ಶಾಸ್ತಾ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರಿತಾನಂದಚಿಂತಾ- ಮಣಿಶ್ರೀನಿವಾಸಂ
ಸದಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ- ಪೂರ್ಣಪ್ರಕಾಶಂ.
ಉದಾರಂ ಸದಾರಂ ಸುರಾಧಾರಮೀಶಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಂ.
ವಿಭುಂ ವೇದವೇದಾಂತವೇದ್ಯಂ ವರಿಷ್ಠಂ
ವಿಭೂತಿಪ್ರದಂ ವಿಶ್ರುತಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ.
ವಿಭಾಸ್ವತ್ಪ್ರಭಾವಪ್ರಭಂ ಪುಷ್ಕಲೇಷುಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಂ.
ಪರಿತ್ರಾಣದಕ್ಷಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಂ
ಸ್ಫುರಚ್ಚಾರುಗಾತ್ರಂ ಭವಧ್ವಾಂತಮಿತ್ರಂ.
ಪರಂ ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ವಿಚಿತ್ರಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಂ.
ಪರೇಶಂ ಪ್ರಭುಂ ಪೂರ್ಣಕಾರುಣ್ಯರೂಪಂ
ಗಿರೀಶಾಧಿ- ಪೀಠೋಜ್ಜ್ವಲಚ್ಚಾರುದೀಪಂ.
ಸುರೇಶಾದಿಸಂ- ಸೇವಿತಂ ಸುಪ್ರತಾಪಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಂ.
ಗುರುಂ ಪೂರ್ಣಲಾವಣ್ಯ- ಪಾದಾದಿಕೇಶಂ
ಗರಿಷ್ಠಂ ಮಹಾಕೋಟಿ- ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಂ .
ಕರಾಂಭೋರುಹ- ನ್ಯಸ್ತವೇತ್ರಂ ಸುರೇಶಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಂ.
ಹರೀಶಾನಸಂಯುಕ್ತ- ಶಕ್ತ್ಯೇಕವೀರಂ
ಕಿರಾತಾವತಾರಂ ಕೃಪಾಪಾಂಗಪೂರಂ.
ಕಿರೀಟಾವತಂಸೋ- ಜ್ಜ್ವಲತ್ಪಿಂಛಭಾರಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಂ.
ಮಹಾಯೋಗಪೀಠೇ ಜ್ವಲಂತಂ ಮಹಾಂತಂ
ಮಹಾವಾಕ್ಯ- ಸಾರೋಪದೇಶಂ ಸುಶಾಂತಂ .
ಮಹರ್ಷಿಪ್ರಹರ್ಷಪ್ರದಂ ಜ್ಞಾನಕಂದಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಂ.
ಮಹಾರಣ್ಯ- ಮನ್ಮಾನಸಾಂತರ್ನಿವಾಸಾ-
ನಹಂಕಾರ ದುರ್ವಾರಹಿಂಸ್ರಾನ್ಮೃಗಾದೀನ್.
ನಿಹಂತುಂ ಕಿರಾತಾವತಾರಂ ಚರಂತಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಂ.
ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಭೂತಪ್ರಪಂಚಾಂತರಸ್ಥಂ
ಪೃಥಗ್ಭೂತಚೈತನ್ಯ- ಜನ್ಯಂ ಪ್ರಶಸ್ತಂ.
ಪ್ರಧಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪುರಾಣಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಂ.
ಜಗಜ್ಜೀವನಂ ಪಾವನಂ ಭಾವನೀಯಂ
ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕಂ ದೀಪಕಂ ಮೋಹನೀಯಂ.
ಸುಖಾಧಾರಮಾಧಾರಭೂತಂ ತುರೀಯಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಂ.
ಇಹಾಮುತ್ರಸತ್ಸೌಖ್ಯ- ಸಂಪನ್ನಿಧಾನಂ
ಮಹದ್ಯೋನಿಮವ್ಯಾಹೃತಾ- ತ್ಮಾಭಿಧಾನಂ.
ಅಹಃ ಪುಂಡರೀಕಾನನಂ ದೀಪ್ಯಮಾನಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಂ.
ತ್ರಿಕಾಲಸ್ಥಿತಂ ಸುಸ್ಥಿರಂ ಜ್ಞಾನಸಂಸ್ಥಂ
ತ್ರಿಧಾಮತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥಂ.
ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿಮಾರ್ತಿಚ್ಛಿದಂ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಂ.
ಇಡಾಂ ಪಿಂಗಳಾಂ ಸತ್ಸುಷುಮ್ನಾಂ ವಿಶಂತಂ
ಸ್ಫುಟಂ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಸ್ವತಂತ್ರಂ ಸುಶಾಂತಂ.
ದೃಢಂ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ವಾಣಮುದ್ಭಾಸಯಂತಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಂ.
ಅನುಬ್ರಹ್ಮಪರ್ಯಂತ- ಜೀವೈಕ್ಯಬಿಂಬಂ
ಗುಣಾಕಾರಮತ್ಯಂತ- ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಂ.
ಅನರ್ಘಂ ಶುಭೋದರ್ಕ- ಮಾತ್ಮಾವಲಂಬಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other languages: EnglishTamilMalayalamTelugu

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |