கிரீச ஸ்துதி

ஶிவஶர்வமபார- க்ருபாஜலதிம்
ஶ்ருதிகம்யமுமாதயிதம் முதிதம்.
ஸுகதம் ச தராதரமாதிபவம்
பஜ ரே கிரிஶம் பஜ ரே கிரிஶம்.
ஜனநாயகமேக- மபீஷ்டஹ்ருதம்
ஜகதீஶமஜம் முனிசித்தசரம்.
ஜகதேகஸுமங்கல- ரூபஶிவம்
பஜ ரே கிரிஶம் பஜ ரே கிரிஶம்.
ஜடினம் க்ரஹதாரகவ்ருந்தபதிம்
தஶபாஹுயுதம் ஸிதநீலகலம்.
நடராஜமுதார- ஹ்ருதந்தரஸம்
பஜ ரே கிரிஶம் பஜ ரே கிரிஶம்.
விஜயம் வரதம் ச கபீரரவம்
ஸுரஸாதுநிஷேவித- ஸர்வகதிம்.
ச்யுதபாபபலம் க்ருதபுண்யஶதம்
பஜ ரே கிரிஶம் பஜ ரே கிரிஶம்.
க்ருதயஜ்ஞஸு- முக்யமதுல்யபலம்
ஶ்ரிதமர்த்ய- ஜனாம்ருததானபரம்.
ஸ்மரதாஹக- மக்ஷரமுக்ரமதோ
பஜ ரே கிரிஶம் பஜ ரே கிரிஶம்.
புவி ஶங்கரமர்ததமாத்மவிதம்
வ்ருஷவாஹனமாஶ்ரம- வாஸமுரம்.
ப்ரபவம் ப்ரபுமக்ஷயகீர்திகரம்
பஜ ரே கிரிஶம் பஜ ரே கிரிஶம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |