಾತ್ ಪೂಜಾಕರ್ತುಶ್ಚರಾಚರಂ .
ಸರ್ವದೇವಶರೀರೇಭ್ಯೋ ಯಾಽಽವಿರ್ಭೂತಾಮಿತಪ್ರಭಾ .
ತ್ರಿಗುಣಾ ಸಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಹಿಷಮರ್ದಿನೀ .
ಶ್ವೇತಾನನಾ ನೀಲಭುಜಾ ಸುಶ್ವೇತಸ್ತನಮಂಡಲಾ .
ರಕ್ತಮಧ್ಯಾ ರಕ್ತಪಾದಾ ರಕ್ತಜಂಘೋರುರುನ್ಮದಾ .
ಸುಚಿತ್ರಜಘನಾ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾಂಬರವಿಭೂಷಣಾ .
ಚಿತ್ರಾನುಲೇಪನಾ ಕಾಂತಿರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿನೀ .
ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಸಾ ಸಹ್ಸ್ರಭುಜಾ ಸತೀ .
ಆಯುಧಾನ್ಯತ್ರ ವಕ್ಷ್ಯಂತೇ ದಕ್ಷಿಣಾಧಃಕರಕ್ರಮಾತ್ .
ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ಚ ಕಮಲಂ ಬಾಣೋಽಸಿಃ ಕುಲಿಶಂ ಗದಾ .
ಚಕ್ರಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಪರಶುಃ ಶಂಖೋ ಘಂಟಾ ಚ ಪಾಶಕಃ .
ಶಕ್ತಿರ್ದಂಡಶ್ಚರ್ಮ ಚಾಪಂ ಪಾನಪಾತ್ರಂ ಕಮಂಡಲುಃ .
ಅಲಂಕೃತಭುಜಾಮೇಭಿರಾಯುಧೈಃ ಕಮಲಾಸನಾಂ .
ಸರ್ವದೇವಮಯೀಮೀಶಾಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಿಮಾಂ ನೃಪ .
ಪೂಜಯೇತ್ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಸ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಭುರ್ಭವೇತ್ .
ಗೌರೀದೇಹಾತ್ ಸಮುದ್ಭೂತಾ ಯಾ ಸತ್ತ್ವೈಕಗುಣಾಶ್ರಯಾ .
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಸ್ವತೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಶುಂಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ .
ದಧೌ ಚಾಽಷ್ಟಭುಜಾ ಬಾಣಮುಸಲೇ ಶೂಲಚಕ್ರಭೃತ್ .
ಶಂಖಂ ಘಂಟಾಂ ಲಾಂಗಲಂ ಚ ಕಾರ್ಮುಕಂ ವಸುಧಾಧಿಪ .
ಏಷಾ ಸಂಪೂಜಿತಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ .
ನಿಶುಂಭಮಥಿನೀ ದೇವೀ ಶುಂಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ .
ಇತ್ಯುಕ್ತಾನಿ ಸ್ವರೂಪಾಣಿ ಮೂರ್ತೀನಾಂ ತವ ಪಾರ್ಥಿವ .
ಉಪಾಸನಂ ಜಗನ್ಮಾತುಃ ಪೃಥಗಾಸಾಂ ನಿಶಾಮಯ .
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯದಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ಸರಸ್ವತೀ .
ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಯೋಃ ಪೂಜ್ಯೇ ಪೃಷ್ಠತೋ ಮಿಥುಮತ್ರಯಂ .
ವಿರಿಂಚಿಃ ಸ್ವರಯಾ ಮಧ್ಯೇ ರುದ್ರೋ ಗೌರ್ಯಾ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇ .
ವಾಮೇ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪುರತೋ ದೇವತಾತ್ರಯಂ .
ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಮಧ್ಯೇ ವಾಮೇ ಚಾಸ್ಯಾ ದಶಾನನಾ .
ದಕ್ಷಿಣೇಽಷ್ಟಭುಜಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹತೀತಿ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ .
ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಚೈಷಾ ಯದಾ ಪೂಜ್ಯಾ ನರಾಧಿಪ .
ದಶಾನನಾ ಚಾಽಷ್ಟಭುಜಾ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಯೋಸ್ತದಾ .
ಕಾಲಮೃತ್ಯೂ ಚ ಸಂಪೂಜ್ಯೌ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಪ್ರಶಾಂತಯೇ .
ಯದಾ ಚಾಷ್ಟಭುಜಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಶುಂಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ .
ನವಾಸ್ಯಾಃ ಶಕ್ತಯಃ ಪೂಜ್ಯಾಸ್ತದಾ ರುದ್ರವಿನಾಯಕೌ .
ನಮೋ ದೇವ್ಯಾ ಇತಿ ಸ್ತೋತ್ರೈರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ .
