ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರ

ಓಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕನ್ಯಕೇ
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಹರಿಸಂಪ್ರೀತೇ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ.
ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಥಲಾಲಯೇ
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣೇ ಲೋಕಾನಾಂ ಶುಭದಾಯಿನಿ.
ಶ್ರೀಪದ್ಮಮಧ್ಯವಸಿತೇ ವರಪದ್ಮನೇತ್ರೇ
ಶ್ರೀಪದ್ಮಹಸ್ತಚಿರಪೂಜಿತಪದ್ಮಪಾದೇ.
ಶ್ರೀಪದ್ಮಜಾತಜನನಿ ಶುಭಪದ್ಮವಕ್ತ್ರೇ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಜಾಂಬೂನದಾಭಸಮಕಾಂತಿವಿರಾಜಮಾನೇ
ತೇಜೋಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸುವರ್ಣವಿಭೂಷಿತಾಂಗಿ.
ಸೌವರ್ಣವಸ್ತ್ರಪರಿವೇಷ್ಟಿತದಿವ್ಯದೇಹೇ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದೇ ವಿಷ್ಣುಮನೋಽನುಕೂಲೇ
ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಖಿಲಜನಾವನದಿವ್ಯಶೀಲೇ.
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಭಯನಾಶಿನಿ ಭಕ್ತಪಾಲೇ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಚಂದ್ರಾನುಜೇ ಕಮಲಕೋಮಲಗರ್ಭಜಾತೇ
ಚಂದ್ರಾರ್ಕವಹ್ನಿನಯನೇ ಶುಭಚಂದ್ರವಕ್ತ್ರೇ.
ಹೇ ಚಂದ್ರಿಕಾಸಮಸುಶೀತಲಮಂದಹಾಸೇ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಶ್ರೀಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತದಾನದಕ್ಷೇ
ಶ್ರೀಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರಣಾಗತ ದೀನಪಕ್ಷೇ.
ಐಶ್ವರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚರಣಾರ್ಚಿತಭಕ್ತರಕ್ಷಿನ್
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಶ್ರೀಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಜಭಕ್ತಹೃದಂತರಸ್ಥೇ
ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಜಭಕ್ತಕುಲಪ್ರವೃದ್ಧೇ.
ಶ್ರೀಜ್ಞಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಕಲಾಗಮಜ್ಞಾನದಾತ್ರಿ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಸೌಭಾಗ್ಯದಾತ್ರಿ ಶರಣಂ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಹಿ
ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನಿ ನಮೋ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಹಿ.
ಸತ್ಸೌಖ್ಯದಾಯಿನಿ ನಮೋ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಹಿ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಶ್ರೀರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೃಪವೇಶ್ಮಗತೇ ಸುಹಾಸಿನ್
ಶ್ರೀಯೋಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುನಿಮಾನಸಪದ್ಮವಾಸಿನ್.
ಶ್ರೀಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಕಲಾವನಿಕ್ಷೇಮದಾತ್ರಿ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀ ತ್ವಮಸಿ ಶ್ರೀಕರಿ ಶೈವಶೈಲೇ
ಕ್ಷೀರೋದಧೇಸ್ತ್ವಮಸಿ ಪಾವನಿ ಸಿಂಧುಕನ್ಯಾ.
ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಲೇ ತ್ವಮಸಿ ಕೋಮಲೇ ಸ್ವರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಗಂಗಾ ತ್ವಮೇವ ಜನನೀ ತುಲಸೀ ತ್ವಮೇವ
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾ ತ್ವಮಸಿ ಭಾಂಡಿರದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ.
ರಾಜಗೃಹೇ ತ್ವಮಸಿ ಸುಂದರಿ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಪದ್ಮಾವತೀ ತ್ವಮಸಿ ಪದ್ಮವನೇ ವರೇಣ್ಯೇ
ಶ್ರೀಸುಂದರೀ ತ್ವಮಸಿ ಶ್ರೀಶತಶೃಂಗಕ್ಷೇತ್ರೇ.
ತ್ವಂ ಭೂತಲೇಽಸಿ ಶುಭದಾಯಿನಿ ಮರ್ತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಚಂದ್ರಾ ತ್ವಮೇವ ವರಚಂದನಕಾನನೇಷು
ದೇವಿ ಕದಂಬವಿಪಿನೇಽಸಿ ಕದಂಬಮಾಲಾ.
ತ್ವಂ ದೇವಿ ಕುಂದವನವಾಸಿನಿ ಕುಂದದಂತೀ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ವರದಾಯಿನಿ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿನಿ ಶುಭಂಕರಿ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮಿ.
ಶ್ರೀದೇವದೇವಿ ಕರುಣಾಗುಣಸಾರಮೂರ್ತೇ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಾರ್ಚನಪ್ರಿಯೇ ಸಕಲೇಷ್ಟದಾತ್ರಿ
ಹೇ ವಿಶ್ವಧಾತ್ರಿ ಸುರಸೇವಿತಪಾದಪದ್ಮೇ.
ಸಂಕಷ್ಟನಾಶಿನಿ ಸುಖಂಕರಿ ಸುಪ್ರಸನ್ನೇ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಆದ್ಯಂತರಹಿತೇ ವರವರ್ಣಿನಿ ಸರ್ವಸೇವ್ಯೇ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮತರರೂಪಿಣಿ ಸ್ಥೂಲರೂಪೇ.
ಸೌಂದರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಧುಸೂದನಮೋಹನಾಂಗಿ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಸೌಖ್ಯಪ್ರದೇ ಪ್ರಣತಮಾನಸಶೋಕಹಂತ್ರಿ
ಅಂಬೇ ಪ್ರಸೀದ ಕರುಣಾಸುಧಯಾಽಽರ್ದ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾ.
ಸೌವರ್ಣಹಾರಮಣಿನೂಪುರಶೋಭಿತಾಂಗಿ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ನಿತ್ಯಂ ಪಠಾಮಿ ಜನನಿ ತವ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ನಿತ್ಯಂ ಕರೋಮಿ ತವ ನಾಮಜಪಂ ವಿಶುದ್ಧೇ.
ನಿತ್ಯಂ ಶೃಣೋಮಿ ಭಜನಂ ತವ ಲೋಕಮಾತಃ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಮಾತಾ ತ್ವಮೇವ ಜನನೀ ಜನಕಸ್ತ್ವಮೇವ
ದೇವಿ ತ್ವಮೇವ ಮಮ ಭಾಗ್ಯನಿಧಿಸ್ತ್ವಮೇವ.
ಸದ್ಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ ತ್ವಮೇವ ಶುಭಪ್ರದಾತ್ರೀ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ವೈಕುಂಠಧಾಮನಿಲಯೇ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನೇ
ನಾಕಾಧಿನಾಥವಿನುತೇ ಅಭಯಪ್ರದಾತ್ರಿ.
ಸದ್ಭಕ್ತರಕ್ಷಣಪರೇ ಹರಿಚಿತ್ತವಾಸಿನ್
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ನಿರ್ವ್ಯಾಜಪೂರ್ಣಕರುಣಾರಸಸುಪ್ರವಾಹೇ
ರಾಕೇಂದುಬಿಂಬವದನೇ ತ್ರಿದಶಾಭಿವಂದ್ಯೇ.
ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಪರಿಪೋಷಿಣಿ ದಾನಹಸ್ತೇ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀತಿ ಪದ್ಮನಿಲಯೇತಿ ದಯಾಪರೇತಿ
ಭಾಗ್ಯಪ್ರದೇತಿ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲೇತಿ.
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ದೇವಿ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಪ್ರಸನ್ನೇ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಶ್ರೀಪದ್ಮನೇತ್ರರಮಣೀವರೇ ನೀರಜಾಕ್ಷಿ
ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭದಯಿತೇ ಸುರಸೇವ್ಯಮಾನೇ.
ಶ್ರೀಪದ್ಮಯುಗ್ಮಧೃತನೀರಜಹಸ್ತಯುಗ್ಮೇ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಇತ್ಥಂ ತ್ವದೀಯಕರುಣಾತ್ಕೃತಸುಪ್ರಭಾತಂ
ಯೇ ಮಾನವಾಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪ್ರಪಠಂತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ.
ತೇಷಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಹೃದಯೇ ಕುರು ಮಂಗಲಾನಿ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತವರದೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

31.7K

Comments

z5tc8

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |