ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾಯಕ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ದೇವೋತ್ತಮೇಶ್ವರ ವರಾಭಯಚಾಪಹಸ್ತ
ಕಲ್ಯಾಣರಾಮ ಕರುಣಾಮಯ ದಿವ್ಯಕೀರ್ತೇ.
ಸೀತಾಪತೇ ಜನಕನಾಯಕ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತೇ
ಹೇ ರಾಮ ತೇ ಕರಯುಗಂ ವಿದಧಾತು ಭಾಗ್ಯಂ.
ಭೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಮಹಾಮನಸಾಽಪಿ ಯುಕ್ತ
ಯೋಗೀಂದ್ರವೃಂದ- ಮಹಿತೇಶ್ವರ ಧನ್ಯ ದೇವ.
ವೈವಸ್ವತೇ ಶುಭಕುಲೇ ಸಮುದೀಯಮಾನ
ಹೇ ರಾಮ ತೇ ಕರಯುಗಂ ವಿದಧಾತು ಭಾಗ್ಯಂ.
ದೀನಾತ್ಮಬಂಧು- ಪುರುಷೈಕ ಸಮುದ್ರಬಂಧ
ರಮ್ಯೇಂದ್ರಿಯೇಂದ್ರ ರಮಣೀಯವಿಕಾಸಿಕಾಂತೇ.
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸೇವಿತಪದಾಗ್ರ ಸುಪದ್ಮನಾಭ
ಹೇ ರಾಮ ತೇ ಕರಯುಗಂ ವಿದಧಾತು ಭಾಗ್ಯಂ.
ಭೋ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಸುಮುಖೇಶ ದಯಾರ್ದ್ರನೇತ್ರ
ಸನ್ನಾಮಕೀರ್ತನಕಲಾಮಯ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯ.
ಭೋ ದಾನವೇಂದ್ರಹರಣ ಪ್ರಮುಖಪ್ರಭಾವ
ಹೇ ರಾಮ ತೇ ಕರಯುಗಂ ವಿದಧಾತು ಭಾಗ್ಯಂ.
ಹೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಧುಸೂದನ ಪೂರ್ಣರೂಪ
ಹೇ ರಾಮಭದ್ರ ಗರುಡಧ್ವಜ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯ.
ಹೇ ರಾಮಮೂರ್ತಿಭಗವನ್ ನಿಖಿಲಪ್ರದಾನ
ಹೇ ರಾಮ ತೇ ಕರಯುಗಂ ವಿದಧಾತು ಭಾಗ್ಯಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |