நாம ராமாயணம்

 

 

ஶுத்தப்ரஹ்மபராத்பர ராம.
காலாத்மகபரமேஶ்வர ராம.
ஶேஷதல்பஸுகநித்ரித ராம.
ப்ரஹ்மாத்யமரப்ரார்தித ராம.
சண்டகிரணகுலமண்டன ராம.
ஶ்ரீமத்தஶரதநந்தன ராம.
கௌஸல்யாஸுகவர்தன ராம.
விஶ்வாமித்ரப்ரியதன ராம.
கோரதாடகாகாதக ராம.
மாரீசாதினிபாதக ராம.
கௌஶிகமகஸம்ரக்ஷக ராம.
ஶ்ரீமதஹல்யோத்தாரக ராம.
கௌதமமுநிஸம்பூஜித ராம.
ஸுரமுனிவரகணஸம்ஸ்துத ராம.
நாவிகதாவிகம்ருதுபத ராம.
மிதிலாபுரஜநமோஹக ராம.
விதேஹமானஸரஞ்ஜக ராம.
த்ர்யம்பககார்முகபஞ்ஜக ராம.
ஸீதார்பிதவரமாலிக ராம.
க்ருதவைவாஹிககௌதுக ராம.
பார்கவதர்பவிநாஶக ராம.
ஶ்ரீமதயோத்யாபாலக ராம.
ராம ராம ஜய ராஜாராம.
ராம ராம ஜய ஸீதாராம.
அகணிதகுணகணபூஷித ராம.
அவனீதனயாகாமித ராம.
ராகாசந்த்ரஸமானன ராம.
பித்ருவாக்யாஶ்ரிதகானன ராம.
ப்ரியகுஹவிநிவேதிதபத ராம.
தத்க்ஷாலிதநிஜம்ருதுபத ராம.
பரத்வாஜமுகானந்தக ராம.
சித்ரகூடாத்ரிநிகேதன ராம.
தஶரதஸந்ததசிந்தித ராம.
கைகேயீதனயார்தித ராம.
விரசிதநிஜபித்ருகர்மக ராம.
பரதார்பிதநிஜபாதுக ராம.
ராம ராம ஜய ராஜாராம.
ராம ராம ஜய ஸீதாராம.
தண்டகாவனஜனபாவன ராம.
துஷ்டவிராதவிநாஶன ராம.
ஶரபங்கஸுதீக்ஷ்ணார்சித ராம.
அகஸ்த்யானுக்ரஹவர்தித ராம.
க்ருத்ராதிபஸம்ஸேவித ராம.
பஞ்சவடீதடஸுஸ்தித ராம.
ஶூர்பணகார்த்திவிதாயக ராம.
கரதூஷணமுகஸூதக ராம.
ஸீதாப்ரியஹரிணானுக ராம.
மாரீசார்திக்ருதாஶுக ராம.
விநஷ்டஸீதான்வேஷக ராம.
க்ருத்ராதிபகதிதாயக ராம.
ஶபரீதத்தபலாஶன ராம.
கபந்தபாஹுச்சேதன ராம.
ராம ராம ஜய ராஜாராம.
ராம ராம ஜய ஸீதாராம.
ஹனுமத்ஸேவிதநிஜபத ராம.
நதஸுக்ரீவாபீஷ்டத ராம.
கர்விதவாலிஸம்ஹாரக ராம.
வானரதூதப்ரேஷக ராம.
ஹிதகரலக்ஷ்மணஸம்யுத ராம.
ராம ராம ஜய ராஜாராம.
ராம ராம ஜய ஸீதாராம.
கபிவரஸந்ததஸம்ஸ்ம்ருத ராம.
தத்கதிவிக்னத்வம்ஸக ராம.
ஸீதாப்ராணாதாரக ராம.
துஷ்டதஶானனதூஷித ராம.
ஶிஷ்டஹனூமத்பூஷித ராம.
ஸீதாவேதிதகாகாவன ராம.
க்ருதசூடாமணிதர்ஶன ராம.
கபிவரவசநாஶ்வாஸித ராம.
ராம ராம ஜய ராஜாராம.
ராம ராம ஜய ஸீதாராம.
ராவணநிதனப்ரஸ்தித ராம.
வானரஸைன்யஸமாவ்ருத ராம.
ஶோஷிதஶரதீஶார்த்தித ராம.
விபீஷ்ணாபயதாயக ராம.
பர்வதஸேதுனிபந்தக ராம.
கும்பகர்ணஶிரஶ்சேதக ராம.
ராக்ஷஸஸங்கவிமர்தக ராம.
அஹிமஹிராவணசாரண ராம.
ஸம்ஹ்ருததஶமுகராவண ராம.
விதிபவமுகஸுரஸம்ஸ்துத ராம.
க꞉ஸ்திததஶரதவீக்ஷித ராம.
ஸீதாதர்ஶநமோதித ராம.
அபிஷிக்தவிபீஷணனுத ராம.
புஷ்பகயானாரோஹண ராம.
பரத்வாஜாதிநிஷேவண ராம.
பரதப்ராணப்ரியகர ராம.
ஸாகேதபுரீபூஷண ராம.
ஸகலஸ்வீயஸமானத ராம.
ரத்னலஸத்பீடாஸ்தித ராம.
பட்டாபிஷேகாலங்க்ருத ராம.
பார்திவகுலஸம்மானித ராம.
விபீஷணார்பிதரங்கக ராம.
கீஶகுலானுக்ரஹகர ராம.
ஸகலஜீவஸம்ரக்ஷக ராம.
ஸமஸ்தலோகோத்தாரக ராம.
ராம ராம ஜய ராஜாராம.
ராம ராம ஜய ஸீதாராம.
ஆகத முனிகண ஸம்ஸ்துத ராம.
விஶ்ருததஶகண்டோத்பவ ராம.
ஸீதாலிங்கனநிர்வ்ருத ராம.
நீதிஸுரக்ஷிதஜனபத ராம.
விபினத்யாஜிதஜனகஜ ராம.
காரிதலவணாஸுரவத ராம.
ஸ்வர்கதஶம்புக ஸம்ஸ்துத ராம.
ஸ்வதனயகுஶலவனந்தித ராம.
அஶ்வமேதக்ரதுதீக்ஷித ராம.
காலாவேதிதஸுரபத ராம.
ஆயோத்யகஜனமுக்தித ராம.
விதிமுகவிபுதானந்தக ராம.
தேஜோமயநிஜரூபக ராம.
ஸம்ஸ்ருதிபந்தவிமோசக ராம.
தர்மஸ்தாபனதத்பர ராம.
பக்திபராயணமுக்தித ராம.
ஸர்வசராசரபாலக ராம.
ஸர்வபவாமயவாரக ராம.
வைகுண்டாலயஸம்ஸ்தித ராம.
நித்யனந்தபதஸ்தித ராம.
ராம ராம ஜய ராஜாராம.
ராம ராம ஜய ஸீதாராம.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |