ಷಣ್ಮುಖ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸ್ಮಿತನ್ಯಕ್ಕೃತೇಂದುಪ್ರಭಾಕುಂದಪುಷ್ಪಂ
ಸಿತಾಭ್ರಾಗರುಪ್ರಷ್ಠಗಂಧಾನುಲಿಪ್ತಂ .
ಶ್ರಿತಾಶೇಷಲೋಕೇಷ್ಟದಾನಾಮರದ್ರುಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ..

ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಾದಾವಹಂಭಾವಜಾತಾನ್
ಷಡೂರ್ಮೀರ್ವಿಕಾರಾಂಶ್ಚ ಶತ್ರೂನ್ನಿಹಂತುಂ .
ನತಾನಾಂ ದಧೇ ಯಸ್ತಮಾಸ್ಯಾಬ್ಜಷಟ್ಕಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ..

ಅಪರ್ಣಾಖ್ಯವಲ್ಲೀಸಮಾಶ್ಲೇಷಯೋಗಾತ್
ಪುರಾ ಸ್ಥಾಣುತೋ ಯೋಽಜನಿಷ್ಟಾಮರಾರ್ಥಂ .
ವಿಶಾಖಂ ನಗೇ ವಲ್ಲಿಕಾಽಽಲಿಂಗಿತಂ ತಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ..

ಗುಕಾರೇಣ ವಾಚ್ಯಂ ತಮೋ ಬಾಹ್ಯಮಂತಃ
ಸ್ವದೇಹಾಭಯಾ ಜ್ಞಾನದಾನೇನ ಹಂತಿ .
ಯ ಏನಂ ಗುಹಂ ವೇದಶೀರ್ಷೈಕಮೇಯಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ..

ಯತಃ ಕರ್ಮಮಾರ್ಗೋ ಭುವಿ ಖ್ಯಾಪಿತಸ್ತಂ
ಸ್ವನೃತ್ಯೇ ನಿಮಿತ್ತಸ್ಯ ಹೇತುಂ ವಿದಿತ್ವಾ .
ವಹತ್ಯಾದರಾನ್ಮೇಘನಾದಾನುಲಾಸೀ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ..

ಕೃಪಾವಾರಿರಾಶಿರ್ನೃಣಾಮಾಸ್ತಿಕತ್ವಂ
ದೃಢಂ ಕರ್ತುಮದ್ಯಾಪಿ ಯಃ ಕುಕ್ಕುಟಾದೀನ್ .
ಭೃಶಂ ಪಾಚಿತಾನ್ ಜೀವಯನ್ರಾಜತೇ ತಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ..

ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತೇನ ವೃತ್ತೇನ ಕ್ಲೃಪ್ತಾಂ
ಸ್ತುತಿಂ ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯಾದರಾದ್ಯೇ ಪಠಂತಿ .
ಸುಪುತ್ರಾಯುರಾರೋಗ್ಯಸಂಪದ್ವಿಶಿಷ್ಟಾನ್
ಕರೋತ್ಯೇವ ತಾನ್ ಷಣ್ಮುಖಃ ಸದ್ವಿದಗ್ರ್ಯಾನ್ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |