தியாகராஜ சிவ ஸ்துதி

நீலகந்தர பாலலோசன பாலசந்த்ரஶிரோமணே
காலகால கபாலமால ஹிமாலயாசலஜாபதே.
ஶூலதோர்தர மூலஶங்கர மூலயோகிவரஸ்துத
த்யாகராஜ தயாநிதே கமலாபுரீஶ்வர பாஹி மாம்.
ஹாரகுண்டலமௌலிகங்கண கிங்கிணீக்ருʼதபன்னக
வீரகட்க குபேரமித்ர கலத்ரபுத்ரஸமாவ்ருʼத.
நாரதாதி முனீந்த்ரஸன்னுத நாகசர்மக்ருʼதாம்பர
த்யாகராஜ தயாநிதே கமலாபுரீஶ்வர பாஹி மாம்.
பூதநாத புராந்தகாதுல புக்திமுக்திஸுகப்ரத
ஶீதலாம்ருʼதமந்தமாருத ஸேவ்யதிவ்யகலேவர.
லோகநாயக பாகஶாஸன ஶோகவாரண காரண
த்யாகராஜ தயாநிதே கமலாபுரீஶ்வர பாஹி மாம்.
ஶுத்தமத்தலதாலகாஹலஶங்கதிவ்யரவப்ரிய
ந்ருʼத்தகீதரஸஜ்ஞ நித்யஸுகந்திகௌரஶரீர போ.
சாருஹார ஸுராஸுராதிபபூஜனீயபதாம்புஜ
த்யாகராஜ தயாநிதே கமலாபுரீஶ்வர பாஹி மாம்.
கோரமோஹமஹாந்தகாரதிவாகராகிலஶோகஹன்
ஏகநாயக பாகஶாஸனபூஜிதாங்க்ரிஸரோருஹ.
பாபதூலஹுதாஶனாகிலலோகஜன்மஸுபூஜித
த்யாகராஜ தயாநிதே கமலாபுரீஶ்வர பாஹி மாம்.
ஸர்பராஜவிபூஷ சின்மய ஹ்ருʼத்ஸபேஶ ஸதாஶிவ
நந்திப்ருʼங்கிகணேஶவந்திதஸுந்தராங்க்ரிஸரோருஹ.
வேதஶேகரஸௌதஸுக்ரஹ நாதரூப தயாகர
த்யாகராஜ தயாநிதே கமலாபுரீஶ்வர பாஹி மாம்.
பங்கஜாஸனஸூத வேததுரங்க மேருஶராஸன
பானுசந்த்ரரதாங்க பூரத ஶேஷஶாயிஶிலீமுக.
மந்தஹாஸகிலீக்ருʼதத்ரிபுராந்தக்ருʼத் படவானல
த்யாகராஜ தயாநிதே கமலாபுரீஶ்வர பாஹி மாம்.
திவ்யரத்னமஹாஸநாஶய மேருதுல்யமஹாரத
சத்ரசாமரபர்ஹிபர்ஹஸமூஹ திவ்யஶிரோமணே.
நித்யஶுத்த மஹாவ்ருʼஷத்வஜ நிர்விகல்ப நிரஞ்ஜன
த்யாகராஜ தயாநிதே கமலாபுரீஶ்வர பாஹி மாம்.
ஸர்வலோகவிமோஹனாஸ்பததத்பதார்த ஜகத்பதே
ஶக்திவிக்ரஹ பக்ததூத ஸுவர்ணவர்ண விபூதிமன்.
பாவகேந்துதிவாகராக்ஷ பராத்பராமிதகீர்திமன்
த்யாகராஜ தயாநிதே கமலாபுரீஶ்வர பாஹிமாம்.
தாத மத்க்ருʼதபாபவாரணஸிம்ʼஹ தக்ஷபயங்கர
தாருகாவனதாபஸாதிபஸுந்தரீஜநமோஹக.
வ்யாக்ரபாதபதஞ்ஜலிஸ்துத ஸார்தசந்த்ர ஸஶைலஜ
த்யாகராஜ தயாநிதே கமலாபுரீஶ்வர பாஹிமாம்.
ஶ்ரீமூலாபிதயோகிவர்யரசிதாம்ʼ ஶ்ரீத்யாகராஜஸ்துதிம்ʼ
நித்யம்ʼ ய꞉ படதி ப்ரதோஷஸமயே ப்ராதர்முஹுஸ்ஸாதரம்.
ஸோமாஸ்கந்தக்ருʼபாவலோகனவஶாதிஷ்டானிஹாப்த்வா(அ)ந்திமே
கைலாஸே பரமே ஸுதாம்னி ரமதே பத்யா ஶிவாயா꞉ ஸுதீ꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

53.3K

Comments

pm7w5

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |