ಕುಮಾರ ಮಂಗಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಯಜ್ಞೋಪವೀತೀಕೃತಭೋಗಿರಾಜೋ
ಗಣಾಧಿರಾಜೋ ಗಜರಾಜವಕ್ತ್ರಃ.
ಸುರಾಧಿರಾಜಾರ್ಚಿತಪಾದಪದ್ಮಃ
ಸದಾ ಕುಮಾರಾಯ ಶುಭಂ ಕರೋತು.
ವಿಧಾತೃಪದ್ಮಾಕ್ಷಮಹೋಕ್ಷವಾಹಾಃ
ಸರಸ್ವತೀಶ್ರೀಗಿರಿಜಾಸಮೇತಾಃ.
ಆಯುಃ ಶ್ರಿಯಂ ಭೂಮಿಮನಂತರೂಪಂ
ಭದ್ರಂ ಕುಮಾರಾಯ ಶುಭಂ ದಿಶಂತು.
ಮಾಸಾಶ್ಚ ಪಕ್ಷಾಶ್ಚ ದಿನಾನಿ ತಾರಾಃ
ರಾಶಿಶ್ಚ ಯೋಗಾಃ ಕರಣಾನಿ ಸಮ್ಯಕ್.
ಗ್ರಹಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇಽದಿತಿಜಾಸ್ಸಮಸ್ಥಾಃ
ಶ್ರಿಯಂ ಕುಮಾರಾಯ ಶುಭಂ ದಿಶಂತು.
ಋತುರ್ವಸಂತಃ ಸುರಭಿಃ ಸುಧಾ ಚ
ವಾಯುಸ್ತಥಾ ದಕ್ಷಿಣನಾಮಧೇಯಃ.
ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಶಶ್ವತ್ಸುರಭೀಣಿ ಕಾಮಃ
ಶ್ರಿಯಂ ಕುಮಾರಾಯ ಶುಭಂ ಕರೋತು.
ಭಾನುಸ್ತ್ರಿಲೋಕೀತಿಲಕೋಽಮಲಾತ್ಮಾ
ಕಸ್ತೂರಿಕಾಲಂಕೃತವಾಮಭಾಗಃ.
ಪಂಪಾಸರಶ್ಚೈವ ಸ ಸಾಗರಶ್ಚ
ಶ್ರಿಯಂ ಕುಮಾರಾಯ ಶುಭಂ ಕರೋತು.
ಭಾಸ್ವತ್ಸುಧಾರೋಚಿಕಿರೀಟಭೂಷಾ
ಕೀರ್ತ್ಯಾ ಸಮಂ ಶುಭ್ರಸುಗಾತ್ರಶೋಭಾ.
ಸರಸ್ವತೀ ಸರ್ವಜನಾಭಿವಂದ್ಯಾ
ಶ್ರಿಯಂ ಕುಮಾರಾಯ ಶುಭಂ ಕರೋತು.
ಆನಂದಯನ್ನಿಂದುಕಲಾವತಂಸೋ
ಮುಖೋತ್ಪಲಂ ಪರ್ವತರಾಜಪುತ್ರ್ಯಾಃ.
ಸ್ಪೃಸನ್ ಸಲೀಲಂ ಕುಚಕುಂಭಯುಗ್ಮಂ
ಶ್ರಿಯಂ ಕುಮಾರಾಯ ಶುಭಂ ಕರೋತು.
ವೃಷಸ್ಥಿತಃ ಶೂಲಧರಃ ಪಿನಾಕೀ
ಗಿರಿಂದ್ರಜಾಲಂಕೃತವಾಮಭಾಗಃ.
ಸಮಸ್ತಕಲ್ಯಾಣಕರಃ ಶ್ರಿತಾನಾಂ
ಶ್ರಿಯಂ ಕುಮಾರಾಯ ಶುಭಂ ಕರೋತು.
ಲೋಕಾನಶೇಷಾನವಗಾಹಮಾನಾ
ಪ್ರಾಜ್ಯೈಃ ಪಯೋಭಿಃ ಪರಿವರ್ಧಮಾನಾ.
ಭಾಗೀರಥೀ ಭಾಸುರವೀಚಿಮಾಲಾ
ಶ್ರಿಯಂ ಕುಮಾರಾಯ ಶುಭಂ ಕರೋತು.
ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಚ ಮೇಧಾಂ ಚ ಯಶಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾಂ
ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಬಲಸಂಪದೌ ಚ.
ಆಯುಷ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಮತೀವ ತೇಜಃ
ಸದಾ ಕುಮಾರಾಯ ಶುಭಂ ಕರೋತು.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

100.0K
1.0K

Comments

zjd6n

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |