ಸ್ಕಂದ ಸ್ತೋತ್ರ

ಷಣ್ಮುಖಂ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರಂ ಕ್ರೌಂಚಶೈಲವಿಮರ್ದನಂ.
ದೇವಸೇನಾಪತಿಂ ದೇವಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಂ.
ತಾರಕಾಸುರಹಂತಾರಂ ಮಯೂರಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಂ.
ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಂ ಚ ದೇವೇಶಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಂ.
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಂ ದೇವಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರತನೂದ್ಭವಂ.
ಕಾಮುಕಂ ಕಾಮದಂ ಕಾಂತಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಂ.
ಕುಮಾರಂ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲ- ಮಾನಸಾನಂದಗೋಚರಂ.
ವಲ್ಲೀಕಾಂತಂ ಜಗದ್ಯೋನಿಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಂ.
ಪ್ರಲಯಸ್ಥಿತಿಕರ್ತಾರ- ಮಾದಿಕರ್ತಾರಮೀಶ್ವರಂ.
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂ ಮದೋನ್ಮತ್ತಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಂ.
ವಿಶಾಖಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸ್ವಾಮಿನಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಸುತಂ.
ಸದಾಬಲಂ ಜಟಾಧಾರಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಂ.
ಸ್ಕಂದಷಟ್ಕಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಚ್ಛ್ರೃಣುಯಾನ್ನರಃ.
ವಾಂಛಿತಾಂಲ್ಲಭತೇ ಸದ್ಯಶ್ಚಾಂತೇ ಸ್ಕಂದಪುರಂ ವ್ರಜೇತ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |