ಸೀತಾ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamTelugu

ಅಯೋಧ್ಯಾಪುರನೇತಾರಂ ಮಿಥಿಲಾಪುರನಾಯಿಕಾಂ.
ರಾಘವಾಣಾಮಲಂಕಾರಂ ವೈದೇಹಾನಾಮಲಂಕ್ರಿಯಾಂ.
ರಘೂಣಾಂ ಕುಲದೀಪಂ ಚ ನಿಮೀನಾಂ ಕುಲದೀಪಿಕಾಂ.
ಸೂರ್ಯವಂಶಸಮುದ್ಭೂತಂ ಸೋಮವಂಶಸಮುದ್ಭವಾಂ.
ಪುತ್ರಂ ದಶರಥಸ್ಯಾದ್ಯಂ ಪುತ್ರೀಂ ಜನಕಭೂಪತೇಃ.
ವಸಿಷ್ಠಾನುಮತಾಚಾರಂ ಶತಾನಂದಮತಾನುಗಾಂ.
ಕೌಸಲ್ಯಾಗರ್ಭಸಂಭೂತಂ ವೇದಿಗರ್ಭೋದಿತಾಂ ಸ್ವಯಂ.
ಪುಂಡರೀಕವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ಸ್ಫುರದಿಂದೀವರೇಕ್ಷಣಾಂ.
ಚಂದ್ರಕಾಂತಾನನಾಂಭೋಜಂ ಚಂದ್ರಬಿಂಬೋಪಮಾನನಾಂ.
ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಮನಂ ಮತ್ತಹಂಸವಧೂಗತಾಂ.
ಚಂದನಾರ್ದ್ರಭುಜಾಮಧ್ಯಂ ಕುಂಕುಮಾರ್ದ್ರಕುಚಸ್ಥಲೀಂ.
ಚಾಪಾಲಂಕೃತಹಸ್ತಾಬ್ಜಂ ಪದ್ಮಾಲಂಕೃತಪಾಣಿಕಾಂ.
ಶರಣಾಗತಗೋಪ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಿಪಾದಪ್ರಸಾದಿಕಾಂ.
ಕಾಲಮೇಘನಿಭಂ ರಾಮಂ ಕಾರ್ತಸ್ವರಸಮಪ್ರಭಾಂ.
ದಿವ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಂ ದಿವ್ಯಸ್ರಗ್ವಸ್ತ್ರಭೂಷಣಾಂ.
ಅನುಕ್ಷಣಂ ಕಟಾಕ್ಷಾಭ್ಯಾ-
ಮನ್ಯೋನ್ಯೇಕ್ಷಣಕಾಂಕ್ಷಿಣೌ.
ಅನ್ಯೋನ್ಯಸದೃಶಾಕಾರೌ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಗೃಹದಂಪತೀ.
ಇಮೌ ಯುವಾಂ ಪ್ರಣಮ್ಯಾಹಂ ಭಜಾಮ್ಯದ್ಯ ಕೃತಾರ್ಥತಾಂ.
ಅನೇನ ಸ್ತೌತಿ ಯಃ ಸ್ತುತ್ಯಂ ರಾಮಂ ಸೀತಾಂ ಚ ಭಕ್ತಿತಃ.
ತಸ್ಯ ತೌ ತನುತಾಂ ಪುಣ್ಯಾಃ ಸಂಪದಃ ಸಕಲಾರ್ಥದಾಃ.
ಏವಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಸ್ಯ ಜಾನಕ್ಯಾಶ್ಚ ವಿಶೇಷತಃ.
ಕೃತಂ ಹನೂಮತಾ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸದ್ಯೋ ವಿಮುಕ್ತಿದಂ.
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3352790