ಅವತಾರತ್ರಯಾರ್ಚಾಯಾಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಾಸ್ತದಾಶ್ರಯಾಃ .
ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಚೈಷಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನೀ .
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಲೀ ಸೈವ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಸರಸ್ವತೀ .
ಈಶ್ವರೀ ಪುಣ್ಯಪಾಪಾನಾಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರೀ .
ಮಹಿಷಾಂತಕರೀ ಯೇನ ಪೂಜಿತಾ ಸ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ .
ಪೂಜಯೇಜ್ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರೀಂ ಚಂಡಿಕಾಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಂ .
ಅರ್ಘಾದಿಭಿರಲಂಕಾರೈರ್ಗಂಧಪುಷ್ಪೈಸ್ತಥಾಕ್ಷತೈಃ .
ಧೂಪೈರ್ದೀಪೈಶ್ಚ ನೈವೇದ್ಯೈರ್ನಾನಾಭಕ್ಷ್ಯಸಮನ್ವಿತೈಃ .
ರುಧಿರಾಕ್ತೇನ ಬಲಿನಾ ಮಾಂಸೇನ ಸುರಯಾ ನೃಪ .
ಪ್ರಣಾಮಾಚಮನೀಯೈಶ್ಚ ಚಂದನೇನ ಸುಗಂಧಿನಾ .
ಸಕರ್ಪೂರೈಶ್ಚ ತಾಂಬೂಲೈಭಕ್ತಿಭಾವಸಮನ್ವಿತೈಃ .
ವಾಮಭಾಗೇಽಗ್ರತೋ ದೇವ್ಯಾಶ್ಛಿನ್ನಶೀರ್ಷಂ ಮಹಾಸುರಂ .
ಪೂಜಯೇನ್ಮಹಿಷಂ ಯೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸಾಯುಜ್ಯಮೀಶಯಾ .
ದಕ್ಷಿಣೇ ಪುರತಃ ಸಿಂಹಂ ಸಮಗ್ರಂ ಧರ್ಮಮೀಶ್ವರಂ .
ವಾಹನಂ ಪೂಜಯೇದ್ದೇವ್ಯಾ ಧೃತಂ ಯೇನ ಚರಾಽಚರಂ .
ತತಃ ಕೃತಾಂಜಲಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಸ್ತುವೀತ ಚರಿತೈರಿಮೈಃ .
ಏಕೇನ ವಾ ಮಧ್ಯಮೇನ ನೈಕೇನೇತರಯೋರಿಹ .
ಚರಿತಾರ್ಧಂ ತು ನ ಜಪೇಜ್ಜಪಂಛಿದ್ರಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ .
ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರೈರ್ಜಪೇದೇನಾಂ ಯದಿ ವಾ ನವಚಂಡಿಕಾಂ .
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ .
ಕ್ಷಮಾಪಯೇಜ್ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಮುಹುರ್ಮುಹುರತಂದ್ರಿತಃ .
ಪ್ರತಿಶ್ಲೋಕಂ ಚ ಜುಹುಯಾತ್ಪಾಯಸಂ ತಿಲಸರ್ಪಿಷಾ .
ಜುಹುಯಾತ್ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರೈರ್ವಾ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಶುಭಂ ಹವಿಃ .
ನಮೋ ನಮಃಪದೈರ್ದೇವೀಂ ಪೂಜಯೇತ್ ಸುಸಮಾಹಿತಃ .
ಪ್ರಯತಃ ಪ್ರಾಂಜಲಿಃ ಪ್ರಹ್ನಃ ಪ್ರಣಮ್ಯಾರೋಪ್ಯ ಚಾತ್ಮನಿ .
ಸುಚಿರಂ ಭಾವಯೇದೀಶಾಂ ಚಂಡಿಕಾಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವೇತ್ .
ಏವಂ ಯಃ ಪೂಜಯೇದ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ .
ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾನ್ ಯಥಾಕಾಮಂ ದೇವೀಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ .
ಯೋ ನ ಪೂಜಯತೇ ನಿತ್ಯಂ ಚಂಡಿಕಾಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಂ .
ಭಸ್ಮೀಕೃತ್ಯಾಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಾನಿ ನಿರ್ದಹೇತ್ ಪರಮೇಶ್ವರೀ .
ತಸ್ಮಾತ್ ಪೂಜಯ ಭೂಪಾಲ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರೀಂ .
ಯತೋಕ್ತೇನ ವಿಧಾನೇನ ಚಂಡಿಕಾಂ ಸುಖಮಾಪ್ಸ್ಯಸಿ .
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ ವೈಕೃತಿಕಂ ರಹಸ್ಯಂ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |