ಪಾರ್ವತೀ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪಾರ್ವತೀ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ವಿನೋದಮೋದಮೋದಿತಾ ದಯೋದಯೋಜ್ಜ್ವಲಾಂತರಾ
ನಿಶುಂಭಶುಂಭದಂಭದಾರಣೇ ಸುದಾರುಣಾಽರುಣಾ.
ಅಖಂಡಗಂಡದಂಡಮುಂಡ- ಮಂಡಲೀವಿಮಂಡಿತಾ
ಪ್ರಚಂಡಚಂಡರಶ್ಮಿರಶ್ಮಿ- ರಾಶಿಶೋಭಿತಾ ಶಿವಾ.
ಅಮಂದನಂದಿನಂದಿನೀ ಧರಾಧರೇಂದ್ರನಂದಿನೀ
ಪ್ರತೀರ್ಣಶೀರ್ಣತಾರಿಣೀ ಸದಾರ್ಯಕಾರ್ಯಕಾರಿಣೀ.
ತದಂಧಕಾಂತಕಾಂತಕ- ಪ್ರಿಯೇಶಕಾಂತಕಾಂತಕಾ
ಮುರಾರಿಕಾಮಚಾರಿಕಾಮ- ಮಾರಿಧಾರಿಣೀ ಶಿವಾ.
ಅಶೇಷವೇಷಶೂನ್ಯದೇಶ- ಭರ್ತೃಕೇಶಶೋಭಿತಾ
ಗಣೇಶದೇವತೇಶಶೇಷ- ನಿರ್ನಿಮೇಷವೀಕ್ಷಿತಾ.
ಜಿತಸ್ವಶಿಂಜಿತಾಽಲಿ- ಕುಂಜಪುಂಜಮಂಜುಗುಂಜಿತಾ
ಸಮಸ್ತಮಸ್ತಕಸ್ಥಿತಾ ನಿರಸ್ತಕಾಮಕಸ್ತವಾ.
ಸಸಂಭ್ರಮಂ ಭ್ರಮಂ ಭ್ರಮಂ ಭ್ರಮಂತಿ ಮೂಢಮಾನವಾ
ಮುಧಾಽಬುಧಾಃ ಸುಧಾಂ ವಿಹಾಯ ಧಾವಮಾನಮಾನಸಾಃ.
ಅಧೀನದೀನಹೀನವಾರಿ- ಹೀನಮೀನಜೀವನಾ
ದದಾತು ಶಂಪ್ರದಾಽನಿಶಂ ವಶಂವದಾರ್ಥಮಾಶಿಷಂ.
ವಿಲೋಲಲೋಚನಾಂಚಿ- ತೋಚಿತೈಶ್ಚಿತಾ ಸದಾ ಗುಣೈ-
ರಪಾಸ್ಯದಾಸ್ಯಮೇವಮಾಸ್ಯ- ಹಾಸ್ಯಲಾಸ್ಯಕಾರಿಣೀ.
ನಿರಾಶ್ರಯಾಽಽಶ್ರಯಾಶ್ರಯೇಶ್ವರೀ ಸದಾ ವರೀಯಸೀ
ಕರೋತು ಶಂ ಶಿವಾಽನಿಶಂ ಹಿ ಶಂಕರಾಂಕಶೋಭಿನೀ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

62.3K
1.1K

Comments

vyv8y

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |