ವಿಷ್ಣು ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿ

ಮಗ್ನಾ ಯದಾಜ್ಯಾ ಪ್ರಲಯೇ ಪಯೋಧಾ ಬುದ್ಧಾರಿತೋ ಯೇನ ತದಾ ಹಿ ವೇದಃ.
ಮೀನಾವತಾರಾಯ ಗದಾಧರಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಶ್ರೀಮಧುಸೂದನಾಯ.
ಕಲ್ಪಾಂತಕಾಲೇ ಪೃಥಿವೀಂ ದಧಾರ ಪೃಷ್ಠೇಽಚ್ಯುತೋ ಯಃ ಸಲಿಲೇ ನಿಮಗ್ನಾಂ.
ಕೂರ್ಮಾವತಾರಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತಸ್ಮೈ ಪೀತಾಂಬರಾಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ.
ರಸಾತಲಸ್ಥಾ ಧರಣೀ ಕಿಲೈಷಾ ದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರಭಾಗೇನ ಧೃತಾ ಹಿ ಯೇನ.
ವರಾಹರೂಪಾಯ ಜನಾರ್ದನಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಕೈಟಭನಾಶನಾಯ.
ಸ್ತಂಭಂ ವಿದಾರ್ಯ ಪ್ರಣತಂ ಹಿ ಭಕ್ತಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರಹ್ಲಾದಮಥೋ ವಿನಾಶ್ಯ.
ದೈತ್ಯಂ ನಮೋ ಯೋ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿರ್ದೀಪ್ತಾನಲಾರ್ಕದ್ಯುತಯೇ ತು ತಸ್ಮೈ.
ಛಲೇನ ಯೋಽಜಶ್ಚ ಬಲಿಂ ನಿನಾಯ ಪಾತಾಲದೇಶಂ ಹ್ಯತಿದಾನಶೀಲಂ.
ಅನಂತರೂಪಶ್ಚ ನಮಸ್ಕೃತಃ ಸ ಮಯಾ ಹರಿರ್ವಾಮನರೂಪಧಾರೀ.
ಪಿತುರ್ವಧಾಮರ್ಷರರ್ಯೇಣ ಯೇನ ತ್ರಿಃಸಪ್ತವಾರಾನ್ಸಮರೇ ಹತಾಶ್ಚ.
ಕ್ಷತ್ರಾಃ ಪಿತುಸ್ತರ್ಪಣಮಾಹಿತಂಚ ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಭಾರ್ಗವರೂಪಿಣೇ ತೇ.
ದಶಾನನಂ ಯಃ ಸಮರೇ ನಿಹತ್ಯ,ಬದ್ಧಾ ಪಯೋಧಿಂ ಹರಿಸೈನ್ಯಚಾರೀ.
ಅಯೋನಿಜಾಂ ಸತ್ವರಮುದ್ದಧಾರ ಸೀತಾಪತಿಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಾಮಂ.
ವಿಲೋಲನೇನಂ ಮಧುಸಿಕ್ತವಕ್ತ್ರಂ ಪ್ರಸನ್ನಮೂರ್ತಿಂ ಜ್ವಲದರ್ಕಭಾಸಂ.
ಕೃಷ್ಣಾಗ್ರಜಂ ತಂ ಬಲಭದ್ರರೂಪಂ ನೀಲಾಂಬರಂ ಸೀರಕರಂ ನಮಾಮಿ.
ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಃ ಸ್ಥಿರಬದ್ಧದೃಷ್ಟಿರ್ಜಿತೇಂದ್ರಿಯೋ ನಿಂದಿತಜೀವಘಾತಃ.
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಮೋಹವಿನಾಶಕಾಯ ಜಿನಾಯ ಬುದ್ಧಾಯ ಚ ಕೇಶವಾಯ.
ಮ್ಲೇಚ್ಛಾನ್ ನಿಹಂತುಂ ಲಭತೇ ತು ಜನ್ಮ ಕಲೌ ಚ ಕಲ್ಕೀ ದಶಮಾವತಾರಃ.
ನಮೋಽಸ್ತು ತಸ್ಮೈ ನರಕಾಂತಕಾಯ ದೇವಾದಿದೇವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ಚ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

60.0K

Comments Kannada

4r5ea
ವೇದಾದಾರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಹಾಗು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಬದುಕಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುತ್ತೆ.ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. -ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಾಗರ.

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಖಜಾನೆ -ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ -ಧನ್ಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ

ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 🌟 -ದೀಪಾ ನಾಯಕ್

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ -ಚಂದ್ರಿಕಾ ಜೋಶಿ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |