சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம்

ஜடாடவீகலஜ்ஜல- ப்ரவாஹபாவிதஸ்தலே
கலே(அ)வலம்ப்ய லம்பிதாம் புஜங்கதுங்கமாலிகாம்.
டமட்டமட்டமட்டமன்னிநாத- வட்டமர்வயம்
சகார சண்டதாண்டவம் தனோது ந꞉ ஶிவ꞉ ஶிவம்.
ஜடாகடாஹஸம்ப்ரம- ப்ரமன்னிலிம்பநிர்ஜரீ-
விலோலவீசிவல்லரீ- விராஜமானமூர்தனி.
தகத்தகத்தகஜ்ஜ்வலல்லலாட- பட்டபாவகே
கிஶோரசந்த்ரஶேகரே ரதி꞉ ப்ரதிக்ஷணம் மம.
தராதரேந்த்ரனந்தினீ- விலாஸபந்துபந்துர-
ஸ்புரத்திகந்தஸந்ததி- ப்ரமோதமானமானஸே.
க்ருபாகடாக்ஷதோரணீ- நிருத்ததுர்தராபதி
க்வசித்திகம்பரே மனோ வினோதமேது வஸ்துனி.
ஜடாபுஜங்கபிங்கல- ஸ்புரத்பணாமணிப்ரபா-
கதம்பகுங்குமத்ரவ- ப்ரலிப்ததிக்வதூமுகே.
மதாந்தஸிந்துர- ஸ்புரத்த்வகுத்தரீயமேதுரே
மனோ வினோதமத்புதம் பிபர்து பூதபர்தரி.
ஸஹஸ்ரலோசனப்ரப்ருத்யஶேஷ- லேகஶேகர-
ப்ரஸூனதூலிதோரணீ விதூஸராங்க்ரிபீடபூ꞉.
புஜங்கராஜமாலயா நிபத்தஜாடஜூடக
ஶ்ரியை சிராய ஜாயதாம் சகோரபந்துஶேகர꞉.
லலாடசத்வரஜ்வலத்தனஞ்ஜய- ஸ்புலிங்கபா-
நிபீதபஞ்சஸாயகம் நமன்னிலிம்பநாயகம்.
ஸுதாமயூகலேகயா விராஜமானஶேகரம்
மஹாகபாலிஸம்பதே ஶிரோஜடாலமஸ்து ந꞉.
கராலபாலபட்டிகா- தகத்தகத்தகஜ்ஜ்வல-
த்தனஞ்ஜயாஹுதீக்ருத- ப்ரசண்டபஞ்சஸாயகே.
தராதரேந்த்ரனந்தினீ- குசாக்ரசித்ரபத்ரக-
ப்ரகல்பனைகஶில்பினி த்ரிலோசனே ரதிர்மம.
நவீனமேகமண்டலீ- நிருத்ததுர்தரஸ்புரத்-
குஹூநிஶீதினீதம꞉- ப்ரபந்தபத்தகந்தர꞉.
நிலிம்பநிர்ஜரீதரஸ்தனோது க்ருத்திஸிந்துர꞉
கலாநிதானபந்துர꞉ ஶ்ரியம் ஜகத்துரந்தர꞉.
ப்ரபுல்லநீலபங்கஜ- ப்ரபஞ்சகாலிமப்ரபா-
வலம்பிகண்டகந்தலீருசிப்ரபத்தகந்தரம்.
ஸ்மரச்சிதம் புரச்சிதம் பவச்சிதம் மகச்சிதம்
கஜச்சிதாந்தகச்சிதம் தமந்தகச்சிதம் பஜே.
அகர்வஸர்வமங்கலா- கலாகதம்பமஞ்ஜரீ-
ரஸப்ரவாஹமாதுரீ- விஜ்ரும்பணாமதுவ்ரதம்.
ஸ்மராந்தகம் புராந்தகம் பவாந்தகம் மகாந்தகம்
கஜாந்தகாந்தகாந்தகம் தமந்தகாந்தகம் பஜே.
ஜயத்வதப்ரவிப்ரம- ப்ரமத்புஜங்கமஶ்வஸ-
த்விநிர்கமத்க்ரமஸ்புரத்கராலபாலஹவ்யவாட்.
திமித்திமித்திமி- த்வனன்ம்ருதங்கதுங்கமங்கல
த்வனிக்ரமப்ரவர்திதப்ரசண்ட- தாண்டவ꞉ ஶிவ꞉.
த்ருஷத்விசித்ரதல்பயோர்புஜங்க- மௌக்திகஸ்ரஜோ-
ர்கரிஷ்டரத்னலோஷ்டயோ꞉ ஸுஹ்ருத்விபக்ஷபக்ஷயோ꞉.
த்ருணாரவிந்தசக்ஷுஷோ꞉ ப்ரஜாமஹீமஹேந்த்ரயோ꞉
ஸமம் ப்ரவர்தயன்மன꞉ கதா ஸதாஶிவம் பஜே.
கதா நிலிம்பநிர்ஜரீ- நிகுஞ்ஜகோடரே வஸன்
விமுக்ததுர்மதி꞉ ஸதா ஶிர꞉ ஸ்தமஞ்ஜலிம் வஹன்.
விமுக்தலோலலோசனோ லலாமபாலலக்னக꞉
ஶிவேதி மந்த்ரமுச்சரன் கதா ஸுகீ பவாம்யஹம்.
நிலிம்பநாதநாகரீகதம்ப- மௌலிமல்லிகா-
நிகும்பநிர்பரக்ஷரன்- மதூஷ்ணிகாமனோஹர꞉.
தனோது நோ மனோமுதம் வினோதினீமஹர்நிஶம்
பரஶ்ரிய꞉ பரம் பதந்ததங்கஜத்விஷாம் சய꞉.
ப்ரசண்டவாடவானலப்ரபா- ஶுபப்ரசாரணீ
மஹாஷ்டஸித்திகாமினீ- ஜனாவஹூதஜல்பனா.
விமுக்தவாமலோசனாவிவாஹ- காலிகத்வனி꞉
ஶிவேதி மந்த்ரபூஷணோ ஜகஜ்ஜயாய ஜாயதாம்.
இதம் ஹி நித்யமேவமுக்தமுத்தமோத்தமம் ஸ்தவம்
படன்ஸ்மரன்ப்ருவன்னரோ விஶுத்திமேதிஸந்ததம்.
ஹரே குரௌ ஸுபக்திமாஶு யாதி நா(அ)ன்யதா கதிம்
விமோஹனம் ஹி தேஹினாம் ஸுஶங்கரஸ்ய சிந்தனம்.
பூஜாவஸானஸமயே தஶவக்த்ரகீதம்
ய꞉ ஶம்புபூஜனபரம் படதி ப்ரதோஷே.
தஸ்ய ஸ்திராம் ரதகஜேந்த்ரதுரங்கயுக்தாம்
லக்ஷ்மீம் ஸதைவ ஸுமுகீம் ப்ரததாதி ஶம்பு:.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

97.3K

Comments

uaq2i

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |