ಗುರು ತೋಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸ್ಮಿತನಿರ್ಜಿತಕುಂದಸುಮಂ ಹ್ಯಸಮಂ
ಮುಖಧೂತಸುಧಾಂಶುಮದಂ ಶಮದಂ.
ಸುಖರೂಪಪರಾತ್ಮರತಂ ನಿರತಂ
ಶ್ರಿತಕಲ್ಪತರುಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಗುರುಂ.
ಜಲಬುದ್ಬುದವತ್ ಕ್ಷಣಭಂಗಯುತೇ
ಮಲಮೂತ್ರವಸಾಸಹಿತೇ ವಪುಷಿ.
ಕುರುತೇಽಭಿಮತಿಂ ಹೃದಯಂ ಹಿ ಮುಧಾ
ಲಘು ವಾರಯ ದೇಶಿಕ ತಾಂ ದಯಯಾ.
ಧೃತದಂಡಕಮಂಡಲುಜಾಪಸರಂ
ಸತತಂ ಹೃದಯೇ ಶಶಿಖಂಡಧರಂ.
ದಧತಂ ನಮತಾಂ ವೃಜಿನೌಘಹರಂ
ದದತಂ ಪ್ರತಿಭಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಗುರುಂ.
ಕರಣಾನಿ ಸಮಾನಿ ಭವಂತಿ ಕದಾ
ತರಣಂ ನು ಕಥಂ ಭವವಾರಿನಿಧೇಃ.
ಶರಣಂ ಮಮ ನಾಸ್ತಿ ಗುರೋ ತ್ವದೃತೇ
ನಿರುಪಾಧಿಕೃಪಾಜಲಧೇಽವ ಜವಾತ್.
ಚರಿತಂ ನ ಮಯೇಷದಪೀಹ ಶುಭಂ
ಭರಿತಂ ಜಠರಂ ಬಹುಧಾಽಘಚಯಾತ್.
ಛುರಿತಂ ಹೃದಯಂ ನಿತರಾಂ ತಮಸಾ
ತ್ವರಿತಂ ವಿಮಲಂ ತನು ತದ್ಗುರುರಾಟ್.
ಗಲಿತೇಽಪಘನೇ ಪಲಿತೇಽಪಿ ಶಿರ-
ಸ್ಯಲಿತಂ ಮಮ ದೇಶಿಕ ನೈವ ಹೃದಾ.
ತವ ಪಾದಪಯೋಜಯುಗೇ ನು ಕದಾ
ನಿರತಂ ನಿರತಂ ಪ್ರಲಭೇತ ಮುದಂ.
ಕರುಣಾರ್ದ್ರವಿಲೋಚನ ಮೋಚಯ ಮಾಂ
ಭವಬಂಧನತೋ ಬಹುಧಾ ವ್ಯಥಿತಂ.
ಕ್ವಥಿತಂ ಪ್ರತಿಘಾದಿಕೃಶಾನುವಶಾತ್
ಕರುಣಾರಸಸೇಚನತೋಽವ ಗುರೋ.
ಶಿವ ಏವ ಭವಾನಿತಿ ಮೇ ಧಿಷಣಾ
ಹ್ಯುದಪದ್ಯತ ದೇಶಿಕ ಚೇನ್ನ ತಥಾ.
ಸಕಲಂ ಜಗದಪ್ಯವಬುಧ್ಯತಿ ತೇ
ಸಮತಾಂ ಸಕಲೇಷ್ವಪಿ ತತ್ತು ಕಥಂ.
ವಿಷಯೇಷು ಸದಾ ರಮತೇ ಹೃದಯಂ
ವಿಷತುಲ್ಯಧಿಯಂ ದಿಶ ತತ್ರ ಗುರೋ.
ಲಷಿತತ್ವದಪಾಂಗಝರೀ ಪ್ರಸರತ್ವ-
ಚಿರಾನ್ಮಯಿ ಬಂಧವಿನಾಶಕರೀ.
ಸದಸನ್ಮತಿರೇವ ನ ಮೇಽಸ್ತಿ ಗುರೋ
ವಿರತಿಂ ಪ್ರತಿ ಸಾ ಕರಣಂ ಗದಿತಾ.
ವಿರತಿಃ ಕ್ವ ನು ಮೇ ವಿಷಯಾಶಹೃದಃ
ಕಥಮಾಪ್ನುವ ಏವ ವಿಮುಕ್ತಿಪಥಂ.
ಬ್ರುವತೇ ನಿಗಮಾ ಬಹುವಾರಮಿದಂ
ಜಗದಭ್ರತಲಾದಿಸದೃಕ್ಷಮಿತಿ.
ಮಮ ತಾದೃಶಧೀಃ ಸಮುದೇತಿ ಕದಾ
ವದ ದೇಶಿಕ ಮೇಽಙ್ಘ್ರಿಜುಷೇ ಕೃಪಯಾ.
ಜನನೀ ಜನಕಃ ಸುತದಾರಮುಖಾಃ
ಸ್ವಹಿತಾಯ ಲಷಂತಿ ಸದಾ ಮನುಜಂ.
ಗುರುರೇವ ಲಷತ್ಯಖಿಲಸ್ಯ ಹಿತಂ
ತದಹಂ ತವ ಪಾದಯುಗಂ ಶ್ರಿತವಾನ್.
ಮದಮೋಹಮುಖಾಂತರಶತ್ರುಗೃಹಂ
ದಮಶಾಂತಿವಿರಕ್ತಿಸುಹೃದ್ರಹಿತಂ.
ಕಥಮೇನಮವೇರ್ಭವಸಾಗರತಃ
ಕಿಮಸಾಧ್ಯಮಿದಂ ವದ ದೇಶಿಕ ತೇ.
ಧುನುಷೇಽಘಚಯಂ ಪದನಂತೃನೃಣಾಂ
ತನುಷೇ ಭವಿಕಂ ಸಕೃದೀಕ್ಷಣತಃ.
ಜನುಷೇ ಸದಸಚ್ಚ ಯಥಾ ನ ಭವೇನ್
ಮಮ ಕರ್ಮ ತಥಾ ಕುರು ದೇಶಿಕರಾಟ್.
ಸಮವಾಪ್ಯ ಸುದುರ್ಲಭವಿಪ್ರಜನು-
ರ್ಯತಿತಾಮಪಿ ಕೋ ನು ಜನೋ ಮದೃತೇ.
ವ್ಯವಹಾರವಶತ್ವಮುಪೈತಿ ಗುರೋ
ಗತಿರೇವ ನ ಮೇ ತವ ಪಾದಮೃತೇ.
ಉದದೀಧರ ಏವ ಬಹೂನ್ಮನುಜಾನ್
ಕೃಪಯಾ ಭವಸಾಗರಮಧ್ಯಗತಾನ್.
ಕಿಮಯಂ ತವ ಭಾರತೀ ಲೋಕಗುರೋ
ನ ಹಿ ಭೂಭೃದಹೇರಣುರಸ್ತಿ ಭರಃ.
ದಮುನಾ ಯಮುನಾಜನಕಶ್ಚ ವಿಧು-
ರ್ಮಿಲಿತಾಃ ಶತಶೋಽಪಿ ನ ಶಕ್ನುವತೇ.
ಯದಪಾಕರಣೇ ತದಚಿತ್ತಿಮಿರಂ
ತ್ವಮಪಾಕುರುಷೇ ವಚಸೈವ ಗುರೋ.
ಗುರುಶಂಕರನಿರ್ಮಿತಭಾಷ್ಯಸುಧಾ
ಸರಿದೀಶನಿಮಜ್ಜನತೃಪ್ತಮಿಮಂ.
ಪ್ರವಿಧಾಯ ಗುರೋ ಭವವಾರಿನಿಧೇ-
ರ್ಲಘು ತಾರಯ ಮಾಂ ಕರುಣಾರ್ದ್ರದೃಶಾ.
ಪದನಮ್ರಜನೌಘಪುಮರ್ಥಕರೀ
ಪ್ರಬಲಾಘಸಮುದ್ರನಿಮಗ್ನತರೀ.
ಮಯಿ ದೇಶಿಕ ತೇ ಶ್ರುತಿಮೂರ್ಧಚರೀ
ಪ್ರಸರೇನ್ನು ಕದಾ ಸುಕಟಾಕ್ಷಝರೀ.
ಬಹುಜನ್ಮಶತಾರ್ಜಿತಪುಣ್ಯವಶಾದ್
ಭವದೀಯದಯಾ ಸಮವಾಪಿ ಮಯಾ.
ಭವಬಂಧನತೋ ನ ಬಿಭೇಮಿ ಗುರೋ
ಕರಣೀಯಮಪೀಹ ನ ಮೇಽಸ್ತ್ಯಪರಂ.
ಸ್ವರೇವಽಘಗಿರೇರ್ಭಜತಾಂ ದಿವಿಷತ್
ತರವೇ ಪ್ರತಿಭಾಜಿತಗೋಗುರವೇ.
ಪುರವೈರಿಪದಾಬ್ಜನಿವಿಷ್ಟಹೃದೇ
ಕರವೈ ಪ್ರಣತಿಂ ಜಗತೀಗುರವೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

72.7K

Comments Kannada

k5umz
ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🙌 -ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮೂರ್ತಿ

ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ 😲 -ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಶರ್ಮಾ

ಸುಂದರವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌸 -ಅನಿಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ

ಉತ್ತಮವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ನಾಗರಾಜ್ ಜೋಶಿ

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಮಂಜುಳಾ ಪಾಟೀಲ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |