சிவ பக்தி கல்பலதிகா ஸ்தோத்திரம்

ஶ்ரீகாந்தபத்மஜமுகைர்ஹ்ருʼதி சிந்தனீயம்ʼ
ஶ்ரீமத்க்வ ஶங்கர பவச்சரணாரவிந்தம்.
க்வாஹம்ʼ ததேததுபஸேவிதுமீஹமானோ
ஹா ஹந்த கஸ்ய ந பவாம்யுபஹாஸபாத்ரம்.
அத்ராக்ஷமங்க்ரிகமலம்ʼ ந தவேதி யன்மே
து꞉கம்ʼ யதப்யனவம்ருʼஶ்ய துராத்மதாம்ʼ ஸ்வாம்.
பாதாம்புஜம்ʼ தவ தித்ருʼக்ஷ இதீத்ருʼகாக꞉
பாதோ(அ)னலே ப்ரதிக்ருʼதிர்கிரிஶைதயோர்மே.
தௌராத்ம்யதோ மம பவத்பததர்ஶனேச்சா
மந்துஸ்ததாபி தவ ஸா பஜனாத்மிகேதி.
ஸ்யாதீஶிதுர்மயி தயைவ தயாமகார்ஷீ-
ரஶ்மாதிபி꞉ ப்ரஹ்ருʼதவத்ஸு ந கிம்ʼ பிபோ த்வம்.
து꞉கானலோதரனிபாதனதூர்வதேஷ்வே-
ஷ்வர்தாங்கனாஸுதமுகேஷ்வனுராக ஆகா꞉.
ஸ்யாத்தே ருஷே தவ தயாலுதயா த்வதான-
த்யாத்யைர்விபோ ததவதூய பிபர்ஷி சாஸ்மான்.
ஈஶான ரக்ஷிதுமிமான்யதபேக்ஷஸே த்வம்ʼ
நத்யாதிகம்ʼ ததபனேதுமதிப்ரஸங்கம்.
கிம்ʼ ஹீயதே ததனுபாதிக்ருʼபாலுதா தே
ஸம்ʼவித்ஸுகஸ்ய ந ஹி தே ப்ரியமப்ரியம்ʼ வா.
அப்யாஹர ப்ரஹர ஸம்ʼஹர வாக்வதஸ்ய
த்ராதாஸ்யுபாத்தமமுனா மம நாம ஹீதி.
ஏவம்ʼ விபோ தனுப்ருʼதாமவனே(அ)த்யுபாயா-
ந்வேஷீ கதம்ʼ பரமகாருணிகோ(அ)ஸி ந த்வம்.
த்ராதா தயாஜலநிதி꞉ ஸ்ம்ருʼதிமாத்ரலப்ய꞉
க்ஷந்தாகஸாமிதி பவத்யஶஸா ஹ்ருʼதாத்மா.
ஸ்வாமஸ்மரன்பத மலீமஸதாமலஜ்ஜோ
பக்திம்ʼ பவத்யபிலஷாமி திகஸ்து யன்மாம்.
ஶர்மாப்திரார்திவிஹதிஶ்ச பவத்ப்ரஸாதம்ʼ
ஶம்போர்வினா ந ஹி ந்ருʼணாம்ʼ ஸ ச நாந்தரா யாம்.
யஸ்யாம்ʼ விதி꞉ ஶ்வபுகபி க்ஷமதே ஸமம்ʼ தாம்ʼ
த்வத்பக்திமிச்சது ந க꞉ ஸ்வவிநாஶபீரு꞉.
பக்திர்விபாத்யயி மஹத்யபரம்ʼ து பல்க்வி-
த்யேவம்ʼ க்ரஹோ நனு பவத்க்ருʼபயைவ லப்ய꞉.
லப்தஸ்த்வஸௌ பலமமுஷ்ய லபே ந கிம்ʼ வா
தாம்ʼ ஹந்த தே ததயஶோ மம ஹ்ருʼத்ருஜா ச.
த்வத்பக்த்யஸம்பவஶுசம்ʼ ப்ரதிகாரஶூன்யா-
மந்தர்வஹந்நிகிலமீஶ ஸுகம்ʼ ச து꞉கம்.
உத்பந்தலக்ன இவ து꞉ஸ்வதயைவ மன்யே
ஸந்தான்யதீதி மயி ஹந்த கதா தயேதா꞉.
பக்திம்ʼ பவத்யவிஹிதாம்ʼ வஹதஸ்து தத்வி-
ஶேஷோபலம்பவிரஹாஹிதமஸ்து து꞉கம்.
தஸ்யா꞉ ப்ரதீபததிபிர்ஹதிஜம்ʼ கதம்ʼ வா
து꞉கம்ʼ ஸஹே மயி கதேஶ க்ருʼபா பவேத்தே.
லக்ன꞉ க்ருʼதாந்தவதனே(அ)ஸ்மி லபே ச நாத்யா-
ப்யச்சாம்ʼ ரதிம்ʼ த்வயி ஶிவேத்யவஸீததோ மே.
த்வத்விஸ்ம்ருʼதிம்ʼ குவிஷயாபிரதிப்ரசாரை-
ஸ்தன்வன் ஹி மாம்ʼ ஹஸபதம்ʼ தனுஷே ப்ருவே கிம்.
பத்தஸ்ப்ருʼஹம்ʼ ருசிரகாஞ்சனபூஷணாதௌ
பாலம்ʼ பலாதிபிரிவ த்வயி பக்தியோகே.
ஆஶாபராகுலமஹோ கருணாநிதே மா-
மர்தாந்தரைர்ஹ்ருʼததியம்ʼ குருஷே கிமேவம்.
திக்தக்ரஹோ(அ)தி மதுரம்ʼ மதுரக்ரஹோ(அ)தி
திக்தம்ʼ யதா புஜகதஷ்டதனோஸ்ததாஹம்.
த்வய்யஸ்தரக்திரிதரத்ர து காடமக்ன꞉
ஶோச்யோ(அ)ஶ்மனோ(அ)பி ஹி பவாமி கிமன்யதீஶ.
த்வத்ஸம்ʼஸ்ம்ருʼதித்வதபிதானஸமீரணாதி-
ஸம்பாவனாஸ்பதமமீ மம ஸந்து ஶோகா꞉.
மா ஸந்து ச த்வதனுஷக்திமுஷ꞉ ப்ரஹர்ஷா
மா த்வத்புர꞉ஸ்திதிபுஷேஶ த்ருʼஶானுபஶ்ய.
ஸம்பாதனம்ʼ நனு ஸுகேஷு நிபாதனம்ʼ வா
து꞉கேஷ்வதான்யதபி வா பவதேகதானம்.
யத்கல்பயேர்னனு தியா ஶிவ தத்விதேஹி
நாவைம்யஹம்ʼ மம ஹிதம்ʼ ஶரணம்ʼ கதஸ்த்வாம்.
து꞉கம்ʼ ப்ரதித்ஸுரயி மே யதி ந ப்ரதத்யா
து꞉காபஹம்ʼ புரஹர த்வயி பக்தியோகம்.
த்வத்பக்த்யலாபபரிசிந்தனஸம்பவம்ʼ மே
து꞉கம்ʼ ப்ரதேஹி தவ க꞉ புனரத்ர பார꞉.
பக்த்யா த்வயீஶ கதி நாஶ்ருபரீதத்ருʼஷ்ட்யா
ஸஞ்ஜாதகத்கதகிரோத்புலகாங்கயஷ்ட்யா.
தன்யா꞉ புனந்தி புவனம்ʼ மம ஸா ந ஹீதி
து꞉கே(அ)பி கா நு தவ துர்லபதா விதித்ஸா.
த்வத்பக்திரேவ ததனவாப்திஶுகப்யுதாரா
ஶ்ரீ꞉ ஸா ச தாவகஜநாஶ்ரயணே ச லப்யா.
உல்லங்க்ய தாவகஜனான் ஹி ததர்தநாக-
ஸ்த்வய்யா꞉ ஸஹஸ்வ ததிதம்ʼ பகவந்நமஸ்தே.
ஸேவா த்வதாஶ்ரயவதாம்ʼ ப்ரணயஶ்ச தேஷு
ஸித்யேத்த்ருʼடோ மம யதா(ஆ)ஶு ததா தயார்த்ராம்.
த்ருʼஷ்டிம்ʼ தவார்பய மயீஶ தயாம்புராஶே
மைவம்ʼ விபோ விமுகதா மயி தீனபந்தோ.
கௌரீஸகம்ʼ ஹிமகரப்ரபமம்புதாபம்ʼ
ஶ்ரீஜானி வா ஶிவவபுஸ்தவ தஜ்ஜுஷோ யே.
தே த்வாம்ʼ ஶ்ரிதா வஹஸி மூர்க்னி ததங்க்ரிரேணும்ʼ
தத்ஸேவனம்ʼ மம கதம்ʼ நு தயாம்ʼ வினா தே.
த்வத்பக்திகல்பலதிகாம்ʼ க்ருʼபயார்பயேஶ
மச்சித்தஸீம்னி பவதீயகதாஸுதாபி꞉.
தாம்ʼ வர்தய த்வதனுராகபலாட்யமௌலிம்ʼ
தன்மூல ஏவ கலு முக்திபலம்ʼ சகாஸ்தி.
நி꞉ஸ்வோ தநாகம இவ த்வதுபாஶ்ரிதானாம்ʼ
ஸந்தர்ஶனே ப்ரமுதிதஸ்த்வயி ஸாந்த்ரஹார்த꞉.
ஆலோகயன் ஜகதஶேஷமிதம்ʼ பவந்தம்ʼ
கார்யஸ்த்வயேஶ க்ருʼபயாஹமபாஸ்தகேத꞉.
யோ பக்திகல்பலதிகாபிதமிந்துமௌலே-
ரேவம்ʼ ஸ்தவம்ʼ படதி தஸ்ய ததைவ தேவ꞉.
துஷ்ட꞉ ஸ்வபக்திமகிலேஷ்டதுஹம்ʼ ததாதி
யாம்ʼ ப்ராப்ய நாரதமுகைருபயாதி ஸாம்யம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

90.7K
1.2K

Comments Tamil

j8z57
Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

தனித்துவமான இணையதளம் 🌟 -பாலா

பயனுள்ள உரைகளுடன் கூடிய இணையதளம் -அனுஷா

சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

மிகவும் நல்ல இணையதளம் 👍 -தினேஷ்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |