சிவா பஞ்சாக்ஷர நக்ஷத்ராமாலா ஸ்தோத்திரம்

 

Video - Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram 

 

Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram

 

ஶ்ரீமதாத்மனே குணைகஸிந்தவே நம꞉ ஶிவாய
தாமலேஶதூதகோகபந்தவே நம꞉ ஶிவாய।
நாமஶேஷிதானமத்பவாந்தவே நம꞉ ஶிவாய
பாமரேதரப்ரதானபந்தவே நம꞉ ஶிவாய।
காலபீதவிப்ரபாலபால தே நம꞉ ஶிவாய
ஶூலபின்னதுஷ்டதக்ஷபால தே நம꞉ ஶிவாய।
மூலகாரணாய காலகால தே நம꞉ ஶிவாய
பாலயாதுனா தயாலவால தே நம꞉ ஶிவாய।
இஷ்டவஸ்துமுக்யதானஹேதவே நம꞉ ஶிவாய
துஷ்டதைத்யவம்ஶதூமகேதவே நம꞉ ஶிவாய।
ஸ்ருஷ்டிரக்ஷணாய தர்மஸேதவே நம꞉ ஶிவாய
அஷ்டமூர்தயே வ்ருஷேந்த்ரகேதவே நம꞉ ஶிவாய।
ஆபதத்ரிபேதடங்கஹஸ்த தே நம꞉ ஶிவாய
பாபஹாரிதிவ்யஸிந்துமஸ்த தே நம꞉ ஶிவாய।
பாபதாரிணே லஸந்நமஸ்ததே நம꞉ ஶிவாய
ஶாபதோஷகண்டனப்ரஶஸ்த தே நம꞉ ஶிவாய।
வ்யோமகேஶ திவ்யபவ்யரூப தே நம꞉ ஶிவாய
ஹேமமேதினீதரேந்த்ரசாப தே நம꞉ ஶிவாய।
நாமமாத்ரதக்தஸர்வபாப தே நம꞉ ஶிவாய
காமனைகதானஹ்ருஷ்டுராப தே நம꞉ ஶிவாய।
ப்ரஹ்மமஸ்தகாவலீநிபத்த தே நம꞉ ஶிவாய
ஜிஹ்மகேந்த்ரகுண்டலப்ரஸித்த தே நம꞉ ஶிவாய।
ப்ரஹ்மணே ப்ரணீதவேதபத்ததே நம꞉ ஶிவாய
ஜிம்ஹகாலதேஹதத்தபத்ததே நம꞉ ஶிவாய।
காமநாஶனாய ஶுத்தகர்மணே நம꞉ ஶிவாய
ஸாமகானஜாயமானஶர்மணே நம꞉ ஶிவாய।
ஹேமகாந்திசாகசக்யவர்மணே நம꞉ ஶிவாய
ஸாமஜாஸுராங்கலப்தசர்மணே நம꞉ ஶிவாய।
ஜன்மம்ருத்யுகோரது꞉கஹாரிணே நம꞉ ஶிவாய
சின்மயைகரூபதேஹதாரிணே நம꞉ ஶிவாய।
மன்மனோரதாவபூரகாரிணே நம꞉ ஶிவாய
ஸன்மனோகதாய காமவைரிணே நம꞉ ஶிவாய।
யக்ஷராஜபந்தவே தயாலவே நம꞉ ஶிவாய
தக்ஷபாணிஶோபிகாஞ்சனாலவே நம꞉ ஶிவாய।
பக்ஷிராஜவாஹஹ்ருச்சயாலவே நம꞉ ஶிவாய
அக்ஷிபால வேதபூததாலவே நம꞉ ஶிவாய।
தக்ஷஹஸ்தநிஷ்டஜாதவேதஸே நம꞉ ஶிவாய
அக்ஷராத்மனே நமத்பிடௌஜஸே நம꞉ ஶிவாய।
தீக்ஷிதப்ரகாஶிதாத்மதேஜஸே நம꞉ ஶிவாய
உக்ஷராஜவாஹ தே ஸதாம் கதே நம꞉ ஶிவாய।
ராஜதாசலேந்த்ரஸானுவாஸினே நம꞉ ஶிவாய
ராஜமானநித்யமந்தஹாஸினே நம꞉ ஶிவாய।
ராஜகோரகாவதம்ஸபாஸினே நம꞉ ஶிவாய
ராஜராஜமித்ரதாப்ரகாஶினே நம꞉ ஶிவாய।
தீனமானவாலிகாமதேனவே நம꞉ ஶிவாய
ஸூனபாணதாஹக்ருத்- க்ருஶானவே நம꞉ ஶிவாய।
ஸ்வானுராகபக்தரத்னஸானவே நம꞉ ஶிவாய
தானவாந்தகாரசண்டபானவே நம꞉ ஶிவாய।
ஸர்வமங்கலாகுசாக்ரஶாயினே நம꞉ ஶிவாய
ஸர்வதேவதாகணாதிஶாயினே நம꞉ ஶிவாய।
பூர்வதேவநாஶஸம்விதாயினே நம꞉ ஶிவாய
ஸர்வமன்மனோஜபங்கதாயினே நம꞉ ஶிவாய।
ஸ்தோகபக்திதோ(அ)பி பக்தபோஷிணே நம꞉ ஶிவாய
மாரகந்தஸாரவர்ஷிபாஷிணே நம꞉ ஶிவாய।
ஏகபில்வதானதோ(அ)பி தோஷிணே நம꞉ ஶிவாய
நைகஜன்மபாபஜாலஶோஷிணே நம꞉ ஶிவாய।
ஸர்வஜீவரக்ஷணைகஶீலினே நம꞉ ஶிவாய
பார்வதீப்ரியாய பக்தபாலினே நம꞉ ஶிவாய।
துர்விதக்ததைத்ய- ஸைன்யதாரிணே நம꞉ ஶிவாய
ஶர்வரீஶதாரிணே கபாலினே நம꞉ ஶிவாய।
பாஹி மாமுமாமனோஜ்ஞதேஹ தே நம꞉ ஶிவாய
தேஹி மே வரம் ஸிதாத்ரிகேஹ தே நம꞉ ஶிவாய।
மோஹிதர்ஷிகாமினீஸமூஹ தே நம꞉ ஶிவாய
ஸ்வேஹிதப்ரஸன்ன காமதோஹ தே நம꞉ ஶிவாய।
மங்கலப்ரதாய கோதுரங்க தே நம꞉ ஶிவாய
கங்கயா தரங்கிதோத்தமாங்க தே நம꞉ ஶிவாய।
ஸங்கரப்ரவ்ருத்தவைரிபங்க தே நம꞉ ஶிவாய
அங்கஜாரயே கரேகுரங்க தே நம꞉ ஶிவாய।
ஈஹிதக்ஷணப்ரதானஹேதவே நம꞉ ஶிவாய
ஆஹிதாக்னிபாலகோக்ஷகேதவே நம꞉ ஶிவாய।
தேஹகாந்திதூதரௌப்யதாதவே நம꞉ ஶிவாய
கேஹது꞉கபுஞ்ஜதூமகேதவே நம꞉ ஶிவாய।
த்ர்யக்ஷ தீனஸத்க்ருபாகடாக்ஷ தே நம꞉ ஶிவாய
தக்ஷஸப்ததந்துநாஶதக்ஷ தே நம꞉ ஶிவாய।
ருக்ஷராஜபானுபாவகாக்ஷ தே நம꞉ ஶிவாய
ரக்ஷ மாம் ப்ரபன்னமாத்ரரக்ஷ தே நம꞉ ஶிவாய।
ந்யங்குபாணயே ஶிவங்கராய தே நம꞉ ஶிவாய
ஸங்கடாப்திதீர்ணகிங்கராய தே நம꞉ ஶிவாய।
பங்கபீஷிதாபயங்கராய தே நம꞉ ஶிவாய
பங்கஜானனாய ஶங்கராய தே நம꞉ ஶிவாய।
கர்மபாஶநாஶ நீலகண்ட தே நம꞉ ஶிவாய
ஶர்மதாய நர்யபஸ்மகண்ட தே நம꞉ ஶிவாய।
நிர்மமர்ஷிஸேவிதோபகண்ட தே நம꞉ ஶிவாய
குர்மஹே நதீர்னமத்விகுண்ட தே நம꞉ ஶிவாய।
விஷ்டபாதிபாய நம்ரவிஷ்ணவே நம꞉ ஶிவாய
ஶிஷ்டவிப்ரஹ்ருத்- குஹாசரிஷ்ணவே நம꞉ ஶிவாய।
இஷ்டவஸ்துநித்யதுஷ்ட- ஜிஷ்ணவே நம꞉ ஶிவாய
கஷ்டநாஶனாய லோகஜிஷ்ணவே நம꞉ ஶிவாய।
அப்ரமேயதிவ்யஸுப்ரபாவ தே நம꞉ ஶிவாய
ஸத்ப்ரபந்நரக்ஷணஸ்வபாவ தே நம꞉ ஶிவாய।
ஸ்வப்ரகாஶ நிஸ்துலானுபாவ தே நம꞉ ஶிவாய
விப்ரடிம்பதர்ஶிதார்த்ரபாவ தே நம꞉ ஶிவாய।
ஸேவகாய மே ம்ருட ப்ரஸீத தே நம꞉ ஶிவாய
பாவலப்ய தாவகப்ரஸாத தே நம꞉ ஶிவாய।
பாவகாக்ஷ தேவபூஜ்யபாத தே நம꞉ ஶிவாய
தாவகாங்க்ரிபக்ததத்தமோத நம꞉ ஶிவாய।
புக்திமுக்திதிவ்யபோகதாயினே நம꞉ ஶிவாய
ஶக்திகல்பிதப்ரபஞ்சபாகினே நம꞉ ஶிவாய।
பக்தஸங்கடாபஹாரயோகினே நம꞉ ஶிவாய
யுக்தஸன்மன꞉ஸரோஜயோகினே நம꞉ ஶிவாய।
அந்தகாந்தகாய பாபஹாரிணே நம꞉ ஶிவாய
ஶாந்தமாயதந்திசர்மதாரிணே நம꞉ ஶிவாய।
ஸந்ததாஶ்ரிதவ்யதாவிதாரிணே நம꞉ ஶிவாய
ஜந்துஜாதநித்ய- ஸௌக்யகாரிணே நம꞉ ஶிவாய।
ஶூலினே நமோ நம꞉ கபாலினே நம꞉ ஶிவாய
பாலினே விரிஞ்சிதுண்டமாலினே நம꞉ ஶிவாய।
லீலினே விஶேஷருண்டமாலினே நம꞉ ஶிவாய
ஶீலினே நம꞉ ப்ரபுண்யஶாலினே நம꞉ ஶிவாய।
ஶிவபஞ்சாக்ஷரமுத்ராம் சதுஷ்பதோல்லாஸ- பத்யமணிகடிதாம்।
நக்ஷத்ரமாலிகாமிஹ தததுபகண்டம் நரோ பவேத்ஸோம꞉।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

40.3K

Comments

b8vwh

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |