ಜಗನ್ನಾಥ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

Jagannatha Ashtakam

 

ಕದಾಚಿತ್ ಕಾಲಿಂದೀತಟವಿಪಿನಸಂಗೀತಕವರೋ
ಮುದಾ ಗೋಪೀನಾರೀವದನ- ಕಮಲಾಸ್ವಾದಮಧುಪಃ.
ರಮಾಶಂಭುಬ್ರಹ್ಮಾಮರಪತಿ- ಗಣೇಶಾರ್ಚಿತಪದೋ
ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನಪಥಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ.
ಭುಜೇ ಸವ್ಯೇ ವೇಣುಂ ಶಿರಸಿ ಶಿಖಿಪಿಂಛಂ ಕಟಿತಟೇ
ದುಕೂಲಂ ನೇತ್ರಾಂತೇ ಸಹಚರಕಟಾಕ್ಷಂ ಚ ವಿದಧತ್.
ಸದಾ ಶ್ರೀಮದ್ಬೃಂದಾವನವಸತಿ- ಲೀಲಾಪರಿಚಯೋ
ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನಪಥಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ.
ಮಹಾಂಭೋಧೇಸ್ತೀರೇ ಕನಕರುಚಿರೇ ನೀಲಶಿಖರೇ
ವಸನ್ಪ್ರಾಸಾದಾಂತಃ ಸಹಜಬಲಭದ್ರೇಣ ಬಲಿನಾ.
ಸುಭದ್ರಾಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಸಕಲಸುರಸೇವಾವಸರದೋ
ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನಪಥಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ.
ಕೃಪಾಪಾರಾವಾರಃ ಸಜಲಜಲದಶ್ರೇಣಿರುಚಿರೋ
ರಮಾವಾಣೀಸೋಮ- ಸ್ಫುರದಮಲಪದ್ಮೋದ್ಭವಮುಖೈಃ.
ಸುರೇಂದ್ರೈರಾರಾಧ್ಯಃ ಶ್ರುತಿಗಣಶಿಖಾಗೀತಚರಿತೋ
ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನಪಥಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ.
ರಥಾರೂಢೋ ಗಚ್ಛನ್ಪಥಿ ಮಿಲಿತಭೂದೇವಪಟಲೈಃ
ಸ್ತುತಿಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಂ ಪ್ರತಿಪದಮುಪಾಕರ್ಣ್ಯ ಸದಯಃ.
ದಯಾಸಿಂಧುರ್ಬಂಧುಃ ಸಕಲಜಗತಾಂ ಸಿಂಧುಸುತಯಾ
ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನಪಥಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ.
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಪೀಡಃ ಕುವಲಯದಲೋತ್ಫುಲ್ಲನಯನೋ
ನಿವಾಸೀ ನೀಲಾದ್ರೌ ನಿಹಿತಚರಣೋಽನಂತಶಿರಸಿ.
ರಸಾನಂದೋ ರಾಧಾಸರಸವಪುರಾಲಿಂಗನಸುಖೋ
ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನಪಥಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ.
ನ ವೈ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಂ ರಾಜ್ಯಂ ನ ಚ ಕನಕತಾ ಭೋಗವಿಭವೇ
ನ ಯಾಚೇಽಹಂ ರಮ್ಯಾಂ ನಿಖಿಲಜನಕಾಮ್ಯಾಂ ವರವಧೂಂ.
ಸದಾ ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಪ್ರಥಮಪತಿನಾ ಗೀತಚರಿತೋ
ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನಪಥಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ.
ಹರ ತ್ವಂ ಸಂಸಾರಂ ದ್ರುತತರಮಸಾರಂ ಸುರಪತೇ
ಹರ ತ್ವಂ ಪಾಪಾನಾಂ ವಿತತಿಮಪರಾಂ ಯಾದವಪತೇ.
ಅಹೋ ದೀನಾನಾಥಂ ನಿಹಿತಮಚಲಂ ಪಾತುಮನಿಶಂ
ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನಪಥಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ.

 

 

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಗಣಾಧಿಪತಿ ಸ್ತುತಿ

ಗಣಾಧಿಪತಿ ಸ್ತುತಿ

ಅಭೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪೂಜಿತೋ ಯಃ ಸುರಾಸುರೈಃ. ಸರ್ವವಿಘ್ನಚ್ಛಿದೇ ತಸ್ಮೈ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಅಭೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪೂಜಿತೋ ಯಃ ಸುರಾಸುರೈಃ. ಸರ್ವವಿಘ್ನಚ್ಛಿದೇ ತಸ್ಮೈ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ.

Click here to know more..

ಪಂಚ ಶ್ಲೋಕೀ ಗಣೇಶ ಪುರಾಣ

ಪಂಚ ಶ್ಲೋಕೀ ಗಣೇಶ ಪುರಾಣ

ಶ್ರೀವಿಘ್ನೇಶಪುರಾಣಸಾರಮುದಿತಂ ವ್ಯಾಸಾಯ ಧಾತ್ರಾ ಪುರಾ ತತ್ಖಂಡಂ ಪ್ರಥಮಂ ಮಹಾಗಣಪತೇಶ್ಚೋಪಾಸನಾಖ್ಯಂ ಯಥಾ. ಸಂಹರ್ತುಂ ತ್ರಿಪುರಂ ಶಿವೇನ ಗಣಪಸ್ಯಾದೌ ಕೃತಂ ಪೂಜನಂ ಕರ್ತುಂ ಸೃಷ್ಟಿಮಿಮಾಂ ಸ್ತುತಃ ಸ ವಿಧಿನಾ ವ್ಯಾಸೇನ ಬುದ್ಧ್ಯಾಪ್ತಯೇ. ಸಂಕಷ್ಟ್ಯಾಶ್ಚ ವಿನಾಯಕಸ್ಯ ಚ ಮನೋಃ ಸ್ಥಾನಸ್ಯ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ವೈ ದೂರ್ವಾಣಾಂ ಮಹಿ

Click here to know more..

ಸಂತೋಷದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮಂತ್ರ

ಸಂತೋಷದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮಂತ್ರ

ಸೀತಾನಾಥಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ರಾಮಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |