ವೇಂಕಟೇಶ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀಶೇಷಶೈಲಸುನಿಕೇತನ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ
ನಾರಾಯಣಾಚ್ಯುತ ಹರೇ ನಲಿನಾಯತಾಕ್ಷ.
ಲೀಲಾಕಟಾಕ್ಷಪರಿ- ರಕ್ಷಿತಸರ್ವಲೋಕ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದಿತ- ಪದಾಂಬುಜ ಶಂಖಪಾಣೇ
ಶ್ರೀಮತ್ಸುದರ್ಶನ- ಸುಶೋಭಿತದಿವ್ಯಹಸ್ತ.
ಕಾರುಣ್ಯಸಾಗರ ಶರಣ್ಯ ಸುಪುಣ್ಯಮೂರ್ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯ ಭವಸಾಗರಕರ್ಣಧಾರ
ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭ ಕಮಲಾರ್ಚಿತಪಾದಪದ್ಮ.
ಲೋಕೈಕಪಾವನ ಪರಾತ್ಪರ ಪಾಪಹಾರಿನ್
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ ನಿಗಮಲಕ್ಷ್ಯ ನಿಜಸ್ವರೂಪ
ಕಾಮಾದಿದೋಷ- ಪರಿಹಾರಕ ಬೋಧದಾಯಿನ್.
ದೈತ್ಯಾದಿಮರ್ದನ ಜನಾರ್ದನ ವಾಸುದೇವ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ತಾಪತ್ರಯಂ ಹರ ವಿಭೋ ರಭಸಾನ್ಮುರಾರೇ
ಸಂರಕ್ಷ ಮಾಂ ಕರುಣಯಾ ಸರಸೀರುಹಾಕ್ಷ.
ಮಚ್ಛಿಷ್ಯಮಪ್ಯನುದಿನಂ ಪರಿರಕ್ಷ ವಿಷ್ಣೋ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಶ್ರೀಜಾತರೂಪನವರತ್ನ- ಲಸತ್ಕಿರೀಟ-
ಕಸ್ತೂರಿಕಾತಿಲಕ- ಶೋಭಿಲಲಾಟದೇಶ.
ರಾಕೇಂದುಬಿಂಬ- ವದನಾಂಬುಜ ವಾರಿಜಾಕ್ಷ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ವಂದಾರುಲೋಕವರದಾನ- ವಚೋವಿಲಾಸ
ರತ್ನಾಢ್ಯಹಾರಪರಿಶೋಭಿತ ಕಂಬುಕಂಠ.
ಕೇಯೂರರತ್ನ ಸುವಿಭಾಸಿದಿಗಂತರಾಲ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ದಿವ್ಯಾಂಗದಾಂಕಿತ- ಭುಜದ್ವಯ ಮಂಗಲಾತ್ಮನ್
ಕೇಯೂರಭೂಷಣ ಸುಶೋಭಿತ ದೀರ್ಘಬಾಹೋ.
ನಾಗೇಂದ್ರಕಂಕಣ- ಕರದ್ವಯಕಾಮದಾಯಿನ್
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಜಗದ್ಧರಣ ವಾರಿಧಿಮಧ್ಯಮಗ್ನ
ಮಾಮುದ್ಧಾರಯ ಕೃಪಯಾ ಕರುಣಾಪಯೋಧೇ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮಮ ಧರ್ಮಸಮೃದ್ಧಿಹೇತುಂ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ದಿವ್ಯಾಂಗರಾಗಪರಿಚರ್ಚಿತ- ಕೋಮಲಾಂಗ
ಪೀತಾಂಬರಾವೃತತನೋ ತರುಣಾರ್ಕಭಾಸ.
ಸತ್ಯಾಂಚನಾಭಪರಿಧಾನ ಸುಪತ್ತುಬಂಧೋ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ರತ್ನಾಢ್ಯದಾಮ- ಸುನಿಬದ್ಧಕಟಿಪ್ರದೇಶ
ಮಾಣಿಕ್ಯದರ್ಪಣ- ಸುಸನ್ನಿಭಜಾನುದೇಶ.
ಜಂಘಾದ್ವಯೇನ ಪರಿಮೋಹಿತಸರ್ವಲೋಕ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಲೋಕೈಕಪಾವನ- ಸರಿತ್ಪರಿಶೋಭಿತಾಂಘ್ರೇ
ತ್ವತ್ಪಾದದರ್ಶನದಿನೇಶ- ಮಹಾಪ್ರಸಾದಾತ್.
ಹಾರ್ದಂ ತಮಶ್ಚ ಸಕಲಂ ಲಯಮಾಪ ಭೂಮನ್
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಕಾಮಾದಿವೈರಿ- ನಿವಹೋಽಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರಯಾತೋ
ದಾರಿದ್ರ್ಯಮಪ್ಯಪಗತಂ ಸಕಲಂ ದಯಾಲೋ.
ದೀನಂ ಚ ಮಾಂ ಸಮವಲೋಕ್ಯ ದಯಾರ್ದ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಪದ- ಪಂಕಜಷಟ್ಪದೇನ
ಶ್ರೀಮನ್ನೃಸಿಂಹಯತಿನಾ ರಚಿತಂ ಜಗತ್ಯಾಂ.
ಏತತ್ ಪಠಂತಿ ಮನುಜಾಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ
ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಪರಮಾಂ ಪದವೀಂ ಮುರಾರೇಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

99.7K

Comments Kannada

hzwe8
ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😍 -ಗೋಪಾಲ್

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ -ಚಂದ್ರಿಕಾ ಜೋಶಿ

ಸುಂದರ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌼 -ಭಾರ್ಗವಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿ

ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 🌟 -ದೀಪಾ ನಾಯಕ್

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |