ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತುತಿ

ಯಾ ಕುಂದೇಂದುತುಷಾರ- ಹಾರಧವಲಾ ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ
ಯಾ ವೀಣಾವರದಂಡ- ಮಂಡಿತಕರಾ ಯಾ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಾ.
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತಶಂಕರ- ಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್ದೇವೈಃ ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ
ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಃಶೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ.
ದೋರ್ಭಿರ್ಯುಕ್ತಾ ಚತುರ್ಭಿಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಮಯೀಮಕ್ಷಮಾಲಾಂ ದಧಾನಾ
ಹಸ್ತೇನೈಕೇನ ಪದ್ಮಂ ಸಿತಮಪಿ ಚ ಶುಕಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಪರೇಣ.
ಭಾಸಾ ಕುಂದೇಂದುಶಂಖ- ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭಾ ಭಾಸಮಾನಾಽಸಮಾನಾ
ಸಾ ಮೇ ವಾಗ್ದೇವತೇಯಂ ನಿವಸತು ವದನೇ ಸರ್ವದಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ.
ಆಶಾಸು ರಾಶೀ ಭವದಂಗವಲ್ಲಿ-
ಭಾಸೇವ ದಾಸೀಕೃತದುಗ್ಧಸಿಂಧುಂ.
ಮಂದಸ್ಮಿತೈರ್ನಿಂದಿತಶಾರದೇಂದುಂ
ವಂದೇಽರವಿಂದಾಸನಸುಂದರಿ ತ್ವಾಂ.
ಶಾರದಾ ಶಾರದಾಂಬೋಜವದನಾ ವದನಾಂಬುಜೇ.
ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವದಾಽಸ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕ್ರಿಯಾತ್.
ಸರಸ್ವತೀಂ ಚ ತಾಂ ನೌಮಿ ವಾಗಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವತಾಂ.
ದೇವತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೇ ಯದನುಗ್ರಹತೋ ಜನಾಃ.
ಪಾತು ನೋ ನಿಕಷಗ್ರಾವಾ ಮತಿಹೇಮ್ನಃ ಸರಸ್ವತೀ.
ಪ್ರಾಜ್ಞೇತರಪರಿಚ್ಛೇದಂ ವಚಸೈವ ಕರೋತಿ ಯಾ.
ಶುದ್ಧಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರಸಾರ- ಪರಮಾಮಾದ್ಯಾಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನೀಂ
ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀಮಭಯದಾಂ ಜಾಡ್ಯಾಂಧಕಾರಾಪಹಾಂ.
ಹಸ್ತೇ ಸ್ಫಾಟಿಕಮಾಲಿಕಾಂ ವಿದಧತೀಂ ಪದ್ಮಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ
ವಂದೇ ತಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ ಭಗವತೀಂ ಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಂ ಶಾರದಾಂ.
ವೀಣಾಧರೇ ವಿಪುಲಮಂಗಲದಾನಶೀಲೇ
ಭಕ್ತಾರ್ತಿನಾಶಿನಿ ವಿರಿಂಚಿಹರೀಶವಂದ್ಯೇ.
ಕೀರ್ತಿಪ್ರದೇಽಖಿಲಮನೋರಥದೇ ಮಹಾರ್ಹೇ
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನಿ ಸರಸ್ವತಿ ನೌಮಿ ನಿತ್ಯಂ.
ಶ್ವೇತಾಬ್ಜಪೂರ್ಣ- ವಿಮಲಾಸನಸಂಸ್ಥಿತೇ ಹೇ
ಶ್ವೇತಾಂಬರಾವೃತ- ಮನೋಹರಮಂಜುಗಾತ್ರೇ.
ಉದ್ಯನ್ಮನೋಜ್ಞ- ಸಿತಪಂಕಜಮಂಜುಲಾಸ್ಯೇ
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನಿ ಸರಸ್ವತಿ ನೌಮಿ ನಿತ್ಯಂ.
ಮಾತಸ್ತ್ವದೀಯಪದ- ಪಂಕಜಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾ
ಯೇ ತ್ವಾಂ ಭಜಂತಿ ನಿಖಿಲಾನಪರಾನ್ವಿಹಾಯ.
ತೇ ನಿರ್ಜರತ್ವಮಿಹ ಯಾಂತಿ ಕಲೇವರೇಣ
ಭೂವಹ್ನಿವಾಯುಗಗನಾ- ಮ್ಬುವಿನಿರ್ಮಿತೇನ.
ಮೋಹಾಂಧಕಾರಭರಿತೇ ಹೃದಯೇ ಮದೀಯೇ
ಮಾತಃ ಸದೈವ ಕುರು ವಾಸಮುದಾರಭಾವೇ.
ಸ್ವೀಯಾಖಿಲಾವಯವ- ನಿರ್ಮಲಸುಪ್ರಭಾಭಿಃ
ಶೀಘ್ರಂ ವಿನಾಶಯ ಮನೋಗತಮಂಧಕಾರಂ.
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜಗತ್ ಸೃಜತಿ ಪಾಲಯತೀಂದಿರೇಶಃ
ಶಂಭುರ್ವಿನಾಶಯತಿ ದೇವಿ ತವ ಪ್ರಭಾವೈಃ.
ನ ಸ್ಯಾತ್ ಕೃಪಾ ಯದಿ ತವ ಪ್ರಕಟಪ್ರಭಾವೇ
ನ ಸ್ಯುಃ ಕಥಂಚಿದಪಿ ತೇ ನಿಜಕಾರ್ಯದಕ್ಷಾಃ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿರ್ಮೇಧಾ ಧರಾ ಪುಷ್ಟಿರ್ಗೌರೀ ತೃಷ್ಟಿಃ ಪ್ರಭಾ ಧೃತಿಃ.
ಏತಾಭಿಃ ಪಾಹಿ ತನುಭಿರಷ್ಟಭಿರ್ಮಾಂ ಸರಸ್ವತಿ.
ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ವಿದ್ಯೇ ಕಮಲಲೋಚನೇ.
ವಿದ್ಯಾರೂಪೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿದ್ಯಾಂ ದೇಹಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ಯದಕ್ಷರಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನಂ ಚ ಯದ್ಭವೇತ್.
ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರಿ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |