దుర్గా సప్తశతీ - అధ్యాయం 11

ఓం ఋషిరువాచ . దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తాం . కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభాద్ వికాశివక్త్రాబ్జవికాశితాశాః . దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీద ప్రసీద మాతర్జగతోఽఖిలస్య . ప్రసీద వి....

ఓం ఋషిరువాచ .
దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే
సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తాం .
కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభాద్
వికాశివక్త్రాబ్జవికాశితాశాః .
దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీద
ప్రసీద మాతర్జగతోఽఖిలస్య .
ప్రసీద విశ్వేశ్వరి పాహి విశ్వం
త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య .
ఆధారభూతా జగతస్త్వమేకా
మహీస్వరూపేణ యతః స్థితాసి .
అపాం స్వరూపస్థితయా త్వయైత-
దాప్యాయతే కృత్స్నమలంఘ్యవీర్యే .
త్వం వైష్ణవీశక్తిరనంతవీర్యా
విశ్వస్య బీజం పరమాసి మాయా .
సమ్మోహితం దేవి సమస్తమేతత్
త్వం వై ప్రసన్నా భువి ముక్తిహేతుః .
విద్యాః సమస్తాస్తవ దేవి భేదాః
స్త్రియః సమస్తాః సకలా జగత్సు .
త్వయైకయా పూరితమంబయైతత్
కా తే స్తుతిః స్తవ్యపరాపరోక్తిః .
సర్వభూతా యదా దేవీ భుక్తిముక్తిప్రదాయినీ .
త్వం స్తుతా స్తుతయే కా వా భవంతు పరమోక్తయః .

సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జనస్య హృది సంస్థితే .
స్వర్గాపవర్గదే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే .
కలాకాష్ఠాదిరూపేణ పరిణామప్రదాయిని .
విశ్వస్యోపరతౌ శక్తే నారాయణి నమోఽస్తు తే .
సర్వమంగలమాంగల్యే శివే సర్వార్థసాధికే .
శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరి నారాయణి నమోఽస్తు తే .
సృష్టిస్థితివినాశానాం శక్తిభూతే సనాతని .
గుణాశ్రయే గుణమయే నారాయణి నమోఽస్తు తే .
శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణే .
సర్వస్యార్తిహరే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే .
హంసయుక్తవిమానస్థే బ్రహ్మాణీరూపధారిణి .
కౌశాంభఃక్షరికే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే .
త్రిశూలచంద్రాహిధరే మహావృషభవాహిని .
మాహేశ్వరీస్వరూపేణ నారాయణి నమోఽస్తుతే .
మయూరకుక్కుటవృతే మహాశక్తిధరేఽనఘే .
కౌమారీరూపసంస్థానే నారాయణి నమోఽస్తు తే .
శంఖచక్రగదాశార్ఙ్గగృహీతపరమాయుధే .
ప్రసీద వైష్ణవీరూపే నారాయణి నమోఽస్తు తే .
గృహీతోగ్రమహాచక్రే దంష్ట్రోద్ధృతవసుంధరే .
వరాహరూపిణి శివే నారాయణి నమోఽస్తు తే .
నృసింహరూపేణోగ్రేణ హంతుం దైత్యాన్ కృతోద్యమే .
త్రైలోక్యత్రాణసహితే నారాయణి నమోఽస్తు తే .
కిరీటిని మహావజ్రే సహస్రనయనోజ్జ్వలే .
వృత్రప్రాణహరే చైంద్రి నారాయణి నమోఽస్తు తే .
శివదూతీస్వరూపేణ హతదైత్యమహాబలే .
ఘోరరూపే మహారావే నారాయణి నమోఽస్తు తే .
దంష్ట్రాకరాలవదనే శిరోమాలావిభూషణే .
చాముండే ముండమథనే నారాయణి నమోఽస్తు తే .
లక్ష్మి లజ్జే మహావిద్యే శ్రద్ధే పుష్టి స్వధే ధ్రువే .
మహారాత్రి మహామాయే నారాయణి నమోఽస్తు తే .
మేధే సరస్వతి వరే భూతి బాభ్రవి తామసి .
నియతే త్వం ప్రసీదేశే నారాయణి నమోఽస్తుతే .
సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే .
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే .
ఏతత్తే వదనం సౌమ్యం లోచనత్రయభూషితం .
పాతు నః సర్వభూతేభ్యః కాత్యాయని నమోఽస్తు తే .
జ్వాలాకరాలమత్యుగ్రమశేషాసురసూదనం .
త్రిశూలం పాతు నో భీతేర్భద్రకాలి నమోఽస్తు తే .
హినస్తి దైత్యతేజాంసి స్వనేనాపూర్య యా జగత్ .
సా ఘంటా పాతు నో దేవి పాపేభ్యో నః సుతానివ .
అసురాసృగ్వసాపంకచర్చితస్తే కరోజ్జ్వలః .
శుభాయ ఖడ్గో భవతు చండికే త్వాం నతా వయం .
రోగానశేషానపహంసి తుష్టా
రుష్టా తు కామాన్ సకలానభీష్టాన్ .
త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం
త్వామాశ్రితా హ్యాశ్రయతాం ప్రయాంతి .
ఏతత్కృతం యత్కదనం త్వయాద్య
ధర్మద్విషాం దేవి మహాసురాణాం .
రూపైరనేకైర్బహుధాత్మమూర్తిం
కృత్వాంబికే తత్ప్రకరోతి కాన్యా .
విద్యాసు శాస్త్రేషు వివేకదీపే-
ష్వాద్యేషు వాక్యేషు చ కా త్వదన్యా .
మమత్వగర్తేఽతిమహాంధకారే
విభ్రామయత్యేతదతీవ విశ్వం .
రక్షాంసి యత్రోగ్రవిషాశ్చ నాగా
యత్రారయో దస్యుబలాని యత్ర .
దావానలో యత్ర తథాబ్ధిమధ్యే
తత్ర స్థితా త్వం పరిపాసి విశ్వం .
విశ్వేశ్వరి త్వం పరిపాసి విశ్వం
విశ్వాత్మికా ధారయసీహ విశ్వం .
విశ్వేశవంద్యా భవతీ భవంతి
విశ్వాశ్రయా యే త్వయి భక్తినమ్రాః .
దేవి ప్రసీద పరిపాలయ నోఽరిభీతే-
ర్నిత్యం యథాసురవధాదధునైవ సద్యః .
పాపాని సర్వజగతాం ప్రశమం నయాశు
ఉత్పాతపాకజనితాంశ్చ మహోపసర్గాన్ .
ప్రణతానాం ప్రసీద త్వం దేవి విశ్వార్తిహారిణి .
త్రైలోక్యవాసినామీడ్యే లోకానాం వరదా భవ .
దేవ్యువాచ .
వరదాహం సురగణా వరం యన్మనసేచ్ఛథ .
తం వృణుధ్వం ప్రయచ్ఛామి జగతాముపకారకం .
దేవా ఊచుః .
సర్వాబాధాప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి .
ఏవమేవ త్వయా కార్యమస్మద్వైరివినాశనం .
దేవ్యువాచ .
వైవస్వతేఽన్తరే ప్రాప్తే అష్టావింశతిమే యుగే .
శుంభో నిశుంభశ్చైవాన్యావుత్పత్స్యేతే మహాసురౌ .
నందగోపగృహే జాతా యశోదాగర్భసంభవా .
తతస్తౌ నాశయిష్యామి వింధ్యాచలనివాసినీ .
పునరప్యతిరౌద్రేణ రూపేణ పృథివీతలే .
అవతీర్య హనిష్యామి వైప్రచిత్తాంశ్చ దానవాన్ .
భక్షయంత్యాశ్చ తానుగ్రాన్ వైప్రచిత్తాన్ మహాసురాన్ .
రక్తా దంతా భవిష్యంతి దాడిమీకుసుమోపమాః .
తతో మాం దేవతాః స్వర్గే మర్త్యలోకే చ మానవాః .
స్తువంతో వ్యాహరిష్యంతి సతతం రక్తదంతికాం .
భూయశ్చ శతవార్షిక్యామనావృష్ట్యామనంభసి .
మునిభిః సంస్మృతా భూమౌ సంభవిష్యామ్యయోనిజా .
తతః శతేన నేత్రాణాం నిరీక్షిష్యామ్యహం మునీన్ .
కీర్తయిష్యంతి మనుజాః శతాక్షీమితి మాం తతః .
తతోఽహమఖిలం లోకమాత్మదేహసముద్భవైః .
భరిష్యామి సురాః శాకైరావృష్టేః ప్రాణధారకైః .
శాకంభరీతి విఖ్యాతిం తదా యాస్యామ్యహం భువి .
తత్రైవ చ వధిష్యామి దుర్గమాఖ్యం మహాసురం .
దుర్గాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి .
పునశ్చాహం యదా భీమం రూపం కృత్వా హిమాచలే .
రక్షాంసి భక్షయిష్యామి మునీనాం త్రాణకారణాత్ .
తదా మాం మునయః సర్వే స్తోష్యంత్యానమ్రమూర్తయః .
భీమాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి .
యదారుణాఖ్యస్త్రైలోక్యే మహాబాధాం కరిష్యతి .
తదాహం భ్రామరం రూపం కృత్వాసంఖ్యేయషట్పదం .
త్రైలోక్యస్య హితార్థాయ వధిష్యామి మహాసురం .
భ్రామరీతి చ మాం లోకాస్తదా స్తోష్యంతి సర్వతః .
ఇత్థం యదా యదా బాధా దానవోత్థా భవిష్యతి .
తదా తదావతీర్యాహం కరిష్యామ్యరిసంక్షయం .
మార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే నారాయణీస్తుతిర్నామైకాదశః.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |