ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ - ವೈಕೃತಿಕ ರಹಸ್ಯ

29.3K

Comments

ecvks
ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿವೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 🌺🌺🌺🌺 -ವಿಶಾಲ್ ಗೌಡ

ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. -ರೇಖಾ ಜೋಶಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ -ರತ್ನಾ ಮೂರ್ತಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿವರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ -ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್

🙏 ಮಂತ್ರವು ಪ್ರತಿದಿನ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ 🙏🙏🙏🙏 -ಅಂಜಲಿ ಹೆಗಡೆ

Read more comments

ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ

ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಸುರರ (ದಾನವ) ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ಗುರು. ಅವರು ಅಸುರರಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೃತಸಂಜೀವನಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮೃತರನ್ನು ಪುನರ್ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಸುರರ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಾಸರು ವೇದವನ್ನು ಏಕೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿದರು?

1. ಕಲಿಕೆಯು ಸುಲಭವಾಗಲೆಂದು. 2. ವೇದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಯಿತು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದು ವೇದಗಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಂಕಲಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಜ್ಞಮಾತ್ರಿಕವೇದ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Quiz

ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜನು ನಂದಿನಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನು?

ಅಥ ವೈಕೃಂತಿಕಂ ರಹಸ್ಯಂ . ಋಷಿರುವಾಚ . ತ್ರಿಗುಣಾ ತಾಮಸೀ ದೇವೀ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾ ಯಾ ತ್ವಯೋದಿತಾ . ಸಾ ಶರ್ವಾ ಚಂಡಾಕಾ ದುರ್ಗಾ ಭದ್ರಾ ಭಗವತೀರ್ಯತೇ . ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಹರೇರುಕ್ತಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ತಮೋಗುಣಾ . ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಾರ್ಥಂ ಯಾಂ ತುಷ್ಟಾವಾಂಬುಜಾಸನಃ . ದಶವಕ್ತ್ರಾ ದಶ....

ಅಥ ವೈಕೃಂತಿಕಂ ರಹಸ್ಯಂ .
ಋಷಿರುವಾಚ .
ತ್ರಿಗುಣಾ ತಾಮಸೀ ದೇವೀ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾ ಯಾ ತ್ವಯೋದಿತಾ .
ಸಾ ಶರ್ವಾ ಚಂಡಾಕಾ ದುರ್ಗಾ ಭದ್ರಾ ಭಗವತೀರ್ಯತೇ .
ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಹರೇರುಕ್ತಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ತಮೋಗುಣಾ .
ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಾರ್ಥಂ ಯಾಂ ತುಷ್ಟಾವಾಂಬುಜಾಸನಃ .
ದಶವಕ್ತ್ರಾ ದಶಭುಜಾ ದಶಪಾದಾಂಜನಪ್ರಭಾ .
ವಿಶಾಲಯಾ ರಾಜಮಾನಾ ತ್ರಿಂಶಲ್ಲೋಚನಮಾಲಯಾ .
ಸ್ಫುರದ್ದಶನದಂಷ್ಟ್ರಾ ಸಾ ಭೀಮರೂಪಾಽಪಿ ಭೂಮಿಪ .
ರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯಕಾಂತೀನಾಂ ಸಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹಾಶ್ರಿಯಾಂ .
ಖಡ್ಗಬಾಣಗದಾಶೂಲಚಕ್ರಶಂಖಭುಶುಂಡಿಭೃತ್ .
ಪರಿಘಂ ಕಾರ್ಮುಕಂ ಶೀರ್ಷಂ ನಿಶ್ಚ್ಯೋತದ್ರುಧಿರಂ ದಧೌ .
ಏಷಾ ಸಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಮಾಯಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ದುರತ್ಯಯಾ .
ಆರಾಧಿತಾ ವಶೀಕುರ್ಯಾತ್ ಪೂಜಾಕರ್ತುಶ್ಚರಾಚರಂ .
ಸರ್ವದೇವಶರೀರೇಭ್ಯೋ ಯಾಽಽವಿರ್ಭೂತಾಮಿತಪ್ರಭಾ .
ತ್ರಿಗುಣಾ ಸಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಹಿಷಮರ್ದಿನೀ .
ಶ್ವೇತಾನನಾ ನೀಲಭುಜಾ ಸುಶ್ವೇತಸ್ತನಮಂಡಲಾ .
ರಕ್ತಮಧ್ಯಾ ರಕ್ತಪಾದಾ ರಕ್ತಜಂಘೋರುರುನ್ಮದಾ .
ಸುಚಿತ್ರಜಘನಾ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾಂಬರವಿಭೂಷಣಾ .
ಚಿತ್ರಾನುಲೇಪನಾ ಕಾಂತಿರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿನೀ .
ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಸಾ ಸಹ್ಸ್ರಭುಜಾ ಸತೀ .
ಆಯುಧಾನ್ಯತ್ರ ವಕ್ಷ್ಯಂತೇ ದಕ್ಷಿಣಾಧಃಕರಕ್ರಮಾತ್ .
ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ಚ ಕಮಲಂ ಬಾಣೋಽಸಿಃ ಕುಲಿಶಂ ಗದಾ .
ಚಕ್ರಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಪರಶುಃ ಶಂಖೋ ಘಂಟಾ ಚ ಪಾಶಕಃ .
ಶಕ್ತಿರ್ದಂಡಶ್ಚರ್ಮ ಚಾಪಂ ಪಾನಪಾತ್ರಂ ಕಮಂಡಲುಃ .
ಅಲಂಕೃತಭುಜಾಮೇಭಿರಾಯುಧೈಃ ಕಮಲಾಸನಾಂ .
ಸರ್ವದೇವಮಯೀಮೀಶಾಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಿಮಾಂ ನೃಪ .
ಪೂಜಯೇತ್ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಸ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಭುರ್ಭವೇತ್ .
ಗೌರೀದೇಹಾತ್ ಸಮುದ್ಭೂತಾ ಯಾ ಸತ್ತ್ವೈಕಗುಣಾಶ್ರಯಾ .
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಸ್ವತೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಶುಂಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ .
ದಧೌ ಚಾಽಷ್ಟಭುಜಾ ಬಾಣಮುಸಲೇ ಶೂಲಚಕ್ರಭೃತ್ .
ಶಂಖಂ ಘಂಟಾಂ ಲಾಂಗಲಂ ಚ ಕಾರ್ಮುಕಂ ವಸುಧಾಧಿಪ .
ಏಷಾ ಸಂಪೂಜಿತಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ .
ನಿಶುಂಭಮಥಿನೀ ದೇವೀ ಶುಂಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ .
ಇತ್ಯುಕ್ತಾನಿ ಸ್ವರೂಪಾಣಿ ಮೂರ್ತೀನಾಂ ತವ ಪಾರ್ಥಿವ .
ಉಪಾಸನಂ ಜಗನ್ಮಾತುಃ ಪೃಥಗಾಸಾಂ ನಿಶಾಮಯ .
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯದಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ಸರಸ್ವತೀ .
ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಯೋಃ ಪೂಜ್ಯೇ ಪೃಷ್ಠತೋ ಮಿಥುಮತ್ರಯಂ .
ವಿರಿಂಚಿಃ ಸ್ವರಯಾ ಮಧ್ಯೇ ರುದ್ರೋ ಗೌರ್ಯಾ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇ .
ವಾಮೇ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪುರತೋ ದೇವತಾತ್ರಯಂ .
ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಮಧ್ಯೇ ವಾಮೇ ಚಾಸ್ಯಾ ದಶಾನನಾ .
ದಕ್ಷಿಣೇಽಷ್ಟಭುಜಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹತೀತಿ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ .
ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಚೈಷಾ ಯದಾ ಪೂಜ್ಯಾ ನರಾಧಿಪ .
ದಶಾನನಾ ಚಾಽಷ್ಟಭುಜಾ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಯೋಸ್ತದಾ .
ಕಾಲಮೃತ್ಯೂ ಚ ಸಂಪೂಜ್ಯೌ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಪ್ರಶಾಂತಯೇ .
ಯದಾ ಚಾಷ್ಟಭುಜಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಶುಂಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ .
ನವಾಸ್ಯಾಃ ಶಕ್ತಯಃ ಪೂಜ್ಯಾಸ್ತದಾ ರುದ್ರವಿನಾಯಕೌ .
ನಮೋ ದೇವ್ಯಾ ಇತಿ ಸ್ತೋತ್ರೈರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ .
ಅವತಾರತ್ರಯಾರ್ಚಾಯಾಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಾಸ್ತದಾಶ್ರಯಾಃ .
ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಚೈಷಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನೀ .
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಲೀ ಸೈವ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಸರಸ್ವತೀ .
ಈಶ್ವರೀ ಪುಣ್ಯಪಾಪಾನಾಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರೀ .
ಮಹಿಷಾಂತಕರೀ ಯೇನ ಪೂಜಿತಾ ಸ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ .
ಪೂಜಯೇಜ್ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರೀಂ ಚಂಡಿಕಾಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಂ .
ಅರ್ಘಾದಿಭಿರಲಂಕಾರೈರ್ಗಂಧಪುಷ್ಪೈಸ್ತಥಾಕ್ಷತೈಃ .
ಧೂಪೈರ್ದೀಪೈಶ್ಚ ನೈವೇದ್ಯೈರ್ನಾನಾಭಕ್ಷ್ಯಸಮನ್ವಿತೈಃ .
ರುಧಿರಾಕ್ತೇನ ಬಲಿನಾ ಮಾಂಸೇನ ಸುರಯಾ ನೃಪ .
ಪ್ರಣಾಮಾಚಮನೀಯೈಶ್ಚ ಚಂದನೇನ ಸುಗಂಧಿನಾ .
ಸಕರ್ಪೂರೈಶ್ಚ ತಾಂಬೂಲೈಭಕ್ತಿಭಾವಸಮನ್ವಿತೈಃ .
ವಾಮಭಾಗೇಽಗ್ರತೋ ದೇವ್ಯಾಶ್ಛಿನ್ನಶೀರ್ಷಂ ಮಹಾಸುರಂ .
ಪೂಜಯೇನ್ಮಹಿಷಂ ಯೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸಾಯುಜ್ಯಮೀಶಯಾ .
ದಕ್ಷಿಣೇ ಪುರತಃ ಸಿಂಹಂ ಸಮಗ್ರಂ ಧರ್ಮಮೀಶ್ವರಂ .
ವಾಹನಂ ಪೂಜಯೇದ್ದೇವ್ಯಾ ಧೃತಂ ಯೇನ ಚರಾಽಚರಂ .
ತತಃ ಕೃತಾಂಜಲಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಸ್ತುವೀತ ಚರಿತೈರಿಮೈಃ .
ಏಕೇನ ವಾ ಮಧ್ಯಮೇನ ನೈಕೇನೇತರಯೋರಿಹ .
ಚರಿತಾರ್ಧಂ ತು ನ ಜಪೇಜ್ಜಪಂಛಿದ್ರಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ .
ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರೈರ್ಜಪೇದೇನಾಂ ಯದಿ ವಾ ನವಚಂಡಿಕಾಂ .
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ .
ಕ್ಷಮಾಪಯೇಜ್ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಮುಹುರ್ಮುಹುರತಂದ್ರಿತಃ .
ಪ್ರತಿಶ್ಲೋಕಂ ಚ ಜುಹುಯಾತ್ಪಾಯಸಂ ತಿಲಸರ್ಪಿಷಾ .
ಜುಹುಯಾತ್ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರೈರ್ವಾ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಶುಭಂ ಹವಿಃ .
ನಮೋ ನಮಃಪದೈರ್ದೇವೀಂ ಪೂಜಯೇತ್ ಸುಸಮಾಹಿತಃ .
ಪ್ರಯತಃ ಪ್ರಾಂಜಲಿಃ ಪ್ರಹ್ನಃ ಪ್ರಣಮ್ಯಾರೋಪ್ಯ ಚಾತ್ಮನಿ .
ಸುಚಿರಂ ಭಾವಯೇದೀಶಾಂ ಚಂಡಿಕಾಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವೇತ್ .
ಏವಂ ಯಃ ಪೂಜಯೇದ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ .
ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾನ್ ಯಥಾಕಾಮಂ ದೇವೀಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ .
ಯೋ ನ ಪೂಜಯತೇ ನಿತ್ಯಂ ಚಂಡಿಕಾಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಂ .
ಭಸ್ಮೀಕೃತ್ಯಾಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಾನಿ ನಿರ್ದಹೇತ್ ಪರಮೇಶ್ವರೀ .
ತಸ್ಮಾತ್ ಪೂಜಯ ಭೂಪಾಲ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರೀಂ .
ಯತೋಕ್ತೇನ ವಿಧಾನೇನ ಚಂಡಿಕಾಂ ಸುಖಮಾಪ್ಸ್ಯಸಿ .
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ ವೈಕೃತಿಕಂ ರಹಸ್ಯಂ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |