சிவலிங்க அஷ்டோத்தர சதநாமாவளி

ௐ லிங்கமூர்தயே நம꞉.
ௐ ஶிவலிங்காய நம꞉.
ௐ அத்புதலிங்காய நம꞉.
ௐ அனுகதலிங்காய நம꞉.
ௐ அவ்யக்தலிங்காய நம꞉.
ௐ அர்தலிங்காய நம꞉.
ௐ அச்யுதலிங்காய நம꞉.
ௐ அனந்தலிங்காய நம꞉.
ௐ அனேகலிங்காய நம꞉.
ௐ அனேகஸ்வரூபலிங்காய நம꞉.
ௐ அநாதிலிங்காய நம꞉.
ௐ ஆதிலிங்காய நம꞉.
ௐ ஆனந்தலிங்காய நம꞉.
ௐ ஆத்மானந்தலிங்காய நம꞉.
ௐ அர்ஜிதபாபவிநாஶலிங்காய நம꞉.
ௐ ஆஶ்ரிதரக்ஷகலிங்காய நம꞉.
ௐ இந்துலிங்காய நம꞉.
ௐ இந்த்ரியலிங்காய நம꞉.
ௐ இந்த்ராதிப்ரியலிங்காய நம꞉.
ௐ ஈஶ்வரலிங்காய நம꞉.
ௐ ஊர்ஜிதலிங்காய நம꞉.
ௐ ருʼக்வேதஶ்ருதிலிங்காய நம꞉.
ௐ ஏகலிங்காய நம꞉.
ௐ ஐஶ்வர்யலிங்காய நம꞉.
ௐ ௐகாரலிங்காய நம꞉.
ௐ ஹ்ரீன்காரலிங்காய நம꞉.
ௐ கனகலிங்காய நம꞉.
ௐ வேதலிங்காய நம꞉.
ௐ பரமலிங்காய நம꞉.
ௐ வ்யோமலிங்காய நம꞉.
ௐ ஸஹஸ்ரலிங்காய நம꞉.
ௐ அம்ருʼதலிங்காய நம꞉.
ௐ வஹ்னிலிங்காய நம꞉.
ௐ புராணலிங்காய நம꞉.
ௐ ஶ்ருதிலிங்காய நம꞉.
ௐ பாதாலலிங்காய நம꞉.
ௐ ப்ரஹ்மலிங்காய நம꞉.
ௐ ரஹஸ்யலிங்காய நம꞉.
ௐ ஸப்தத்வீபோர்த்வலிங்காய நம꞉.
ௐ நாகலிங்காய நம꞉.
ௐ தேஜோலிங்காய நம꞉.
ௐ ஊர்த்வலிங்காய நம꞉.
ௐ அதர்வலிங்காய நம꞉.
ௐ ஸாமலிங்காய நம꞉.
ௐ யஜ்ஞாங்கலிங்காய நம꞉.
ௐ யஜ்ஞலிங்காய நம꞉.
ௐ தத்த்வலிங்காய நம꞉.
ௐ தேவலிங்காய நம꞉.
ௐ விக்ரஹலிங்காய நம꞉.
ௐ பாவலிங்காய நம꞉.
ௐ ரஜோலிங்காய நம꞉.
ௐ ஸத்வலிங்காய நம꞉.
ௐ ஸ்வர்ணலிங்காய நம꞉.
ௐ ஸ்படிகலிங்காய நம꞉.
ௐ பவலிங்காய நம꞉.
ௐ த்ரைகுண்யலிங்காய நம꞉.
ௐ மந்த்ரலிங்காய நம꞉.
ௐ புருஷலிங்காய நம꞉.
ௐ ஸர்வாத்மலிங்காய நம꞉.
ௐ ஸர்வலோகாங்கலிங்காய நம꞉.
ௐ புத்திலிங்காய நம꞉.
ௐ அஹங்காரலிங்காய நம꞉.
ௐ பூதலிங்காய நம꞉.
ௐ மஹேஶ்வரலிங்காய நம꞉.
ௐ ஸுந்தரலிங்காய நம꞉.
ௐ ஸுரேஶ்வரலிங்காய நம꞉.
ௐ ஸுரேஶலிங்காய நம꞉.
ௐ மஹேஶலிங்காய நம꞉.
ௐ ஶங்கரலிங்காய நம꞉.
ௐ தானவநாஶலிங்காய நம꞉.
ௐ ரவிசந்த்ரலிங்காய நம꞉.
ௐ ரூபலிங்காய நம꞉.
ௐ ப்ரபஞ்சலிங்காய நம꞉.
ௐ விலக்ஷணலிங்காய நம꞉.
ௐ தாபநிவாரணலிங்காய நம꞉.
ௐ ஸ்வரூபலிங்காய நம꞉.
ௐ ஸர்வலிங்காய நம꞉.
ௐ ப்ரியலிங்காய நம꞉.
ௐ ராமலிங்காய நம꞉.
ௐ மூர்திலிங்காய நம꞉.
ௐ மஹோன்னதலிங்காய நம꞉.
ௐ வேதாந்தலிங்காய நம꞉.
ௐ விஶ்வேஶ்வரலிங்காய நம꞉.
ௐ யோகிலிங்காய நம꞉.
ௐ ஹ்ருʼதயலிங்காய நம꞉.
ௐ சின்மயலிங்காய நம꞉.
ௐ சித்கனலிங்காய நம꞉.
ௐ மஹாதேவலிங்காய நம꞉.
ௐ லங்காபுரலிங்காய நம꞉.
ௐ லலிதலிங்காய நம꞉.
ௐ சிதம்பரலிங்காய நம꞉.
ௐ நாரதஸேவிதலிங்காய நம꞉.
ௐ கமலலிங்காய நம꞉.
ௐ கைலாஶலிங்காய நம꞉.
ௐ கருணாரஸலிங்காய நம꞉.
ௐ ஶாந்தலிங்காய நம꞉.
ௐ கிரிலிங்காய நம꞉.
ௐ வல்லபலிங்காய நம꞉.
ௐ ஶங்கராத்மஜலிங்காய நம꞉.
ௐ ஸர்வஜனபூஜிதலிங்காய நம꞉.
ௐ ஸர்வபாதகநாஶனலிங்காய நம꞉.
ௐ கௌரிலிங்காய நம꞉.
ௐ வேதஸ்வரூபலிங்காய நம꞉.
ௐ ஸகலஜனப்ரியலிங்காய நம꞉.
ௐ ஸகலஜகத்ரக்ஷகலிங்காய நம꞉.
ௐ இஷ்டகாம்யார்தபலஸித்திலிங்காய நம꞉.
ௐ ஶோபிதலிங்காய நம꞉.
ௐ மங்கலலிங்காய நம꞉ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |