ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸದ್ಗುರುಃ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಃ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಪ್ರಚಾರಕಃ|
ವೇದಾಂತವಿತ್ ಸುವೇದಜ್ಞಃ ಚತುರ್ದಿಗ್ವಿಜಯೀ ತಥಾ|
ಆರ್ಯಾಂಬಾತನುಜೋ ಧರ್ಮಧ್ವಜೋ ದಂಡಧರಸ್ತಥಾ|
ಯತಿರಾಜೋ ಮಹಾಚಾರ್ಯ್ಯೋ ಮಠಾದೀನಾಂ ಪ್ರವರ್ತಕಃ|
ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಶಂಕರಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ|
ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಪಠತಿ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಮಹಜ್ಜ್ಞಾನಂ ಜನೋ ಭುವಿ|
ಅಂತೇ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸಾಧೂನಾಂ ಸಂಗತಿಂ ಸದಾ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |