ಆದಿತ್ಯ ಕವಚ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಾದಿತ್ಯಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ಮಹರ್ಷಿಃ.
ಅನುಷ್ಟುಬ್ಜಗತೀಚ್ಛಂದಸೀ. ಭಗವಾನ್ ಆದಿತ್ಯೋ ದೇವತಾ. ಘೃಣಿರಿತಿ ಬೀಜಂ. ಸೂರ್ಯ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ. ಆದಿತ್ಯ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ. ಶ್ರೀಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ.
ಉದಯಾಚಲಮಾಗತ್ಯ ವೇದರೂಪಮನಾಮಯಂ .
ತುಷ್ಟಾವ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಾಲಖಿಲ್ಯಾದಿಭಿರ್ವೃತಂ.
ದೇವಾಸುರೈಃ ಸದಾ ವಂದ್ಯಂ ಗ್ರಹೈಶ್ಚ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತಂ.
ಧ್ಯಾಯನ್ ಸ್ತುವನ್ ಪಠನ್ ನಾಮ ಯಸ್ಸೂರ್ಯಕವಚಂ ಸದಾ.
ಘೃಣಿಃ ಪಾತು ಶಿರೋದೇಶಂ ಸೂರ್ಯಃ ಫಾಲಂ ಚ ಪಾತು ಮೇ.
ಆದಿತ್ಯೋ ಲೋಚನೇ ಪಾತು ಶ್ರುತೀ ಪಾತು ಪ್ರಭಾಕರಃ.
ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಸದಾ ಭಾನುಃ ಅರ್ಕಃ ಪಾತು ಮುಖಂ ತಥಾ.
ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಜಗನ್ನಾಥಃ ಕಂಠಂ ಪಾತು ವಿಭಾವಸುಃ.
ಸ್ಕಂಧೌ ಗ್ರಹಪತಿಃ ಪಾತು ಭುಜೌ ಪಾತು ಪ್ರಭಾಕರಃ.
ಅಹಸ್ಕರಃ ಪಾತು ಹಸ್ತೌ ಹೃದಯಂ ಪಾತು ಭಾನುಮಾನ್.
ಮಧ್ಯಂ ಚ ಪಾತು ಸಪ್ತಾಶ್ವೋ ನಾಭಿಂ ಪಾತು ನಭೋಮಣಿಃ.
ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ಕಟಿಂ ಪಾತು ಸವಿತಾ ಪಾತು ಸೃಕ್ಕಿಣೀ.
ಊರೂ ಪಾತು ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಜಾನುನೀ ಪಾತು ಭಾಸ್ಕರಃ.
ಜಂಘೇ ಪಾತು ಚ ಮಾರ್ತಾಂಡೋ ಗಲಂ ಪಾತು ತ್ವಿಷಾಂಪತಿಃ.
ಪಾದೌ ಬ್ರಧ್ನಃ ಸದಾ ಪಾತು ಮಿತ್ರೋಽಪಿ ಸಕಲಂ ವಪುಃ.
ವೇದತ್ರಯಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾಮಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಜಗತ್ಪತೇ.
ಅಯಾತಯಾಮಂ ತಂ ಕಂಚಿದ್ವೇದರೂಪಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ.
ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ಸಂತುಷ್ಟೋ ವಾಲಖಿಲ್ಯಾದಿಭಿರ್ವೃತಃ.
ಸಾಕ್ಷಾದ್ವೇದಮಯೋ ದೇವೋ ರಥಾರೂಢಸ್ಸಮಾಗತಃ.
ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಹಸೋತ್ಥಾಯ ದಂಡವತ್ಪ್ರಣಮನ್ ಭುವಿ.
ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟೋ ಭೂತ್ವಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯಾಗ್ರೇ ಸ್ಥಿತಸ್ತದಾ.
ವೇದಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಭಾಗೋ ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿರ್ವಿಚಾರ್ಯ ಚ.
ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ಯಾತಯಾಮವಿವರ್ಜಿತಂ.
ಸತ್ತ್ವಪ್ರಧಾನಂ ಶುಕ್ಲಾಖ್ಯಂ ವೇದರೂಪಮನಾಮಯಂ.
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ವೇದಂ ಸತ್ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕಂ.
ಮುನಿಮಧ್ಯಾಪಯಾಮಾಸ ಪ್ರಥಮಂ ಸವಿತಾ ಸ್ವಯಂ.
ತೇನ ಪ್ರಥಮದತ್ತೇನ ವೇದೇನ ಪರಮೇಶ್ವರಃ.
ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಕೃತಕೃತ್ಯೋಽಭವತ್ತದಾ.
ಋಗಾದಿಸಕಲಾನ್ ವೇದಾನ್ ಜ್ಞಾತವಾನ್ ಸೂರ್ಯಸನ್ನಿಧೌ.
ಇದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾಪನಾಶನಂ.
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ.
ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನಸ್ಸೂರ್ಯಲೋಕಮಾವಪ್ನುಯಾತ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

33.2K
1.1K

Comments Kannada

nrjza
ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 💖 -ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಖಜಾನೆ -ಅಶೋಕ್

ಅದ್ಭುತವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ❤️ -ಲೋಹಿತ್

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ -ಉದಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ

ವೇದಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 🙏🏻 -Vinayak Aithal

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |