ಗಣೇಶ ಆರತಿ

ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ದೇವಾ.
ಮಾತಾ ಜಾಕೀ ಪಾರ್ವತೀ ಪಿತಾ ಮಹಾದೇವಾ.
ಪಾನ ಚಢ಼ೇಂ ಫೂಲ ಚಢ಼ೇಂ ಔರ ಚಢ಼ೇಂ ಮೇವಾ.
ಲಡುವನ ಕಾ ಭೋಗ ಲಗೇ ಸಂತ ಕರೇ ಸೇವಾ.
ಏಕದಂತ ದಯಾವಂತ ಚಾರ ಭುಜಾ ಧಾರೀ.
ಮಸ್ತಕ ಸಿಂದೂರ ಸೋಹೇ ಮೂಸೇ ಕೀ ಸವಾರೀ.
ಅಂಧನ ಕೋ ಆಂಖ ದೇತ ಕೋಢ಼ಿನ ಕೋ ಕಾಯಾ.
ಬಾಂಝನ ಕೋ ಪುತ್ರ ದೇತ ನಿರ್ಧನ ಕೋ ಮಾಯಾ.
ದೀನನ ಕೀ ಲಾಜ ರಾಖೋ ಶಂಭು ಸುತ ವಾರೀ.
ಕಾಮನಾ ಕೋ ಪೂರಾ ಕರೋ ಜಗ ಬಲಿಹಾರೀ .
ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ದೇವಾ.
ಸೂರಶ್ಯಾಮ ಶರಣ ಆಯೇ ಸುಫಲ ಕೀಜೇ ಸೇವಾ.

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |