శంకర పంచ రత్న స్తోత్రం

శివాంశం త్రయీమార్గగామిప్రియం తం
కలిఘ్నం తపోరాశియుక్తం భవంతం.
పరం పుణ్యశీలం పవిత్రీకృతాంగం
భజే శంకరాచార్యమాచార్యరత్నం.
కరే దండమేకం దధానం విశుద్ధం
సురైర్బ్రహ్మవిష్ణ్వాదిభిర్ధ్యానగమ్యం.
సుసూక్ష్మం వరం వేదతత్త్వజ్ఞమీశం
భజే శంకరాచార్యమాచార్యరత్నం.
రవీంద్వక్షిణం సర్వశాస్త్రప్రవీణం
సమం నిర్మలాంగం మహావాక్యవిజ్ఞం.
గురుం తోటకాచార్యసంపూజితం తం
భజే శంకరాచార్యమాచార్యరత్నం.
చరం సచ్చరిత్రం సదా భద్రచిత్తం
జగత్పూజ్యపాదాబ్జమజ్ఞాననాశం.
జగన్ముక్తిదాతారమేకం విశాలం
భజే శంకరాచార్యమాచార్యరత్నం.
యతిశ్రేష్ఠమేకాగ్రచిత్తం మహాంతం
సుశాంతం గుణాతీతమాకాశవాసం.
నిరాతంకమాదిత్యభాసం నితాంతం
భజే శంకరాచార్యమాచార్యరత్నం.
పఠేత్ పంచరత్నం సభక్తిర్హి భక్తః
సదా శంకరాచార్యరత్నస్య నిత్యం.
లభేత ప్రపూర్ణం సుఖం జీవనం సః
కృపాం సాధువిద్యాం ధనం సిద్ధికీర్తీ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |