ವ್ರಜಗೋಪೀ ರಮಣ ಸ್ತೋತ್ರ

 

Vrajagopee Ramana Stotram

 

ಅಸಿತಂ ವನಮಾಲಿನಂ ಹರಿಂ
ಧೃತಗೋವರ್ಧನಮುತ್ತಮೋತ್ತಮಂ.
ವರದಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ಸದಾ
ವ್ರಜಗೋಪೀರಮಣಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ.
ಪೃಥಿವೀಪತಿಮವ್ಯಯಂ ಮಹಾ-
ಬಲಮಗ್ರ್ಯಂ ನಿಯತಂ ರಮಾಪತಿಂ.
ದನುಜಾಂತಕಮಕ್ಷಯಂ ಭೃಶಂ
ವ್ರಜಗೋಪೀರಮಣಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ.
ಸದಯಂ ಮಧುಕೈಟಭಾಂತಕಂ
ಚರಿತಾಶೇಷತಪಃಫಲಂ ಪ್ರಭುಂ.
ಅಭಯಪ್ರದಮಾದಿಜಂ ಮುದಾ
ವ್ರಜಗೋಪೀರಮಣಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ.
ಮಹನೀಯಮಭದ್ರನಾಶಕಂ
ನತಶೋಕಾರ್ತ್ತಿಹರಂ ಯಶಸ್ಕರಂ.
ಮುರಶತ್ರುಮಭೀಷ್ಟದಂ ಹೃದಾ
ವ್ರಜಗೋಪೀರಮಣಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ.
ಅಮರೇಂದ್ರವಿಭುಂ ನಿರಾಮಯಂ
ರಮಣೀಯಾಂಬುಜಲೋಚನಂ ಚಿರಂ.
ಮುನಿಭಿಃ ಸತತಂ ನತಂ ಪುರಾ
ವ್ರಜಗೋಪೀರಮಣಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ.
ನಿಗಮಾಗಮಶಾಸ್ತ್ರವೇದಿತಂ
ಕಲಿಕಾಲೇ ಭವತಾರಣಂ ಸುರಂ
ವಿಧಿಶಂಭುನಮಸ್ಕೃತಂ ಮುಹು-
ರ್ವ್ರಜಗೋಪೀರಮಣಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

75.2K

Comments Kannada

5s34q
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 🌟 -ದೀಪಾ ನಾಯಕ್

ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😍 -ಗೋಪಾಲ್

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ 🌸 -ಕೀರ್ತನಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿ

ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👌 -ಕೇಶವ ಕುಮಾರ್

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |