ಶಂಕರ ಪಂಚ ರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶಿವಾಂಶಂ ತ್ರಯೀಮಾರ್ಗಗಾಮಿಪ್ರಿಯಂ ತಂ
ಕಲಿಘ್ನಂ ತಪೋರಾಶಿಯುಕ್ತಂ ಭವಂತಂ.
ಪರಂ ಪುಣ್ಯಶೀಲಂ ಪವಿತ್ರೀಕೃತಾಂಗಂ
ಭಜೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಾಚಾರ್ಯರತ್ನಂ.
ಕರೇ ದಂಡಮೇಕಂ ದಧಾನಂ ವಿಶುದ್ಧಂ
ಸುರೈರ್ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವಾದಿಭಿರ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ.
ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ವರಂ ವೇದತತ್ತ್ವಜ್ಞಮೀಶಂ
ಭಜೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಾಚಾರ್ಯರತ್ನಂ.
ರವೀಂದ್ವಕ್ಷಿಣಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವೀಣಂ
ಸಮಂ ನಿರ್ಮಲಾಂಗಂ ಮಹಾವಾಕ್ಯವಿಜ್ಞಂ.
ಗುರುಂ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯಸಂಪೂಜಿತಂ ತಂ
ಭಜೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಾಚಾರ್ಯರತ್ನಂ.
ಚರಂ ಸಚ್ಚರಿತ್ರಂ ಸದಾ ಭದ್ರಚಿತ್ತಂ
ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಮಜ್ಞಾನನಾಶಂ.
ಜಗನ್ಮುಕ್ತಿದಾತಾರಮೇಕಂ ವಿಶಾಲಂ
ಭಜೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಾಚಾರ್ಯರತ್ನಂ.
ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠಮೇಕಾಗ್ರಚಿತ್ತಂ ಮಹಾಂತಂ
ಸುಶಾಂತಂ ಗುಣಾತೀತಮಾಕಾಶವಾಸಂ.
ನಿರಾತಂಕಮಾದಿತ್ಯಭಾಸಂ ನಿತಾಂತಂ
ಭಜೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಾಚಾರ್ಯರತ್ನಂ.
ಪಠೇತ್ ಪಂಚರತ್ನಂ ಸಭಕ್ತಿರ್ಹಿ ಭಕ್ತಃ
ಸದಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರತ್ನಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ.
ಲಭೇತ ಪ್ರಪೂರ್ಣಂ ಸುಖಂ ಜೀವನಂ ಸಃ
ಕೃಪಾಂ ಸಾಧುವಿದ್ಯಾಂ ಧನಂ ಸಿದ್ಧಿಕೀರ್ತೀ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |