ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜತ

 

 

ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜತ ಅಖಿಲಹೃಜ್ಜೇತ್ರೀಂ.
ಆತ್ಮವದೇವ ಪರಾನಪಿ ಪಶ್ಯತ.
ಯುದ್ಧಂ ತ್ಯಜತ, ಸ್ಪರ್ಧಾಂ ತ್ಯಜತ.
ತ್ಯಜತ ಪರೇಷ್ವಕ್ರಮಮಾಕ್ರಮಣಂ.

ಜನನೀ ಪೃಥಿವೀ ಕಾಮದುಘಾಽಽಸ್ತೇ.
ಜನಕೋ ದೇವಃ ಸಕಲದಯಾಲುಃ.
ದಾಮ್ಯತ ದತ್ತ ದಯಧ್ವಂ ಜನತಾಃ .
ಶ್ರೇಯೋ ಭೂಯಾತ್ ಸಕಲಜನಾನಾಂ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |